Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksen ohjausryhmä päätti seuraavasta säännöstelysuositusten seurantakaudesta

Hämeen ELY-keskus uusi syksyllä 2022 kevään 2017 verkkokyselyn, jossa selvitettiin vesistön käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vesistön tilasta ja vedenkorkeuksista. Vastauksia kyselyyn saatiin 183, joista 107 koski Tammelan aluetta, 26 Forssan aluetta ja loput Loimaata, Jokioista, Huittista ja Ypäjää. Kun huomioidaan virkistyskäyttömahdollisuudet, veden laatu, rantojen kasvillisuus, kalasto ja linnusto, oli vastaajista 40 […]

Lue lisää

Kokemäenjoen tammikuun tulva näkyy Pirkanmaalla vedenkorkeuksissa

Tammikuun puolenvälin lämpimät päivät sekä sateet nostivat Etelä-Suomessa jokien virtaamia tulvalukemiin. Pirkanmaan keskeisiin säännösteltyihin järviin varastoitiin tulvahuipun aikana vettä Kokemäenjoen tulvahuipun pienentämiseksi. Tammikuun lämmin jakso sateineen sai Kokemäenjoen sivujoet tulvimaan. Loimijoella vedenkorkeus nousi jopa viime kevään tulvaa korkeammalle, ylittäen vuoden keskimääräisen tulvan korkeuden. Sivujokien virtaamat nousivat nopeasti, ja ne ovat jo pääosin laskeneet lähemmäs tavanomaisia […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.1.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,08.  Nyt taso on 2 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on noussut vuodenvaihteesta 6 cm. Nyt pinnan nousupyrähdys vaikuttaa rauhoittuvan sään pakastuessa, mutta tuskin kääntyy laskevaksi ennen kevättä. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, ja juoksutus on ollut viime viikkoina noin kaksinkertainen ajankohdan keskimääräiseen, mutta kapasiteettiin […]

Lue lisää

Oijärvelle laaditaan uusi säännöstelyohje

ELY-keskus laatii Iin kunnassa Kuivajoen vesistöalueella sijaitsevalle Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen vuoden 2023 aikana vesilain valvojan kehotuksen vuoksi. Voimassa oleva säännöstelyohje on otettu käyttöön vuonna 2012. Ohjeen tavoitteena on mm. ollut parantaa Oijärven ekologista tilaa takaamalla riittävä kevättulva sekä estää järven vedenpinnan lasku liian alas, koska se nopeuttaa rantojen umpeenkasvua. Lisäksi ohjeella on tavoiteltu luonnonmukaisempia virtaamaolosuhteita […]

Lue lisää

Jokien vedenkorkeudet jatkavat laskuaan viikon takaisista talvitulvahuipuista

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeudet jatkavat laskuaan viikon takaisista talvitulvahuipuista. Viilentynyt sää ja vähäiset sademäärät ovat helpottaneet tilannetta. Keskiviikkona lämpötila kohoaa sääennusteiden mukaan suuressa osassa maata selvästi suojan puolelle, mutta sitten jälleen viilenee. Parin päivän lauha jakso ei ennusteiden mukaan riitä kääntämään vedenpintoja kuin paikoin hienoiseen nousuun. Kymijoen vesistössä monien suurten järvien vedenpinnat ovat edelleen […]

Lue lisää

Vakka-Suomen vesihuoltoyhteistyö tiivistyy entisestään

Viime vuoden lopussa valmistunut Vakka-Suomen alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma tulee tiivistämään alueen vesihuoltoyhteistyötä entisestään. Suunnitelmassa on esitetty, että yhteistyö johtaisi siihen, että alueen vesihuoltopalvelut toteutettaisiin lopulta yhden yhteisen yhtiön kautta. Yhteistyötä kehitetään kohti yhteistä vesihuolto-organisaatiota Yhteistyötä on suunniteltu tehostettavan ensin sopimusperusteisesti. Siinä laitokset sopivat kahden välisin sopimuksin yhteistyöstä. Siitä esitetään pikkuhiljaa siirryttävän operointimalliin, jossa operaattori laskuttaa […]

Lue lisää

Raahen vesistöjen säännöstelyn kehittäminen etenee, selvityksiä esitellään yleisötilaisuudessa 25.1.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki ja SSAB Europe Oy tekivät vuosi sitten Raahen säännösteltyjen vesien tilan parantamista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimusosapuolet laativat vuosittain toimenpideohjelman, jossa sovitaan toimenpiteiden aikataulu, vastuut ja rahoitus. Vuoden 2022 toimenpiteinä on mm. laadittu uusi väliaikainen säännöstelyohje sekä selvitetty Haapajoen ja Pattijoen uomien vetokykyä. Laadittuja selvityksiä esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 25.1.2023 klo 18–20 […]

Lue lisää

Pohjalaisjokien jäät liikkeellä poikkeuksellisen aikaisin

Lauha sää ja runsaat vesisateet ovat saaneet pohjalaismaakuntien jokien jäät tänä talvena liikkeelle poikkeuksellisen aikaisin.  Erityisesti Kyrönjoen eteläpuolisten pienien jokien jäätilanne on muuttunut nopeasti. Myös alueen isoissa jokivesistöissä, Kyrönjoki ja Lapuanjoki, jäät ovat monin paikoin irronneet rannoista ja useat koskialueet ovat vapautuneet jääpeitteestä. Lähipäivien kylmenevän sään ja pienten sademäärien ennustetaan kääntävän nopeasti nousseet vedenkorkeudet ja […]

Lue lisää

Harvinainen talvitulva Etelä- ja Länsi-Suomessa

Vedenpinnat ovat nousseet harvinaisiin talvitulvalukemiin Etelä- ja Lounais-Suomen joissa sekä Vaasan eteläpuoleisella rannikolla. Tulvahuippu saavutetaan useimmilla alueilla lähipäivinä. Vesi nousee ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle, paikoin jopa suurimman vuotuisen tulvan tasolle. Vakavia tulvavahinkoja ei silti ole näköpiirissä. Lieviä tulvavahinkoja on rekisteröity eri puolilla. Tulvavesi on noussut paikoin alavimmille pelloille. Myös paikallisteitä on katkennut. Monet pienemmätkin joet […]

Lue lisää

Lapväärtinjoen alaosalla nopeasti lisääntynyt virtaama sai jäät liikkeelle

Sateinen ja lauha sää on nostanut jokien vedenpintoja voimakkaasti Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Sään ennustetaan jatkuvan sateisena myös alkuviikon ajan. Vesi saattaa paikoin nousta ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle, jopa tavanomaisen tulvan tasolle ensi viikon puoliväliin mennessä. Virtaamien nousu on aiheuttanut paikoin myös jäiden liikkumista ja jäiden pakkaantumista suvantoihin. Vesi on noussut alavimmille pelloille. Lapväärtinjoen alaosalla […]

Lue lisää

Ehdota vesistöihin ja vesiin keskittyvää tutkimus-, testaus- tai yhteistyöympäristöä Living Lab -atlakseen

Suomen ympäristökeskus toivoo yhteydenottaja 22.1.2023 mennessä kaikilta toimijoilta, joilla on vesiin liittyvä Living Lab -tyyppinen tutkimusympäristö. Kartoituksen avulla pääsemme vertailemaan suomalaisia tutkimusympäristöjä kansainvälisiin, jolloin saadaan esille niiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Samalla osallistumme Euroopan yhteisen kartoituksen eli Living lab -atlaksen tuottamiseen, mistä on etua rahoitushauissa. Living Lab:llä tarkoitetaan todelliseen ympäristöön tai luontoon rakennettuja erilaisia – tässä tapauksessa vesiin […]

Lue lisää

Vuosi vaihtui Pohjois-Karjalassa leudoissa olosuhteissa

Vedenkorkeudet ovat pääosin vielä matalalla. Vesistöjen jäänpaksuudet vaihtelevat ja kohvajäätä on merkittävä osa jäänpaksuudesta. Kohvajään kantavuus on vain noin puolet teräsjäähän verrattuna. Joulukuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa hieman tavanomaista suurempi. Kuukauden aikana satoi 59–66 mm, keskimääräisen sademäärän ollessa noin 58 mm. Joulukuun aikana lunta tuli reilusti ja kuukauden päättyessä lunta oli maakunnassamme 35–38 cm. Joulukuun lopussa […]

Lue lisää