med temat:
Beredskap inför översvämningar

Översvämningsriskerna ökar, så här kan du förbereda dig för översvämningar

Översvämningsriskerna ökar, så här kan du förbereda dig för översvämningar

Översvämningsriskerna uppskattas öka före slutet av innevarande århundrade. Därför blir det allt viktigare att alla medborgare och fastighetsägare känner till hur de kan förbereder sig för översvämningar. Ordentlig beredskap förebygger och minskar översvämningsskador.

På den här webbplatsen berättar vi hur du kan och bör förbereda dig för översvämningar. Invånare och företag ansvarar själva för att skydda sig och sin egendom mot översvämningar. Räddningsverken har begränsad personal och utrustning, och räddning av människor prioriteras. Under en omfattande översvämning kan räddningsverken inte skicka hjälp för att bekämpa egendomsskador som hotar privata fastigheter.

På webbplatsen finns anvisningar för vad du ska göra före, under och efter en översvämning. På webbplatsen finns också checklistor för sådant som ska vara i skick hela tiden samt för det du ska göra när en översvämning hotar och under översvämningen. Det finns separata blanketter för den som gör upp översvämningsplaner för husbolag, affärslokaler och gårdar.

Bli bekant med översvämningsriskerna

Bekanta dig med beredskapsanvisningarna, gör upp en översvämningsplan och gå igenom checklistan. Under en översvämning är det viktigaste att se till att du själv och dina anhöriga är i säkerhet.

Översvämningar inträffar mest i låglänta områden vid kusten samt vid sådana åar och älvar i vars avrinningsområde det finns få sjöar som lagrar vatten och jämnar ut vattenföringen. Översvämningar hör till naturens kretslopp. De blir problematiska när vattnet stiger till bostadsområden, vägar och andra områden som människan använder.

Fyra typer av översvämningar

I Finland förekommer fyra typer av översvämningar:

  • översvämningar i vattendrag vid insjöar
  • havsvattenöversvämningar vid kusten
  • skyfallsöversvämningar eller dagvattenöversvämningar i tätorter
  • översvämningar på grund av isproppar och kravis i åar och älvar

Man kan förutspå översvämningar i vattendrag relativt bra. De inträffar vanligtvis på våren och deras kraft påverkas av mängden snö som samlats i avrinningsområdet och vårens väderförhållanden. Man hinner i allmänhet förbereda sig väl på översvämningar i vattendrag.

Havsvattenöversvämningar kan vanligtvis förutspås flera dagar på förhand. Den vanligaste orsaken till en havsvattenöversvämning är storm som orsakas av ett lågtryck. Havsvattenöversvämningar är ganska sällsynta, men klimatförändringen kan öka risken för dem.

Skyfallsöversvämningar är mycket lokala och därför är det svårt att förutspå dem. Skyfallsöversvämningar inträffar normalt i städer där markytan är täckt med stenar och asfalt så att vatten inte kan infiltreras i marken. Översvämningar uppstår när dagvattenavloppens kapacitet överskrids.

Översvämningar på grund av isproppar och kravis stiger i allmänhet mycket snabbt. Översvämningar på grund av isproppar uppkommer oftast på våren, när isflak som lossnat samlas i till en damm i en å eller älv. Kravisöversvämningar inträffar särskilt när det blir kallt i början av vintern, då det bildas issörja som bromsar upp strömningen i det underkylda vattnet.

Områden med översvämningsrisk på kartan

Riskområdena för översvämningar i vattendrag och havsvattenöversvämningar har kartlagts. Kartläggningen omfattar hela kusten och mer än hundra insjöområden. Kartorna finns i karttjänsten på vatten.fi under temana område med översvämningsrisk, vattendrag och område med översvämningsrisk, havet.

Karttjänsten på vatten.fi

Kartorna över översvämningshotade områden är mycket detaljerade. Översvämningar kan ändå inträffa även utanför riskområdena. Beakta också att översvämningskartorna tills vidare täcker endast en del av Finland.

Kartorna över översvämningshotade områden inkluderar inte områden med risk för skyfallsöversvämningar. Kommunerna ansvarar för kartläggningen av dessa. Information om riskområden för skyfallsöversvämningar får du från din egen kommun.

Översvämningskarttjänsten ger mer information

I Översvämningscentrets översvämningskarttjänst finns mer information om områden med översvämningsrisk och om riskerna för översvämning. I tjänsten urskiljs det sannolika vattendjupet vid en översvämning i olika nyanser av blått. I tjänsten finns också kartor över översvämningsrisker. Dessa kartor visar vilka objekt som är känsliga för översvämningar i områden med betydande översvämningsrisk.

Översvämningskarttjänsten

Områden med betydande översvämningsrisk

Utifrån översvämningskartläggningar har 22 områden med betydande översvämningsrisk utsetts i Finland. Av dessa ligger 17 vid vattendrag i inlandet och 5 vid kusten. I områden med betydande översvämningsrisk kan en höjning av vattenståndet orsaka avsevärda översvämningsskador. Både sannolikheten för översvämningar och omfattningen av eventuella skador som översvämningarna kan orsaka har beaktats i samband med områdena utsågs.

Mer information om områden med översvämningsrisk:

Områden med översvämningsrisk
Bor du i ett område med översvämningsrisk?

Översvämningar i vattendrag inträffar i Finland varje vår, men deras kraft varierar beroende på region samt snö- och väderförhållanden. Andra översvämningar inträffar oregelbundet och de kan också stiga snabbt och överraskande. Omfattande och svåra översvämningar inträffar sällan i Finland, små och lokala översvämningar desto oftare.

Översvämningens genomsnittliga frekvens

Översvämningens genomsnittliga frekvens beskrivs med den så kallade återkomsttiden. Återkomsttiden är den period under vilken en översvämning av en viss omfattning förekommer i genomsnitt en gång. Återkomsttiden kan vara till exempel en gång per hundra år. Då är översvämningens årliga sannolikhet en procent. En sådan översvämning betraktas som sällsynt. Den kan ändå drabba en själv. En översvämning som förekommer oftare än en gång på tio år betraktas som allmän.

Återkomsttider och sannolikheter för översvämningar:

ÅterkomsttidÅrlig sannolikhet
Allmän översvämning1/< 10 år> 10 %
Ganska allmän översvämning1/20 år5 %
Ganska sällsynt översvämning1/50 år2 %
Sällsynt översvämning1/100 år1 %
Mycket sällsynt översvämning1/≥ 250 år≤ 0,4 %

Klimatförändringen ökar sannolikheten för översvämningar

Klimatförändringen ökar risken för översvämningar vid kusten och dagvattenöversvämningar, eftersom havsnivån stiger i takt med att förändringen framskrider, så att stormar och störtregn blir vanligare. Vinteröversvämningar kan inträffa oftare än tidigare vid vattendrag, särskilt i södra och mellersta Finland. Vårfloderna minskar på motsvarande sätt på många ställen. Klimatförändringen ökar också variationen från år till år, vilket gör det svårare att förutspå översvämningar än tidigare.

Översvämningens återkomsttid påverkar försäkringsersättningen

Återkomsttiden för en översvämning har betydelse när du ansöker om ersättning för översvämningsskadan hos ditt försäkringsbolag. Försäkringen ersätter i allmänhet endast översvämningsskador som orsakats av exceptionella höjningar av vattenståndet. Översvämningens exceptionella karaktär fastställs i försäkringsvillkoren och kan vara till exempel en översvämning som förekommer högst en gång på 50 år.

Centimetrarna har betydelse

Uppkomsten av översvämningsskador handlar ofta om centimetrar. Hur väl du lyckats med översvämningsskyddet och den lokala terrängen avgör om översvämningsvattnet når ditt hus. Uppkomsten av översvämningsskador påverkas också av husgrunden och om huset har en källare under jord. Ett av grannhusen kan undgå skador, medan ett annat översvämmas. Det lönar sig att ta i med förberedelserna för en översvämning än att vara överoptimistisk i fråga om hur högt översvämningsvattnet kan nå.

Viktiga centimetrar med tanke på översvämningsvatten:
10 cm – kan orsaka omfattande egendomsskador
15 cm – kan dra omkull en vuxen person om det strömmar snabbt
30 cm – kan flytta på bilar och dra med sig tunga föremål
60 cm – får bilen att flyta

Kritiska nederbördsmängder

Nederbördsmängden är avgörande för uppkomsten av skyfallsöversvämningar. Dagvattennätets förmåga att hantera vattenmassorna i städer och tätorter överskrids om det regnar mycket inom en kort tid. Betydande nederbördsmängder har uppmätts i Finland – nästan 100 mm på tre timmar och 120 mm på ett halvt dygn – även om så hårda regn är sällsynta.

Om en regnskur närmar sig hundra millimeter fylls dagvattenavloppen och vatten kan stiga upp på gatorna. Större skador kan uppstå i gamla bostadsområden, där dagvattnet fortfarande leds ut i avloppen. Dessa blandavlopp kan svämma över in i husens källare och bottenvåningar. Utomhus börjar vatten samlas i sänkor och underfarter på gator och gångvägar. Brunnslock kan flyttas bort från sina platser, vilket leder till farliga situationer.

Vid ännu hårdare regn kan vägkonstruktioner rasa samman och grusbelagda vägar drabbas av stora skador. Översvämningsvatten omger byggnader och vatten kan samlas i hisschakten. Avloppsvatten som stiger upp på gator och rinner in i byggnader medför sjukdomsrisker.

Vad göra i olika skeden av en översvämning?

Genom att klicka på rubrikerna nedan kan du se lägesbeskrivningen under bilden.

1. Normal situation 2. När en översvämning hotar 3. Översvämningssituationen 4. Efter en översvämning

Förbered dig på kommande översvämningar. Ta reda på om din fastighet ligger i ett område med översvämningsrisk. Gör upp en översvämningsplan eller bekanta dig med bostadsaktiebolagets räddnings- och översvämningsplan. Lägg upp ett förråd hemma – tillräckligt med mat, dryck, mediciner och andra förnödenheter. Kontrollera att översvämningsskydd ingår i din försäkring och läs villkoren för det.

Närmare anvisningar

Skaffa skyddsutrustning och skydda din egendom. Skaffa utrustning för att skydda ditt hem och din egendom. Flytta värdefull egendom och farliga ämnen till en säker plats. Planera en utrymningsväg och flytta bilen till lämplig plats. Bygg översvämningsskydd som skydd för byggnader, skydda elapparater och värmeaggregat.

Närmare anvisningar

Handla förståndigt vid en översvämning. Se till att du själv och dina anhöriga är i säkerhet. Se också till att dina husdjur är säkra. Följ myndigheternas anvisningar, lämna vid behov hemmet i tid. Stäng av elektriciteten och värmeaggregaten. Stäng av vattnet. Om du inte kan sätta dig i säkerhet, ring nödnumret 112 och be om hjälp.

Närmare anvisningar

Sörj för säkerheten, undersök skadorna och börja städa. Återvänd till översvämningsområdet först när det enligt myndigheterna är säkert. Koppla inte på strömmen och andra apparater förrän du har försäkrat dig om att det är säkert. Använd skyddsutrustning och sörj för hygienen när du städar. Kartlägg skadorna och kontakta försäkringsbolaget.

Närmare anvisningar

Blanketter för översvämningsplaner och checklista för översvämningsskydd