Publicerad: 30.6.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Översvämningskarttjänsten

I Översvämningscentrets översvämningskarttjänst hittar du NTM-centralernas kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker för områden med betydande översvämningsrisk. I tjänsten finns dessutom kartor över översvämningshotade områden från cirka hundra andra områden och hela Finlands kust.

Kartor är utarbetade i första hand för översvämningar i vattendrag, det vill säga översvämningar som stiger från en älv, å eller sjö, samt för havsvattenöversvämningar. Den utförliga versionen av översvämningskarttjänsten innehåller allt material, även exempelvis specialscenarier och observerade översvämningsområden. Den utförliga versionen av tjänsten öppnas långsammare.

Översvämningskarttjänsten (endast på finska)

Utförlig version av översvämningskarttjänsten (endast på finska)

Översvämningskartor görs upp för översvämningar av olika storlek

Översvämningskartor utarbetas för översvämningar av olika storlek. Ju större en översvämning är, desto mer sällsynt är den också. Hur vanlig en översvämning är beskrivs med dess återkomsttid. Med återkomsttiden avses den genomsnittliga tiden efter vilken en översvämning av en viss storlek eller en större översvämning återkommer. Exempelvis ett vattenstånd som återkommer en gång på 100 år (1/100a eller 1/100år) markeras med HW 1/100 och vattenföringen HQ 1/100. Den årliga sannolikheten för en översvämning av denna storlek är en procent.

Blå nyanser beskriver ett eventuellt översvämningsområde

Kartan över översvämningshotade områden visar vattendjupen för en översvämning med en viss återkomsttid med olika blåa nyanser (0–0,5 m, 0,5–1 m, 1–2 m, 2–3 m och över 3 m). Den ljusaste blåa nyansen beskriver det grundaste översvämningsområdet och den mörkaste det djupaste översvämningsområdet. Avrinningsområden och kustområden har klassificerats separat. De områden som är översvämningsskyddade vid en översvämning av denna storlek är skuggade på kartan. Dessa områden är säkra så länge översvämningsvallarna håller och är tillräckligt höga. Du kan också välja att visa vattenstånden som motsvarar översvämningskartan.

Tolkningen inte linjär

Översvämningskartan visar vilka områden som riskerar att drabbas vid översvämningar av olika storlek. Kartorna visar ändå inte exakt vilka byggnader som blir våta. Detta beror bland annat på att byggnadernas grund och den lägsta höjden som blir våt varierar. En byggnads källare kan bli våt även om översvämningen inte sprider sig till foten av byggnaden.

Kartorna över översvämningar i vattendrag gäller i allmänhet situationer med öppet vatten, det vill säga isarna har inte beaktats på kartorna. I vissa områden finns det också kartor över översvämningar orsakade av isdammar och kravisproppar samt kartor som beaktar översvämningar i vattendrag och havsvattenöversvämningar som stiger samtidigt. Översvämningskartorna beaktar inte böljegång, som kan höja vattenståndet avsevärt.

Översvämningskartorna är förknippade med osäkerhetsfaktorer som beror på modelleringen av översvämningar. Kartorna baserar sig också på tidpunkten då kartan är utarbetad med tanke på såväl markytans former som sårbarheten vid översvämningar. Båda dessa faktorer kan ha förändrats om området har bebyggts. Sannolikheten för översvämningar av olika storlek kan också ha förändrats efter tidpunkten i fråga.

Markytans former och höjder som använts på översvämningskartorna har huvudsakligen hämtats från Lantmäteriverkets riksomfattande höjdmodell. I vissa områden har istället använts ett mer detaljerat och aktuellt laserskanningsmaterial som städerna låtit göra. Vattenståndet vid översvämningar i åar och älvar har tagits från flödesmodeller som baserar sig på uppgifter om höjden på fårans botten samt på vattenföringen och vattenståndet vid tidigare översvämningar.

Översvämningskartorna beaktar inte heller klimatförändringens inverkan, utom i vissa undantagsfall. Kartorna ska således inte användas direkt som grund för planeringen av områdesanvändningen och de lägsta rekommenderade byggnadshöjderna ska inte heller fastställas utifrån dem.

Riskobjekten har kartlagts huvudsakligen endast i områden med betydande översvämningsrisk. Tilläggsuppgifter om riskobjekt och en del av objekten (till exempel vattentäkter) finns inte med i översvämningskarttjänsten.

Hur används översvämningskarttjänsten?

Leta upp ditt bostadsområde på kartan. Välj översvämningens typ och storlek i kartlagren. Nyansen beskriver vattenståndet till följd av översvämningen.

Karttjänstens översvämningsriskrutor beskriver det uppskattade antalet invånare i området. Genom att klicka på en översvämningsriskruta får du mer information, såsom antalet byggnader och deras användningsändamål samt skadebedömningar. Kartläggningen av översvämningshotade områden grundar sig på vattenstånden, som du kan se genom att klicka på kartlagret för vattenstånd.

Du kan också granska översvämningskartan i ett område där prognosen tyder på en översvämning. Du hittar en översvämningskarta som motsvarar prognosen i det område du granskar på följande sätt:

  • Välj temat Område med översvämningsrisk vattendrag i karttjänsten vatten.fi. Du får fram de områden som hamnar under vatten vid en ganska vanlig och en sällsynt översvämning i de översvämningskarterade områdena.
  • Klicka på den prognospunkt (blå cirkel) på kartan som ligger närmast det område du vill granska.
  • Välj ”Öppna grafen” i rutan med information om objektet som öppnas. I grafen som öppnas visar de färgade linjerna vid vilket vattenstånd motsvarande områden på kartan hamnar under vatten vid en sällsynt och en ganska vanlig översvämning. På så sätt kan du granska översvämningskartorna i förhållande till prognosen vid en översvämning.

Översvämningskartorna är också fritt tillgängliga som geodatamaterial och -gränssnitt via miljöförvaltningens tjänst Öppen information.

Mer information om ämnet:

Artikel på vatten.fi:
Skaderisk för dammar

Andra webbplatser:
Miljöförvaltningens tjänst Öppen information