Julkaistu: 25.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Oijärvelle laaditaan uusi säännöstelyohje

ELY-keskus laatii Iin kunnassa Kuivajoen vesistöalueella sijaitsevalle Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen vuoden 2023 aikana vesilain valvojan kehotuksen vuoksi.

Voimassa oleva säännöstelyohje on otettu käyttöön vuonna 2012. Ohjeen tavoitteena on mm. ollut parantaa Oijärven ekologista tilaa takaamalla riittävä kevättulva sekä estää järven vedenpinnan lasku liian alas, koska se nopeuttaa rantojen umpeenkasvua. Lisäksi ohjeella on tavoiteltu luonnonmukaisempia virtaamaolosuhteita Oijärvestä lähtevään Kuivajokeen. Säännöstelyohjeen seurauksena etenkin kesäaikana vedenpinta on ollut tavoitetason yläpuolella.

Vuonna 2012 käyttöön otettuun säännöstelyohjeeseen ollaan oltu pääosin tyytyväisiä ja ELY-keskuksen saaman palautteen määrä on vähentynyt. Viime vuosina palaute on kuitenkin lisääntynyt ja on havaittu nykyisen säännöstelyohjeen johtavan liian korkeisiin kesävedenpintoihin, josta voi olla haittaa mm. alueen linnustolle. Lisäksi vedenpinta on päässyt nousemaan kesä- ja syyssateiden myötä liian korkealle liian usein. Myös Kuivajokivarresta on tullut palautetta liian äkkinäisistä virtaamavaihtelusta.

ELY-keskus haluaa myös tarkastella Oijärven säännöstelyä laajempana kokonaisuutena koko Kuivajoen vesistöalue huomioiden ja löytää ratkaisun, jolla lisättäisiin säännöstelystä saatavia hyötyjä ja vähennettäisiin säännöstelystä muodostuvia haittoja. Tähän liittyen ELY-keskus tilaa konsultilta selvityksen siitä, voidaanko säännöstely toteuttaa muuttamalla nykyinen kaukokäytettävä säännöstelypato pohjapadoksi, jolloin säännöstely voitaisiin lopettaa.

Mikäli säännöstelyrakenteiden muutosta ei voi tehdä esimerkiksi tulvariskien lisääntymisen tai muutoksen aiheuttaman ekologisten tai virkistyskäytön haittojen vuoksi, ELY-keskus selvittää Oijärven säännöstelyn automatisointimahdollisuuksia yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

ELY-keskus tulee järjestämään Oijärvellä yleisötilaisuuden, jossa alueen asukkailla ja muilla vesistön käyttäjillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen
p. 0295 016 392
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: © Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus