Dataskyddsmeddelande

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, artiklarna 13 och 14

22.2.2019

Dataskyddsmeddelande om behandling av personuppgifter i anslutning till användartestningen av webbtjänsten vesi.fi

Detta dataskyddsmeddelande innehåller uppgifter som ska lämnas till den registrerade enligt artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679). I detta meddelande anges bland annat hur vi samlar in, använder, överlåter och förvarar personuppgifter vid Finlands miljöcentral (Syke).

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Finlands miljöcentral (Syke)

Ladugårdsbågen 11

00790 Helsingfors

E-post: kirjaamo.syke@ymparisto.fi

Sekretessbelagd e-post: https://securemail.ymparisto.fi

Tfn 0295 252 001

 

Den personuppgiftsansvariges kontaktpersoner:

Grund för behandlingen / behandlingen baserar sig på

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen)

Personuppgifter som samlas in och syftet med behandlingen av dem

Personuppgifter som samlas in är e-postadresser till personer som deltar i utvecklingen av webbtjänsten vesi.fi.

Vi använder personuppgifterna till att organisera användartestningen av webbtjänsten vesi.fi.

Personuppgifterna som samlas används inte till profilering eller automatiskt beslutsfattande.

Källor till personuppgifter

Uppgifterna som sparas i registret har överlämnats av en registrerad person.

Mottagare av personuppgifter

Endast personer som deltar i arbetet med att utveckla Sykes tjänst vesi.fi har tillgång till de registrerade uppgifterna. Tjänsteleverantören är ett personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen och ska följa Sykes anvisningar om behandlingen av personuppgifter.

Uppgifterna överlämnas inte till andra aktörer eller för andra ändamål än vad som nämns ovan.

Skydd av personuppgifter

Finlands miljöcentral (Syke) har i egenskap av personuppgiftsansvarig vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs och kräver dessa även av de tjänsteleverantörer som organisationen anlitar.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras under den tid som behövs för att Syke ska kunna uppfylla de ändamål för behandlingen som beskrivs i detta meddelande. Enligt arkivbildningsplanen raderas uppgifterna i slutet av kalenderåret.

Rätt till dataskydd i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilka sätt vi behandlar dina personuppgifter. I detta meddelande strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Om någon del av vår behandling av personuppgifter fortfarande är oklar kan du ställa preciserande frågor genom att skicka dem till vår kontaktperson.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Om dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga kan du be oss korrigera inexakta och felaktiga uppgifter. Om vi korrigerar uppgifterna på basis av din begäran är vi skyldiga att i mån av möjlighet underrätta alla som tidigare har fått uppgifterna om rättelsen. Du har också rätt att radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. Dessutom har du rätt att begära att dina uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Som registrerad har du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.