Publicerad: 17.6.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Gör så här vid en översvämning

En översvämning klarar du bäst om du är väl förberedd. Om en översvämning ändå hotar ditt hem ska du avlägsna från området i god tid och följa myndigheternas anvisningar.

Vid en översvämning är det viktigaste att se till att du själv och dina anhöriga är i säkerhet. Ditt hus och din egendom ska du skydda redan innan svämvattnet stiger.

Följ meddelanden om hur översvämningen utvecklas

 • Följ Översvämningscentrets lägesrapporter. Rapporterna redogör för lägesbilden över vatten- och översvämningssituationen samt förutspår kommande översvämningar och den skaderisk de medför.
 • Följ myndigheternas meddelanden, larm och anvisningar i medierna och på internet.

Skydda ditt hem och alla elapparater

 • Bygg en skyddsvall runt ditt hus till exempel av sandsäckar.
 • Skydda husgrunden och väggarnas nedre del med plast.
 • Installera en dränkbar pump om det finns risk för att vatten rinner in i källaren.
 • Täpp igen och täta golvbrunnar och toalettstolar på bottenvåningen så att avloppsvatten inte kan rinna till.
 • Gräv en grop stor som en hink i översvämningsvallen eller nära huset och placera en dränkbar pump i en hink i gropen för att pumpa bort svämvattnet.
 • Täpp igen avlopp, trummor och täckdiken.
 • Skydda elapparater som är i fara.

Om översvämningen närmar sig hotfullt

 • Följ myndigheternas meddelanden och anvisningar och handla enligt dem.
 • Stäng av huvudströmbrytaren och ta ur elapparater som är i fara. Rör inte våta elapparater.
 • Stäng alla gasventiler och ventiler för oljeuppvärmning.
 • Använd inte hiss. Det kan vara livsfarligt att ta hissen ner i en översvämmad källarvåning.
 • Kontrollera vilken väg du kan avlägsna dig från översvämningsområdet. Var beredd på att evakuera området med båt vid behov.

När svämvatten börjar stiga runt hemmet

 • Lämna huset i god tid medan evakueringsrutterna ännu är säkra.
 • Håll dig borta från svämvattnet. En översvämning kan lyfta bort brunnslock och skölja bort marken på överraskande platser. Vattnet kan också vara förorenat. Tvätta händerna vid behov.
 • Se upp särskilt för strömmande svämvatten. En människa kan falla omkull av strömmen även när vattendjupet är bara cirka 15 cm.
 • Kör försiktigt om du rör dig i bil. Vattenmassorna kan bryta vägförbindelser, fylla underfartstunnlar och flytta broar.
 • Kör aldrig på en översvämmad väg. Översvämningen kan ha sköljt bort vägen eller gjort djupa fåror i den. Om vattendjupet är 45–60 cm kan det vara tillräckligt för att få bilen att flyta och driva ut på djupare vatten, vilket medför ökad risk för att passagerarna ska drunkna.
 • Om bilen får motorstopp ska du lämna den och söka dig till ett högre beläget område.
 • Om du inte kan sätta dig i säkerhet på egen hand ska du ringa nödnumret 112 och be om hjälp.

När en översvämning hotar hemmet är det viktigt att skydda byggnader, elapparater och avlopp. Det lönar sig att ställa undan bilen på en skyddad plats och se till att alla kan ta sig bort från området. Innehållet beskrivs närmare i artikeln.

Handla rätt efter en översvämning

 • Följ myndigheternas anvisningar innan du återvänder till översvämningsområdet. Försäkra dig om det är tryggt att bo i området.
 • Försäkra dig om att områdets trummor, dagvattennät och annat som tagits ur bruk under översvämningen är i normalt funktionsdugligt skick.
 • Ta bort skydden som du byggt runt ditt hus och elapparaterna.
 • Försäkra dig om att elapparaterna är torra och i funktionsdugligt skick.
 • Kartlägg skadorna och ta bilder av dem.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag snarast möjligt för att få instruktioner i ersättningsärenden.

Mer information om ämnet:

Aartiklar på Vatten.fi:
Gör så här för att förbereda dig för översvämningar,
Skydda hemmet mot översvämning