Julkaistu: 13.1.2023

Ehdota vesistöihin ja vesiin keskittyvää tutkimus-, testaus- tai yhteistyöympäristöä Living Lab -atlakseen

Suomen ympäristökeskus toivoo yhteydenottaja 22.1.2023 mennessä kaikilta toimijoilta, joilla on vesiin liittyvä Living Lab -tyyppinen tutkimusympäristö. Kartoituksen avulla pääsemme vertailemaan suomalaisia tutkimusympäristöjä kansainvälisiin, jolloin saadaan esille niiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Samalla osallistumme Euroopan yhteisen kartoituksen eli Living lab -atlaksen tuottamiseen, mistä on etua rahoitushauissa.

Living Lab:llä tarkoitetaan todelliseen ympäristöön tai luontoon rakennettuja erilaisia – tässä tapauksessa vesiin liittyviä – tutkimus-, testaus- ja yhteistyöalustoja. Nämä ovat tärkeitä vesiviisaan yhteiskunnan kehittämisessä. Kun ne täyttävät tietyt arviointikriteerit, niitä voidaan kutsua Water-Oriented Living Lab -ympäristöiksi (WOLL).

Yhteiset kriteerit kaikille vesiin keskittyville Living Lab -tutkimusympäristöille:

  • niissä on vähintään kolme eri toimijaa
  • ne keskittyvät sisä- tai merivesien tilan parantamiseen
  • ne ovat avoimia uusille toimijoille

Etsintäkuulutus koskee mm. kaupunkeja, tutkimuslaitoksia ja -ryhmiä, rahoittajia, viranomaisia ja yrityksiä, jotka aktiivisesti vahvistavat sisä- ja rannikkovesien geo- ja biodiversiteettiä.

Uusia ehdotuksia arvioidaan parhaillaan

Uusien ehdokkaiden tunnistus on jo käynnissä. Esimerkiksi seuraavia tutkimusympäristöjä arvioidaan ja niiden WOLL-kehittymisastetta luokitellaan: Kuopio Water ClusterFinnish Marine Research Infrastructure FINMARIFreshwater Competence Centre sekä OulanganPallaksen ja Ruukin tutkimusympäristöt.

Luvassa kansainvälistä näkyvyyttä, kehittämisehdotuksia ja uusia rahoitusmahdollisuuksia

Living Lab -tutkimusympäristöt hyötyvät osallistumisesta tähän kartoitukseen muun muassa saamalla laajempaa näkyvyyttä omalle toiminnalleen. Esittely atlaksessa lisää tutkimusympäristön tunnettuutta ja sitä kautta voi syntyä uutta yhteistyötä.

Kartoitukseen liittyvä arviointiprosessi auttaa asianosaisia tunnistamaan oman tutkimusympäristönsä vahvuudet ja mahdollisuudet sekä tiedostamaan kehityskohteet. WOLL-ympäristöjen kehittämisen tueksi on lähivuosina avautumassa uusia rahoitusmuotoja.

Tutkimusympäristöt eli WOLL-konseptit Suomessa

Vuoden 2019 WOLL-atlaksessa (pdf) on Suomesta ollut mukana kolme erilaista tutkimus- ja yhteistyöympäristöä, joiden toiminta on loppunut: Helsingissä sijaitsevat Kalasatama Urban Lab sekä Lahti Pilot Area, ja Puruveden Lake Puruvesi. Näiden lisäksi atlaksessa on esitelty luontoon pohjautuviin ratkaisuihin keskittyvä monikansallinen OPERANDUM Open-Air Living Lab, jossa myös Suomi on mukana.

Mikä on Water-Oriented Living Lab WOLL?

Living Lab -konsepti
on merkityksellinen vesiviisaan yhteiskunnan kehittämisessä. Se vie tutkimus- ja kehitystyön pois laboratorioista tosielämän ympäristöön ja yhteyksiin. Näin voidaan paremmin ymmärtää, mikä käynnistää innovoinnin ja mitkä innovaatiot osoittautuvat menestyksekkäiksi erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä ja ympäristöissä.

WOLL-käsite
on lähtöisin Euroopan unionin vesivisiosta vuodelta 2018. Se on erilaisten infrastruktuurien ja palvelujen verkosto, joka muodostaa yhteistyöhön perustuvan ekosysteemin, joka ylläpitää yhteisöllistä innovaatiotoimintaa eri sidosryhmien kesken. WOLL tarjoaa tehokkaan tutkimusmenetelmän innovatiivisten ratkaisujen havaitsemiseen, prototyyppien luomiseen, validointiin ja jalostamiseen niiden todellisissa yhteyksissä.

Ota yhteyttä viimeistään 22.1.2023

Oletko mukana mahdollisessa WOLL-ympäristössä, jonka tahtoisit mukaan menneillä olevaan kartoitukseen? Ota silloin yhteyttä Syken tutkijoihin (yhteistiedot alla) tammikuun 22. päivä mennessä. Kartoituksessa käydään läpi WOLL-konseptin keskeiset arviointikriteerit ja luokitellaan ympäristön kehitysaste.

  • Water4All-hankkeen projektipäällikkö Jari Silander, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 251 638, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Erikoistutkija Anna-Kaisa Ronkanen, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 251 216, etunimi.sukunimi@syke.fi

Linkkejä