Publicerad: 4.6.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Översvämningskartering

Syftet med översvämningskarteringen är att visa vart en översvämning kan sprida sig och hurdan skada den kan orsaka. Översvämningskartor utarbetas för översvämningar av olika omfattning enligt sannolikheten för översvämningar.

Översvämningskartorna utgör grunden för en effektiv hantering av översvämningsriskerna. Det finns två typer av översvämningskartor: kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker. Båda kartorna ska utarbetas för alla de områden som har utsetts till områden med betydande översvämningsrisk, men de kan också utarbetas för andra områden.

Kartan över översvämningshotade områden visar till vilka områden översvämningen kan sprida sig. Kartan över översvämningsrisker beskriver vilka riskobjekt det finns i de översvämningshotade områdena. Kartan över översvämningsrisker ger alltså en uppfattning om omfattningen av eventuella översvämningsskador.

Kartorna över översvämningshotade områden ger allt noggrannare information om hur översvämningar sprids

Bestämmelser om kartor över översvämningshotade områden finns i förordningen om hantering av översvämningsrisker (659/2010). Flera kartor ska utarbetas, åtminstone för översvämningar med en årlig sannolikhet på 2 och 1 procent, samt för översvämningar som är mycket sällsynta men möjliga under särskilda förhållanden. Numera utarbetas i allmänhet ännu flera kartor som beskriver översvämningar som återkommer med olika sannolikhet, även ofta återkommande små översvämningar. Vilken kartserie som ska utarbetas varierar från område till område.

Kartorna över översvämningshotade områden grundar sig på modellering och tidigare hydrologiska observationer. Stora översvämningar i åar och älvar, där vattenståndet påverkas av många osäkra faktorer, är svårast att modellera. Det har inte samlats tillräckligt med tillförlitligt hydrologiskt material om stora översvämningar till stöd för arbetet med att modellera vattenstånd och vattenföring.

För att utarbeta kartor över översvämningshotade områden krävs utöver uppgifter om vattenståndet även analys av markytans former för att kunna avgöra vart översvämningsvattnet leds. En exakt topografisk höjdmodell kan produceras till exempel genom laserskanning eller analys av flygbilder, det vill säga så kallad fotogrammetri. Eftersom dessa metoder förr var dyra utarbetades i Finland huvudsakligen generella kartor över översvämningshotade områden, som baserade sig på befintliga kartor och höjdkurvor.

Dagens detaljerade kartor över översvämningshotade områden är betydligt noggrannare, eftersom de i första hand baserar sig på den exakta höjdmodellen KM2 som Lantmäteriverket producerat med hjälp av laserskanning. De detaljerade kartorna över översvämningshotade områden kan granskas till exempel på terrängkartunderlag. Då kan också enskilda byggnader och risken för att de skadas vid en översvämning urskiljas på kartorna.

Kartorna visar ändå inte exakt vilka byggnader som blir våta. Detta beror bland annat på att byggnadernas grund och den lägsta höjden som blir våt varierar. En byggnads källare kan bli våt även om översvämningen inte sprider sig till foten av byggnaden.

Kartorna över översvämningsrisker beskriver olika riskobjekt

Kartorna över översvämningsrisker utarbetas så att den information om översvämningskänsliga objekt som fås ur geoinformationsmaterialet kombineras med kartorna över översvämningshotade områden. På så sätt visar kartan hur stor skada en översvämning av en viss omfattning kan orsaka. Geoinformation fås bland annat från befolkningsdatasystemet och den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskydd samt från många regionala och lokala material.

På kartorna över översvämningsrisker presenteras följande uppgifter som fastställs i förordningen om hantering av översvämningsrisker:

  1. uppskattat invånarantal
  2. särskilda objekt såsom sjukhus, läroanstalter och daghem
  3. infrastruktur såsom vägar, energinät, datakommunikationsnät och vattentjänstverkens anordningar
  4. ekonomisk verksamhet som är betydande med tanke på tryggandet av samhällets vitala funktioner
  5. anläggningar vilkas verksamhet kan medföra plötslig förorening av miljön i händelse av översvämning samt områden där sådan förorening kan orsaka skada
  6. kulturarvsobjekt
  7. andra behövliga uppgifter

Invånarantalet i ett översvämningshotat område beskrivs på kartorna över översvämningsrisker i rutor med en sidlängd på 250 meter. Materialet hämtas ur befolkningsdatasystemet, vars uppgifter kombineras med kartorna över översvämningshotade områden. Situationen beskrivs separat vid olika stora sannolikheter för översvämning. Översvämmade vägar kan presenteras på motsvarande sätt genom att kombinera kartorna över översvämningshotade områden med Digiroad-materialet.

Övriga riskobjekt visas på kartan med röda symboler. Uppgifterna om dessa kommer från NTM-centralerna, som också uppdaterar uppgifterna kontinuerligt.

Översvämningskarttjänsten är tillgänglig för alla

I Översvämningscentrets översvämningskarttjänst hittar du NTM-centralernas kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker för områden med betydande översvämningsrisk. I tjänsten finns dessutom kartor över översvämningshotade områden från cirka hundra andra områden och hela Finlands kust.

Mer information om ämnet:

Artikel på Vatten.fi:
Översvämningskarttjänsten