Publicerad: 27.1.2020

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Dammsäkerhet

Det är viktigt att uppmärksamma dammsäkerheten eftersom en dammolycka kan orsaka stor skada.

I Finlands vattendrag finns hundratals dammkonstruktioner. Förutom dammar i vattendrag har vi också andra typer av dammar: avfallsdammar och översvämningsvallar. En avfallsdamm kan finnas till exempel i en gruva där dammen avgränsar en avloppsvattenbassäng.

Bestämmelser om dammsäkerheten finns i dammsäkerhetslagen och i förordningen om dammsäkerhet. Enligt lagen sköter dammsäkerhetsmyndigheten tillsynen över dammarna. I praktiken är denna myndighet närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland (NTM-centralen).

Enligt dammsäkerhetslagen ansvarar dammägaren för att dammen är säker och fungerar som planerat. Dammägaren gör bland annat upp ett kontrollprogram för sin damm, som myndigheten godkänner.

Dammarna delas in i tre klasser beroende på skaderisken om en dammolycka inträffar. Till den allvarligaste riskklassen hör 56 dammar i vattendrag och 30 avfallsdammar. Säkerhetskraven för dessa dammar är strängare än kraven för dammar som hör till de övriga klasserna. Det finns cirka 450 klassificerade dammar och dessutom tusentals icke-klassificerade dammar i Finland.

Principerna för dammsäkerhet och lagstiftningen i Finland liknar till stor del motsvarande principer och lagstiftning i Norge. Sverige arbetar med att utveckla sin egen lagstiftning i samma riktning.

Bild: Regleringsdammen i Imatra fors, som byggdes på 1920-talet, är ett betydelsefullt kulturhistoriskt objekt. Sommartid ordnas uppvisningar där den mäktiga forsen får skumma fritt. © Eija Isomäki, NTM-centralen

 

Fördjupa dig i temat