Läget gällande torka 22.6.2023

I landets södra och mellersta delar är marken torr och grundvattennivån lägre än genomsnittet

Den regnfattiga försommaren har dränerat marken och lett till att grundvattennivån sjunker i hela landet. Markfuktigheten är låg i synnerhet i sydvästra Finland och på Åland samt ställvis även på andra håll i landets södra och mellersta delar. Vattenståndet i små grundvattenförekomster fortsätter att sjunka, vilket de började göra i april–maj. Nu har även vattenståndet i stora och medelstora grundvattenförekomster som reagerar långsammare på förändringar i väderleken börjat sjunka och har ställvis sjunkit klart under medelvärdet för tidpunkten i södra och sydvästra Finland.

I landets södra och mellersta delar är vattenståndet i små grundvattenförekomster på många ställen lägre än medelvärdet för tidpunkten eller till och med 30 cm lägre än vad som är normalt i juni. Även i landets norra delar har vattenståndet börjat sjunka i små förekomster.

Vattenståndet i stora och medelstora grundvattenförekomster i landets södra och norra delar är till största delen nära medelvärdet för tidpunkten. I södra och sydvästra Finland är vattenståndet dock över 10 cm lägre än normalt även i stora förekomster. I landets mellersta del är vattenståndet i huvudsak nära medelvärdet för tidpunkten eller cirka 10 cm högre i stora och medelstora förekomster. Situationen varierar dock och ställvis ligger grundvattennivån också mer än 10 cm under medelvärdet. I Norra Karelen är grundvattennivåerna klart högre än genomsnittet.

Vädret under de kommande dagarna påverkar hur markfuktigheten varierar på olika håll i landet. Enligt prognoserna kan marken under sommaren bli vattenfattig i största delen av landet. Om det varma och regnfattiga vädret fortsätter länge kan grundvattennivån sjunka betydligt lägre än genomsnittet under sommaren, särskilt i små grundvattenförekomster. Då är de grunda ringbrunnarna känsligast för torkning. I normala fall ökar markfuktigheten och grundvattenreserverna börjar fyllas först på hösten, men riklig nederbörd kan göra att grundvattennivån stiger också på sommaren.

Översikten över torka uppdateras nästa gång vecka 27.

 

Hur förbereder jag mig på torka?

Torka kan försämra mängden och kvaliteten på brunnsvattnet. Torka kan också försvåra jordbruk och trädgårdsodling. Man kan och bör förbereda sig på torka.

Observera och planera

Torka utvecklas långsamt, så låt den inte överraska! Observera naturen och följ väderleksrapporterna. Du kan också följa grundvatten- och markfuktigheten i din region. Håll ett öga på vattenståndet i din brunn. Ta reda på var du kan få hushållsvatten om din brunn sinar. Om du använder vattenledningsvatten, följ vattenverkets eller vattenandelslagets meddelanden under perioder med torka.

Kontrollera och lagra

Vattenkvaliteten i brunnen kan försämras när vattennivån sjunker. Kontrollera vattenkvaliteten i din brunn; om du misstänker att vattnets kvalitet har försämrats ska du sluta använda vattnet i köket och låta undersöka det. Vatten kan i mån av möjlighet också lagras i en behållare eller i bevattningsbassänger. Tänk ändå på att kvaliteten på stillastående vatten snabbt försämras.

Vattna i tid

Det är skäl att börja vattna dina odlingar i god tid. Om markytan redan har torkat, absorberas inte bevattningsvattnet så bra utan rinner bort. På mark som är benägen att torka ut lönar det sig att även beakta risken för torka i valet av odlingsväxter. Skador som orsakas av torka kan dessutom minskas med lämpliga markbearbetningsmetoder och annan odlingsteknik.

Visste du detta om torka?