Publicerad: 19.8.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Så här gör du vid renovering av avloppet på en fastighet i glesbygden

Det lönar sig att planera och genomföra förnyandet eller byggandet av ett avloppsvattensystem omsorgsfullt. Då får du ett fungerande system och bästa valuta för pengarna.

När en ny bostadsbyggnad byggs i ett glesbygdsområde ska den anslutas till ett system för behandling av avloppsvatten enligt de nuvarande kraven. Även ett otillräckligt eller dåligt avloppsvattensystem i en gammal byggnad ska ha förnyats före 2019 nära stränder och i grundvattenområden.

Även om du just nu inte har någon lagstadgad skyldighet att iståndsätta ditt system för behandling av avloppsvatten, lönar det sig att göra det i syfte att hålla den egna närmiljön ren. I den här artikeln berättar vi hur du går till väga.

Ta reda på grunderna

Allra först lönar det sig att kontakta den kommunala miljövårdsmyndigheten. Fråga om det finns ett avloppsnät i ditt område eller om ett sådant kommer att byggas inom kort. Om ett färdigt avloppsnät finns kan du ansluta fastigheten till det. Det är obligatoriskt att ansluta sin fastighet till det befintliga avloppsnätet utanför tätorterna, om den egna behandlingen av avloppsvattnet inte uppfyller de nuvarande kraven. Om ett avloppsnät ska byggas de närmaste åren kan du ansöka om uppskov från kommunen för att iståndsätta eller bygga ditt eget system för behandling av avloppsvatten.

Om det inte finns något avloppsnät och inget nät har planerats måste du börja planera ett eget system för behandling av avloppsvatten. Fundera på om du kan samarbeta med grannar som kanske befinner sig i samma situation. Kan ni bygga ett gemensamt system?

Skaffa en planerare

Ett nytt system för behandling av avloppsvatten eller iståndsättning enligt de nuvarande kraven förutsätter en ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd hos kommunen. Om det handlar om ett mindre byggprojekt kan det i vissa kommuner räcka med enbart en anmälan till kommunens byggnadstillsyn. Du kan reda ut saken genom att fråga kommunen.

För ansökan om tillstånd för ett system för behandling av avloppsvatten behövs en teknisk plan. Senast i detta skede lönar det sig att skaffa en yrkeskunnig planerare för avloppsvattensystemet. Uppgifter om planerare får du från kommunen eller regionens vattenskyddsförening. Vem som helst kan inte bli planerare, eftersom planeraren ska ha behörighet enligt bestämmelserna. Behörigheten bedöms av byggnadstillsynsmyndigheten på basis av planeringsuppgiftens svårighetsgrad.

En yrkeskunnig planerare behövs för valet av system samt för dimensioneringen och placeringen av systemet. Olika systemalternativ finns på temasidan Reningsverk. Planeraren utreder också eventuella kommunspecifika villkor och bestämmelser för systemet. Planeraren hjälper till med ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd. Du kan och ge planeraren fullmakt att ansöka om tillstånd.

Konkurrensutsätt och övervaka

När du har beviljats tillstånd att bygga ett avloppssystem kan du börja genomföra planen. För genomförandet behövs en eller flera entreprenörer som sköter schaktnings- och monteringsarbetena. Nu lönar det sig att låta olika byggentreprenörer och leverantörer konkurrera om entreprenaden. Se till att ingå ett skriftligt avtal om arbetet med de valda aktörerna.

Om projektet kräver bygglov ska det finnas en ansvarig arbetsledare som leder byggarbetet. För ett mindre byggprojekt med åtgärdstillstånd krävs ingen ansvarig arbetsledare. Den som beställt arbetet ska övervaka att systemet genomförs i enlighet med planen och tillståndsvillkoren.

Det är skäl att föra dagbok över hur byggandet framskrider. Anteckna byggskedena och de material som använts. Ta också foton av olika skeden och förvara dem som ett dokument över hur byggarbetet har genomförts.

Om det framgår att man måste avvika från planen ska du kontakta planeraren och kommunens byggnadstillsyn. Avvikelser från planen ska avtalas med dem. Anteckna ändringarna och ta foton av dem.

Iståndsättning av ett avloppsvattensystem. Innehållet beskrivs i artikeln.
Källa: Miljöministeriet

Bekanta dig med bruks- och underhållsanvisningarna och förvara dem omsorgsfullt

Den som planerar avloppssystemet och den som eventuellt tillverkat anläggningen ska ge beställaren tillräckligt detaljerade och begripliga bruks- och underhållsanvisningar. Av anvisningarna ska framgå vilka delar av systemet som kräver regelbunden övervakning och underhåll, samt hur ofta.

Det är viktigt att följa bruks- och underhållsanvisningarna för systemet för behandling av avloppsvatten för att systemet ska fungera och hållas i funktionsdugligt skick länge. Bruks- och underhållsanvisningarna ska förvaras på fastigheten och visas upp för myndigheten vid behov.

Mer information om ämnet:

Artiklar på Vatten.fi:
Bestämmelser om avloppsvatten i glesbygdsområden – vem berörs av dem?
Underhåll av fastighetens system för behandling av avloppsvatten

Materialbank  vatten.fi:
Avloppsvatten i glesbygdsområden – Lagstiftning och praxis