Läget gällande grundvattenståndet 15.5.2024

Grundvattennivån börjar sjunka i landets södra och mellersta delar, i norr fortsätter stigningen

I landets södra och mellersta delar har grundvattennivån stabiliserats och vattenståndet håller för närvarande på att sjunka. I söder har vattenståndet i små grundvattenförekomster redan börjat sjunka. I landets norra del fyller smältvattnet fortfarande grundvattenreserverna och höjer reservernas ytor.

Vattenståndet i små grundvattenförekomster är i huvudsak normalt för tidpunkten i landets södra och mellersta delar, men ställvis förekommer också något högre nivåer än genomsnittet. I landets norra del förekommer betydande regionala variationer i vattenståndet i små förekomster beroende på hur våren framskrider. Ytorna är på många ställen 10–60 cm högre än medelvärdet för tidpunkten. Ytor nära medelvärdena eller 10–35 cm lägre är också vanliga.

Vattenståndet i medelstora och stora grundvattenförekomster ligger i landets södra och mellersta delar huvudsakligen 20–85 cm över medelvärdet för tidpunkten. I norr är vattenståndet mestadels nära medelvärdet eller 10–35 cm högre.

Efter att smältvattnet fyllt grundvattenreserverna börjar grundvattennivån sjunka under sommaren. Stora grundvattenförekomster reagerar långsammare på förändringar i väderleken än mindre förekomster. Det varma vädret och växterna ökar avdunstningen, vilket minskar bildningen av grundvatten. När växtperioden slutar på hösten börjar grundvattennivån igen stiga.

 

Grundvattenläget ger en allmän bild av grundvattennivån

Grundvattenläget baserar sig på mätningar av grundvattennivån på övervakningsstationerna runtom i Finland. Stationerna har inrättats i så naturliga områden som möjligt och de representerar olika klimat- och markförhållanden. Kontrollnätverket är glest och därför är det viktigt att notera att situationen kan variera mycket beroende på de lokala förhållandena. Vattenverk, vattenandelslag och de som använder brunnar har den bästa lokala informationen om grundvattnet. Observationerna kan också avvika från värdena i vattendragsmodellen på kartan.

Lokala observatörer gör mätningar av grundvattennivån med lodräta observationsrör i marken två gånger i månaden. På flera grundvattenstationer mäts vattennivån också med automatiska anordningar. Mätresultaten anges som höjden över havsytan i N2000-systemet och sparas i Finlands miljöcentrals och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralernas grundvattenregister (POVET).

 

Mer information

Grundvattenmaterial i de öppna miljöinformationstjänsterna (Hertta-tjänsten, på finska)

 

Varför är grundvattnet viktigt?

Grundvattnet utgör den näst största sötvattenreserven på jorden efter glaciärerna. I Finland finns det rikligt med grundvatten av god kvalitet i förhållande till befolkningsmängden och vattnet är lätt tillgängligt. Av det hushållsvatten som vattenverken distribuerar är cirka 65 procent grundvatten.

Vad är grundvatten?

Med grundvatten avses allt vatten under markytan som helt fyller hålrummen i marken och sprickorna i berggrunden. Grundvatten uppkommer när regn- eller ytvatten rinner genom jordlager eller in i sprickor i berggrunden. Grundvattnet renas från föroreningar när det filtreras genom jordlagren. Därför passar det bra som dricksvatten. En del av vattnet som används som hushållsvatten är konstgjort grundvatten: ytvatten som har infiltrerats på konstgjord väg i marken. I Finland återbildas grundvattnet snabbt. På andra håll i världen är variationen stor i fråga om hur snabbt grundvattnet återbildas.

Var finns det grundvatten?

Särskilt rikligt med grundvatten bildas i områden med sand- och grusformationer. Där infiltreras vattnet lättast i marken. Områden med mycket grundvatten kallas grundvattenområden. Grundvattennivån påverkas av det geografiska läget, jordarterna, årstiderna, väderförhållandena och människans verksamhet. Grundvattennivån ligger i allmänhet på 2–5 meters djup under markytan, i mitten av sand- och grusformationer betydligt djupare. Om du använder en brunn ser du grundvattennivån där. En källa är en plats där grundvatten väller fram ur marken.

Grundvattnet och årstiderna

Grundvattennivån varierar naturligtvis beroende på årstiden. Dessutom förekommer variationer i olika delar av landet beroende på årstidernas längd. På vintern minskar mängden grundvatten, eftersom nederbörden till största delen är snö och tjälen hindrar vattnet från att infiltreras i marken. Även på sommaren sjunker grundvattennivån ofta eftersom vegetationen använder vatten och avdunstar rikligt med vatten. Långvarig torka minskar också mängden grundvatten. Mest nytt grundvatten bildas på våren när snön smälter och på hösten under höstregnen.

Visste du detta om grundvattnet?