Tjänsten Vattenläget

Vattenläget (ikon) Vattenläget i allmänhet / 16.7.

Regnen har höjt vattenståndet i Norra Österbotten och Södra Lappland

Det regniga vädret har fortsatt på olika håll i landet. Regnen har gjort att vattenståndet i Insjöfinland sjunker långsammare. I Norra Österbotten och södra Lappland har regnen under de senaste veckorna höjt vattenståndet i åarna och älvarna, eftersom marken där är våt.

Mer information om vattenläget

Vesi.fi_Toimintaohjeita_tulviin

Anvisningar för åtgärder vid översvämning

 • Ta på förhand reda på hur översvämningen tidigare har uppträtt i området eller hur översvämningsvattnet kan antas sprida sig. Som hjälp kan du använda översvämningskartor.
 • Skaffa livsmedel, dricksvatten, första hjälpen-utrustning, batteridriven radio, ficklampa, reservbatterier, gummistövlar och vattentäta säckar. Ladda mobiltelefonerna.
 • Skaffa sand, säckar och plast för att bygga vallar eller för att täcka väggarnas nedre del med plast.
 • Skaffa en pump eller se till att ha en till hands så att du vid behov kan pumpa vatten från skyddsvallens insida eller från husets källare. Läs pumpens bruksanvisningar omsorgsfullt.
 • Planera var du kan bygga en tillfällig vall för att skydda ditt hus. Vallen kan du bygga till exempel av sandsäckar.
 • Ta reda på om täckdiken och vägtrummor kan täppas igen så att översvämningsvattnet inte kan strömma till exempel under vägbanken in på tomten.
 • Om det finns risk för att källaren översvämmas ska du kontrollera att avloppets backventil är i skick. Skaffa dessutom plast som du kan placera ovanpå golvbrunnen i källaren och en vikt att placera på plasten.
 • Ta reda på vilka elapparater som är i fara och om det är möjligt att skydda dem (t.ex. oljebrännare).
 • Ställ undan värdefull egendom och skadliga ämnen. Hitta en säker plats för bilen.
 • Gör fast båtar och andra föremål som lätt kan dras med av översvämningen.
 • Kontrollera vilken väg du kan avlägsna dig från översvämningsområdet och skaffa vid behov en båt.
 • Kontrollera försäkringsvillkoren för din försäkring med tanke på översvämningsskador.

 • Lyssna till myndigheternas meddelanden, kommunikation och anvisningar och följ dem.
 • Håll dig borta från översvämningsvattnet. Vattnet kan vara förorenat. Tvätta händerna vid behov.
 • Se upp för strömmande översvämningsvatten – en människa kan falla omkull om strömmen är strid även när vattendjupet är bara cirka 15 cm.
 • Kör försiktigt. Vattenmassorna kan skära av vägförbindelser, fylla tunnlar eller skölja bort vägkonstruktioner och broar.
 • Kör aldrig på en översvämmad väg. Om vattendjupet är 45–60 cm kan det vara tillräckligt för att få bilen att flyta och driva ut på djupare vatten, vilket kan vara livsfarligt för passagerarna. Om bilen får motorstopp ska du lämna den och söka dig till ett högre beläget område.
 • Täpp till avlopp, trummor och täckdiken, bygg en tillfällig skyddsvall runt ditt hus eller täck husets bottenvåningen med plast och håll området innanför skyddsvallen torrt med hjälp av en pump.
 • Stäng av huvudströmbrytaren och ta ur eller skydda elapparater som är i fara om översvämningen närmar sig hotfullt. Rör inte våta elapparater.
 • Stäng alla gasventiler och ventiler för oljeuppvärmning.
 • Använd inte hiss. Att åka hiss ner i en översvämmad källarvåning kan vara livsfarligt.
 • Ta bilder av översvämningen och skadorna i mån av möjlighet – på så sätt kan du påskynda beslutet om försäkringsersättning.
 • Om du inte kan sätta dig i säkerhet på egen hand ska du ringa nödnumret 112 och be om hjälp.

 • Försäkra dig om det är tryggt att bo i området.
 • Försäkra dig om att områdets trummor, dagvattennät och andra anordningar som eventuellt tagits ur bruk under översvämningen är i normalt funktionsdugligt skick.
 • Kontrollera i synnerhet att elapparaterna är funktionsdugliga.
 • Släng livsmedel som har kommit i kontakt med översvämningsvattnet. Översvämningsvattnet kan innehålla avloppsvatten.
 • Inventera skadorna och ta kontakt med ditt försäkringsbolag snarast möjligt för att få instruktioner i bland annat ersättningsärenden.

Närmare anvisningar och checklistor

Vesi.fi_Tulvatilanne

Logo: Tulvakeskus

Prognoser, varningar och beredskap

Översvämningscentret är en gemensam tjänst som produceras av Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral. Tjänsten baserar sig på nära samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och räddningsverken. Översvämningscentret förutspår och varnar för översvämningar samt förvaltar en fortlöpande lägesbild i anslutning till detta. Översvämningscentrum erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.