Uusia tulvakarttoja ja tarkempaa paikkatietoa ilmastoviisaaseen maankäyttöön

Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ovat tuottaneet uusia tulvakarttoja ja aiempaa tarkempia lähtöaineistoja tulvamallinnuksen tueksi. Uudet aineistot laajentavat tulvakarttojen kattavuutta, lisäävät tietojen hyödyntämismahdollisuuksia ja parantavat tulvariskeihin varautumista. Aineistoja voidaan hyödyntää myös luonnonsuojelussa. Osa uusista aineistoista on jo julkaistu avoimena aineistona Syken Avoin tieto -palvelussa. Loput aineistot valmistuvat alkuvuoden 2024 aikana. Kaikkiin aineistoihin voi tutustua […]

Lue lisää

Hämeen vesitilanne muuttunut lähes tyypilliseksi

Monissa Kanta-Hämeen järvissä vedenkorkeudet ovat laskeutuneet lähelle vuodenaikaan nähden tavanomaista tasoa. Päijät-Hämeessä runsas vesitilanne normalisoituu hiljalleen. Kylmä joulukuu on hidastanut veden valuntaa ja luonnolliset virtaamat ovat vähentyneet. Tämä on johtanut järvien vedenkorkeuksien laskuun ja runsaan vesitilanteen helpottamiseen. Kokemäenjoen virtaamaa on voitu pienentää lähes vuodenajan tyypillisiin lukemiin. Kymijoella virtaama on yhä noin puolitoistakertainen vuodenajan tavanomaiseen verrattuna. […]

Lue lisää

Marraskuu oli Pohjois-Karjalassa kylmä ja luminen

Vedenkorkeudet ovat pääosin vielä korkealla. Korkeiden pakkasten ansiosta osalle vesistöistä on muodostunut kantavia jäitä, mutta ihmisiä kehotetaan varovaisuuteen jäillä liikkuessa. Marraskuun keskilämpötila oli noin kolme astetta keskimääräistä kylmempi. Ilmatieteen laitoksen mukaan marraskuu oli Pohjois-Karjalassa noin kolme astetta keskimääräistä viileämpi. Marraskuun keskilämpötila oli maakunnassa -5 °C, kun keskilämpötila on pitkän aikavälin seurantajaksolla ollut -1,9 °C. Kuukauden […]

Lue lisää

Peruskuivatustoimintaan on haettavissa investointitukea

Maatalouden investointitukiin EU:n maaseutuohjelman rahoituskaudelle 2023-2027 on tullut saataville uusi tukikohde: yhteinen ojitusinvestointi, joka on tarkoitettu ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävään peltojen peruskuivatukseen. Ojitushankkeesta saatavan kuivatushyödyn on kohdistuttava maatalousmaahan ja vähintään kahteen maatilaan. Tuen kohteena oleva peruskuivatustoiminta voi olla esimerkiksi valtaojien perkausta, kaivuuta ja padotusta, putkiojien rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä ja pumppaamoiden perustamista. Tuettavalla […]

Lue lisää

Uusi tietopaketti vesihuollosta

Vesi.fi-palvelussa on julkaistu teemasivu kestävästä vesihuollosta. Teemasivu kokoaa yhteen vesi- ja jätevesihuollon tietoja ja antaa vastauksia kuluttajia askarruttaviin kysymyksiin. Miten turvataan taajamien ja haja-asutuksen vesihuolto muuttuvassa maailmassa? Onko hanavesi turvallista? Miksi vesihuollon maksut nousevat? Teemasivu ”Kestävä vesihuolto” kertoo, mitä kaikkien on hyvä tietää vesi- ja jätevesihuollosta. Se antaa nasevia ja selkeitä vastauksia vesihuoltoa koskeviin kysymyksiin, […]

Lue lisää

Marraskuun 2023 vesitilannekatsaus: Tulvavirtaamista talvipakkasiin (Pohjalaismaakunnat)

Marraskuun alussa lämmin sää ja vesisateet nostivat vedenpintoja. Kuukauden puolivälin jälkeen koettiin paikoin koviakin pakkasia ja talvi teki tuloaan. Vedenpinnat pysyivät korkealla lokakuun loppupuolelle saakka Marraskuun alun lämmin sää ja vesisateet saivat lokakuun lopussa sataneet lumet sulamaan ja nostivat pohjalaisjokien ja -järvien vedenpintoja.  Etenkin rannikon pienillä vesistöillä kuten Närpiönjoella ja Teuvanjoella virtaamat nousivat nopeasti lähes […]

Lue lisää

Suuri virtaama ja hyyde nostavat vedenkorkeuksia Kymijoen alaosalla

Alkutalven pakkasjakso yhdessä suurten virtaamien kanssa ovat nostaneet vedenkorkeuksia ja lisänneet merkittävästi hyydetulvan riskiä Kymijoen alaosalla. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus kehottaa Kymijoen ranta-alueiden asukkaita ja kiinteistönomistajia tarkkailemaan vesitilannetta ja varautumaan mahdollisesti nopeasti nouseviin vedenkorkeuksiin. Kymijoen vesistöalueella on satanut heinäkuun alun jälkeen n. 37 % keskimääräistä enemmän, minkä vuoksi Päijänteen vedenkorkeus ja juoksutus ovat olleet […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.11.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,22.  Nyt taso on enää 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on laskenut marraskuun alusta 12 cm, mutta tuo on käytännössä tapahtunut kuukauden jälkipuoliskolla. Konnuksen tulvakanava on ollut auki elokuun alusta ja Naapuskosken säännöstelypato 16.10. alkaen.  Nyt ennuste on, että vedenpinta saavuttaa tavoitetason joulukuun puoliväliin mennessä ja lisäjuoksutukset lopetetaan […]

Lue lisää

Vesihuollon kasvihuonekaasupäästöjen laskentatyökalu on julkaistu

Vesihuollon hiilineutraalisuutta tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä. Vesihuoltolaitoksilla on tehty paljon päästöjen vähentämistoimia, mutta paljon on vielä tehtävää. Laskentatyökalu tarjoaa helpon tavan tarttua työhön omalla laitoksella. Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki) -hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen avoin ja ilmainen laskentatyökalu vesihuoltolaitosten käyttöön. Työkalun avulla voi laskea suuntaa antavia tuloksia laitoksen elinkaarisista kasvihuonekaasupäästöistä. Siirry laskentatyökaluun Lisäksi Vesihuki-laskuri […]

Lue lisää

Hiilineutraalia maa- ja metsätaloutta voidaan edistää valuma-aluesuunnittelulla

Maankäytön ja vesienhallinnan suunnittelu valuma-aluetasolla on osoittautunut keskeiseksi tekijäksi etsittäessä kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, vesien tummumiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. SysteemiHiili-hankkeen tulokset vahvistavat tarvetta kokonaisvaltaiseen valuma-aluesuunnitteluun ja antavat maakunnille aikaisempaa paremmat valmiudet ilmastoystävällisen maankäytön edistämiseen. ”Hankkeen tulokset tarjoavat uutta tietoa vesien tummumisesta, maa- ja vesiekosysteemien hiilivirroista sekä maanomistajien suhtautumisesta ilmastotoimenpiteisiin. Tarjolla on […]

Lue lisää

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin

Viime päivien kovat pakkaset ja Ähtävänjoen suuri virtaama ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuoliset vedenpinnat ovat nousseet paikoin ja veden mukana virtaa runsaasti hyydesohjoa. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä, joen jääkansi ei pääse muodostumaan etenkään joen koskipaikkoihin. Tällöin virtaava vesi saattaa kovilla pakkasilla jäähtyä alle nolla-asteiseksi ja alkaa muodostua jääsohjoa […]

Lue lisää

Kokemäenjoelle pyritään aikaansaamaan jääkantta viikonvaihteessa alkavan pakkasjakson avustuksella

Kokemäenjoen jääkannen muodostusta pyritään edistämään näillä näkymin heti viikonlopun jälkeen vesistöalueen säännösteltyjen järvien juoksutuksia supistamalla. Asiasta sovittiin perjantaina 24.11.2023 Kokemäenjoen säännöstelytahojen ja ELY-keskusten yhteisessä neuvottelussa. Jääkannen muodostamisella pyritään estämään hyyteenmuodostuksen aiheuttamat ongelmat. Syksy on ollut ennätyksellisen sateinen, minkä johdosta viime aikoina vettä on juoksutettu vesistöalueen järvistä Kokemäenjokeen niin paljon kuin säännöstelyluvat ja tulvavahingoille alttiit alueet […]

Lue lisää