Publicerad: 4.6.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Hantering av översvämningsrisker

Hanteringen av översvämningsrisker är en omfattande uppgift med flera faser. Hanteringsfaserna är att göra en preliminär bedömning av översvämningsriskerna, utarbeta översvämningskartor samt göra upp planer för riskhanteringen.

Hanteringen av översvämningsrisker omfattar alla de åtgärder i de olika faserna vars mål är att bedöma och minska översvämningsriskerna samt förhindra eller minska skadorna som orsakas av översvämningar.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ansvarar för planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i avrinningsområden och kustområden. Hanteringen av riskerna som orsakas av dagvattenöversvämningar hör till kommunernas uppgifter, eftersom dagvattenöversvämningar uppstår lokalt och även deras effekter är lokala.

De olika faserna i hanteringen av översvämningsrisker definieras i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010). Till faserna hör att göra en preliminär bedömning av översvämningsriskerna, utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker samt göra upp en plan för hanteringen av översvämningsrisker.

Innehållet beskrivs i artikeln.
Arbetsordningen i tre faser för hantering av översvämningsrisker. Varje fas granskas på nytt vart sjätte år.

Preliminär bedömning visar områden med översvämningsrisk

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna identifieras områden med översvämningsrisk. Områdena identifieras på basis av tidigare översvämningar samt tillgängliga uppgifter om hur klimat- och vattenförhållandena utvecklas. Klimatförändringens effekter beaktas också.

Områden där översvämningsrisken utifrån den preliminära bedömningen kan vara betydande utses till områden med betydande översvämningsrisk. Bedömningen av riskernas beaktar både sannolikheten för översvämningar och omfattningen av de skador översvämningar eventuellt orsakar.

Utifrån NTM-centralernas bedömningar har 22 områden med betydande översvämningsrisk utsetts i Finland för åren 2018–2024. För varje område med betydande översvämningsrisk har tillsatts en översvämningsgrupp som planerar hanteringen av översvämningsriskerna i området i fråga. I översvämningsgrupperna ingår representanter för NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsväsendet.

Översvämningskartorna ger information om översvämningshotade områden och översvämningsrisker

För alla områden med betydande översvämningsrisk utarbetas en karta över översvämningshotade områden. På kartan markeras områden som hamnar under vatten och vattendjupet vid en viss sannolikhet för översvämning. En karta över översvämningsrisker utarbetas också för områdena. Av denna karta framgår invånarantalet i det översvämningshotade området samt andra objekt som kan ta skada vid en översvämning.

Kartorna över översvämningshotade områden och kartorna över översvämningsrisker vid översvämningar i vattendrag och havsvattenöversvämningar utarbetas i allmänhet av NTM-centralen. Kartorna utgör en väsentlig grund för hanteringen av översvämningsrisker. Den som planerar områdesanvändningen, åtgärderna för hantering av översvämningsrisker eller räddningsverksamheten vid en översvämning kan använda sig av dessa kartor. Översvämningskartorna ökar myndigheternas och medborgarnas medvetenhet om översvämningshotade områden.

Du kan bekanta dig med översvämningskartorna i Översvämningscentrets översvämningskarttjänst, som är öppen för alla användare. Där hittar du översvämningskartor över alla områden med betydande översvämningsrisk samt över cirka hundra andra områden och hela Finlands kust.

Exempel på en sida i översvämningskarttjänsten. Karta över Ivalo.

Plan för hantering av översvämningsrisker

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna i området i fråga samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

I planerna för hela avrinningsområdet behandlas bland annat hur man kan förutse översvämningar och varna för dem, samt planeringen av markanvändning och räddningsåtgärder.

Dessutom utreds om det i avrinningsområdet är nödvändigt och möjligt att till exempel hålla kvar översvämningsvatten, utveckla regleringen av vattendraget eller genomföra rensningar och invallningar, med beaktande av vattenvårdens mål. Klimatförändringens effekter beaktas också vid valet av alternativ – liksom möjligheterna att hantera översvämningar utan att bygga till exempel vallar. Detta kan lyckas med naturliga metoder, såsom att hålla kvar vatten i avrinningsområdet – det vill säga genom att låta vatten svämma över våtmarker och andra områden där det inte orsakar skada – samt förbättra beredskapen för översvämningar och kommunikationen om översvämningar.

En miljöbedömning enligt den s.k. SMB-lagen (lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, 200/2005) görs av planerna för hantering av översvämningsrisker. Bedömningen görs av NTM-centralerna tillsammans med översvämningsgrupperna och intressentgrupperna. I bedömningen utreds och bedöms miljökonsekvenserna av riskhanteringsplanen och de olika alternativen i den.