Publicerad: 2.12.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral (Syke) är en forsknings- och utvecklingscentral inom miljösektorn. Centralen producerar information om och lösningar för skyddet och vården av vattnen och miljön.

Finlands miljöcentral (Syke) lyder under miljöministeriet. Dessutom sköter Syke uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets kompetensområde och som gäller bland annat användning och vård av vattentillgångarna.

Syke är den enda finländska forskningsanstalten som granskar vattennaturen och vattentillgångarna som helhet – insjöarna, Östersjön och grundvattnen – liksom användningen av dem. Centralen följer förändringar i vattnen och utvecklar lösningar som förbättrar vattenskyddet och vården av vattentillgångarna.

I ärenden som gäller vatten samarbetar Syke med Meteorologiska institutet och NTM-centralerna (närings-, trafik- och miljöcentralerna). Tillsammans övervakar dessa instanser vattensituationen och upprätthåller varningstjänsten Översvämningscentret.

Syke producerar också samhälleliga och ekonomiska bedömningar som stöder beslutsfattandet med anknytning till vattnen. Centralen utvecklar metoder för att samordna olika behov som hör samman med användningen och vården av vattentillgångarna.