Julkaistu: 23.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vakka-Suomen vesihuoltoyhteistyö tiivistyy entisestään

Viime vuoden lopussa valmistunut Vakka-Suomen alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma tulee tiivistämään alueen vesihuoltoyhteistyötä entisestään. Suunnitelmassa on esitetty, että yhteistyö johtaisi siihen, että alueen vesihuoltopalvelut toteutettaisiin lopulta yhden yhteisen yhtiön kautta.

Yhteistyötä kehitetään kohti yhteistä vesihuolto-organisaatiota

Yhteistyötä on suunniteltu tehostettavan ensin sopimusperusteisesti. Siinä laitokset sopivat kahden välisin sopimuksin yhteistyöstä. Siitä esitetään pikkuhiljaa siirryttävän operointimalliin, jossa operaattori laskuttaa sovituista palveluista, mutta vesihuolto-omaisuus säilyy edelleen vesihuoltolaitoksilla. Lopulta, vuosina 2030–2035, päädyttäisiin alueen kuntien yhteisesti omistaman vesihuoltoyhtiön perustamiseen.

Talousveden toimintavarmuutta parannetaan uusilla putkiyhteyksillä

Alueen nykyiset vedenhankintaratkaisut riittävät myös tulevaisuuden tarpeisiin, mutta talousveden toimittamisen toimintavarmuutta tehostetaan toteuttamalla uusia putkiyhteyksiä. Jatkossakin Vakka-Suomen alueen vedenhankinta tulee pohjautumaan pääosin Uudenkaupungin pintavesilaitokseen sekä Laitilan kaupungin pohjavedenhankintaan.

Uudessakaupungissa sijaitseva pintavesilaitos tullaan uusimaan suunnittelukauden aikana. Laitos mitoitetaan koko alueen ennustetulle vedentarpeelle ja myös veden käsittelyä tullaan tehostamaan. Uusia putkiyhteyksiä, joilla saadaan parannettua veden toimittamisvarmuutta, on suunniteltu toteutettavan väleille:

  • Kaitainen (Kustavi) – Vehas (Taivassalo)
  • Lempoinen (Taivassalo) – Rautila (Vehmaa) sekä
  • Ihode (Pyhäranta) – Untamala (Laitila).

Lisäksi Laitilan ja Uudenkaupungin välille toteutetaan uusi suurempi putkiyhteys. Toimintavarmuutta parannetaan myös toteuttamalla vesijohtolinjoille uusia paineenkorottamoja ja alavesisäiliöitä.

Edellä mainittujen vedenhankinnan toimintavarmuuden parantamiseen tähtäävien hankkeiden yhteiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa.

Koko Vakka-Suomen alueen vedenhankinta on ajateltu myöhemmin turvattavan joko Raumalta tai Turun Seudun Vesi Oy:ltä ostettava lisäveden turvin. Näiden hankkeiden toteuttaminen edellyttää uusia putkilinjoja Rauman ja Laitilan tai Mynämäen ja Uudenkaupungin välille. Turun Seudun Vesi Oy:n veden käytön mahdollistaminen edellyttää lisäksi jo Turusta Maskun kautta Mynämäkeen suunniteltujen vesijohtojen toteuttamisen niin, että putkien mitoituksessa huomioidaan myös Vakka-Suomen vedentarve. Vakka-Suomen alueen vedenhankinnan turvaaminen alueen ulkopuolelta tulevalla varavedellä nostaa kustannuksia noin 10 miljoonalla eurolla.

Jätevedenkäsittely keskitetään Häpönniemen puhdistamolle

Jätevedenkäsittelyn osalta esitetään, että alueen pienemmät kunnalliset jätevedenpuhdistamot lopetetaan lähitulevaisuudessa. Jatkossa kaikki alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Uudessakaupungissa sijaitsevalle Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle.

Ensimmäisiä kehittämishankkeita ovat Rautilan sekä Ihoden jätevedenpuhdistamoiden lopettaminen. Myöhemmässä vaiheessa Taivassalon ja Vehmaan jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä ja rakennetaan siirtoviemärit Uuteenkaupunkiin.

Jätevedenkäsittelyn keskittäminen Häpönniemeen edellyttää, että koko alueella panostetaan huomattavasti viemäriverkostojen saneeraamiseen. Ilman saneerausta jätevesiverkostoon tulee liikaa vesiä esimerkiksi sateiden aikaan tai lumien sulaessa. Vuotovesiselvityksien ja verkostosaneerausohjelman laatiminen esimerkiksi kuntien toteuttamana yhteistyöhankkeena edesauttaa yhteisten tavoitteiden muodostamista ja niiden toteuttamista.

Häpönniemen puhdistamon jälkikäsittelyä on esitetty tehostettavan. Jälkikäsittelyllä tehostetaan fosforin ja kiintoaineen poistoa sekä parannetaan purkuvesistöön johdettavan jäteveden hygieenistä laatua.

Edellä esitetyt jäteveden käsittelyn tehostamiseen tähtäävät toimet tulevat maksamaan yhteensä vajaat 10 miljoonaa euroa.

Puhdistamoiden lopettaminen vähentää saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottopaikkoja. Jotta lietteiden kuljetusmatkat eivät kasvaisi liikaa, on suunnitelmassa esitetty erillisen lietteen vastaanottopaikan toteuttamista ainakin Taivassaloon.

Kunnat tekevät päätökset vesihuollon ratkaisuista

Alueellisten suunnitelmien kautta kehitetään kohdealueiden vesihuollon toimivuutta ja toimintavarmuutta. Suunnitelmassa haetaan ratkaisut, joilla alueen vedenhankinta ja jätevesien käsittely voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla.

Nyt laadittu suunnitelma toteutettiin Vakka-Suomen alueelle vuoteen 2050 saakka. Suunnittelualue kattoi seuraavat kunnat: Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Suunnittelutyön teettivät suunnittelualueen kuntien kunnalliset laitokset yhdessä ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut -yksikön (Etelä-Savon ELY-keskus) ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Suunnittelutyön on tehnyt Sweco Finland Oy.

Suunnitelma on parhaillaan suunnittelualueen ja sen lähialueen kunnilla ja muilla yhteistyötahoilla lausuttavana. Saatavien lausuntojen perusteella päätetään toteutettavista jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista. Jatkossa kunnat hyödyntävät suunnitelmaa tehdessään vesihuoltoa koskevia päätöksiä.

Lisätietoja:

ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut -yksikkö (Etelä-Savon ELY-keskus)
Vesihuoltopäällikkö Jyrki Lammila
puh. 040 7699 051

Kuva: Uudenkaupungin Häpönniemen puhdistamo, jonne jäteveden käsittely tullaan jatkossa keskittämään. © Vakka-Suomen Vesi Oy