Publicerad: 31.5.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Skaderisk för dammar

Ett viktigt verktyg för dammsäkerheten är att klassificera dammarna enligt deras skaderisk. Den klass som en damm får påverkar vilka krav som ställs på dammen och dammägaren.

I Finland klassificeras dammar i tre klasser. Klassificeringen grundar sig på hur allvarlig skada en dammolycka kan orsaka. I klassificeringen beaktas att vattenmassor översvämmar områden nedanför dammen och att vattnet plötsligt sjunker ovanför dammen. Klassificeringen av en avfallsdamm påverkas också av det uppdämda ämnets beskaffenhet och mängd samt av den olägenhet som ämnets spridning kan orsaka.

Klassificeringen görs av dammsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten kan också ändra den tidigare klassificeringen av en damm. Klassificeringen övervägs på nytt till exempel när ett nytt bostadsområde byggs nedanför dammen. Klassificeringen grundar sig på en riskutredning som dammägaren lämnat in och som i regel innehåller ett förslag till klass för dammen.

Tre skaderiskklasser

En damm placeras enligt typen av skaderisk i någon av följande klasser:

  • Klass 1-damm, en damm som vid olycka medför fara för människoliv och fara för hälsan eller betydande fara för miljön eller egendom.
  • Klass 2-damm, en damm som vid olycka kan medföra fara för hälsan eller sådan fara för miljön eller egendom som är större än ringa.
  • Klass 3-damm, en damm som vid olycka endast kan medföra ringa fara.

Man kan också låta bli att klassificera en damm helt och hållet, om myndigheten anser att den inte medför någon skaderisk. De allmänna förpliktelserna i dammsäkerhetslagen om bland annat drift och underhåll av dammar samt förebyggande av olyckor gäller dock också oklassificerade dammar.

Nästan hundra klass 1-dammar

I Finland finns det 547 klassificerade dammar (06/2021). Cirka en femtedel av dessa hör till den allvarligaste faroklassen, det vill säga klass 1. Merparten av de klassificerade dammarna är dammar i vattendrag, till exempel reglerings- och kraftverksdammar. De övriga är avfallsdammar som blockerar avloppsvatten och slam från industri eller gruvor.

Klass 1Klass 2Klass 3Totalt
Damm i vattendrag6019072322
Avfallsdamm356530130
Totalt95255103452

Dammägaren gör en riskutredning

Ägaren till en klass 1-damm ska göra en utredning om vilken skaderisk dammen kan medföra för människor, egendom och miljön. I riskutredningen beskrivs ett ras som kan orsaka största möjliga skaderisk samt utreds vad som eventuellt kan tänkas påverkas av en översvämningsvåg orsakad av en sådan dammolycka.

Riskutredningen innehåller en eller flera kartor som visar riskområdena enligt det värsta alternativet. I översvämningskarttjänsten finns också kartor som visar vilka skaderisker dammarna medför.

Översvämningskarttjänsten

Alla kartlagda översvämningshotade områden finns också i karttjänsten Vatten.fi

Säkerhetsprogram och registrering av störningar

Ägaren till en klass 1-damm ska göra upp ett säkerhetsprogram för dammen och se till att det hålls uppdaterat. I programmet ingår åtgärder som vidtas vid en olycka eller störning i en damm.

Dammsäkerhetsmyndigheten är skyldig att informera om den skaderisk som dammen medför. Myndigheten samlar också in uppgifter om inträffade störningar i datasystemet för dammsäkerhet.