Läget gällande grundvattenståndet 13.9.2023

Grundvattennivån är högre än genomsnittet på många ställen

Vattennivån i små grundvattenförekomster har redan börjat stiga på många ställen på det sätt som är typiskt för hösten. Också i större grundvattenförekomster håller sänkningen av vattennivån på att minska och vattennivån börjar småningom stiga. Små grundvattenförekomster reagerar snabbare och kraftigare på förändringar i väderleken än stora förekomster.

De små förekomsterna i landets södra och mellersta delar ligger i regel nära medelvärdet för tidpunkten eller 10–60 cm högre. I norr är nivån i små förekomster till största delen nära genomsnittet eller 10–70 cm högre. Ställvis är vattennivån fortfarande något lägre än genomsnittet.

Grundvattennivån i stora och medelstora förekomster i södra delen av landet är huvudsakligen normal för tidpunkten. I landets mellersta del är vattenståndet på många ställen nära genomsnittet eller 10–55 cm högre. I de områden i väst där det regnat rikligast är vattennivån dock ställvis betydligt högre. I norr är vattennivån i stora och medelstora förekomster till största delen nära genomsnittet eller 10–25 cm högre.

På hösten sjunker grundvattennivån långsammare då avdunstningen minskar i och med att vädret blir kallare och vegetationsperioden upphör. I september–oktober börjar vattennivån i allmänhet stiga. På vintern börjar vattennivån igen sjunka, eftersom tjälen och det att nederbörden kommer i form av snö bromsar upp absorptionen av vatten i marken och grundvattenbildningen.

 

Grundvattenläget ger en allmän bild av grundvattennivån

Grundvattenläget baserar sig på mätningar av grundvattennivån på övervakningsstationerna runtom i Finland. Stationerna har inrättats i så naturliga områden som möjligt och de representerar olika klimat- och markförhållanden. Kontrollnätverket är glest och därför är det viktigt att notera att situationen kan variera mycket beroende på de lokala förhållandena. Vattenverk, vattenandelslag och de som använder brunnar har den bästa lokala informationen om grundvattnet. Observationerna kan också avvika från värdena i vattendragsmodellen på kartan.

Lokala observatörer gör mätningar av grundvattennivån med lodräta observationsrör i marken två gånger i månaden. På flera grundvattenstationer mäts vattennivån också med automatiska anordningar. Mätresultaten anges som höjden över havsytan i N2000-systemet och sparas i Finlands miljöcentrals och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralernas grundvattenregister (POVET).

 

Mer information

Grundvattenmaterial i de öppna miljöinformationstjänsterna (Hertta-tjänsten, på finska)

 

Varför är grundvattnet viktigt?

Grundvattnet utgör den näst största sötvattenreserven på jorden efter glaciärerna. I Finland finns det rikligt med grundvatten av god kvalitet i förhållande till befolkningsmängden och vattnet är lätt tillgängligt. Av det hushållsvatten som vattenverken distribuerar är cirka 65 procent grundvatten.

Vad är grundvatten?

Med grundvatten avses allt vatten under markytan som helt fyller hålrummen i marken och sprickorna i berggrunden. Grundvatten uppkommer när regn- eller ytvatten rinner genom jordlager eller in i sprickor i berggrunden. Grundvattnet renas från föroreningar när det filtreras genom jordlagren. Därför passar det bra som dricksvatten. En del av vattnet som används som hushållsvatten är konstgjort grundvatten: ytvatten som har infiltrerats på konstgjord väg i marken. I Finland återbildas grundvattnet snabbt. På andra håll i världen är variationen stor i fråga om hur snabbt grundvattnet återbildas.

Var finns det grundvatten?

Särskilt rikligt med grundvatten bildas i områden med sand- och grusformationer. Där infiltreras vattnet lättast i marken. Områden med mycket grundvatten kallas grundvattenområden. Grundvattennivån påverkas av det geografiska läget, jordarterna, årstiderna, väderförhållandena och människans verksamhet. Grundvattennivån ligger i allmänhet på 2–5 meters djup under markytan, i mitten av sand- och grusformationer betydligt djupare. Om du använder en brunn ser du grundvattennivån där. En källa är en plats där grundvatten väller fram ur marken.

Grundvattnet och årstiderna

Grundvattennivån varierar naturligtvis beroende på årstiden. Dessutom förekommer variationer i olika delar av landet beroende på årstidernas längd. På vintern minskar mängden grundvatten, eftersom nederbörden till största delen är snö och tjälen hindrar vattnet från att infiltreras i marken. Även på sommaren sjunker grundvattennivån ofta eftersom vegetationen använder vatten och avdunstar rikligt med vatten. Långvarig torka minskar också mängden grundvatten. Mest nytt grundvatten bildas på våren när snön smälter och på hösten under höstregnen.

Visste du detta om grundvattnet?