Julkaistu: 30.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Jokien ja purojen kunnostaminen

Naamankajoen kunnostustalkoot. Kivien siirtoa veden virtaaman muuttamiseksi.

Virtavedet ovat vuosien varrella kokeneet kovia. Niitä on perattu ja padottu, ja niiden mutkia on oiottu. Voidaanko ja kannattaako jokia ja puroja kunnostaa?

Luonnontilaisia jokia ja puroja on jäljellä Suomessa hyvin vähän, ja monet virtavesien luontotyypit ovat uhanalaisia. Kunnostamisella voidaan palauttaa virtavesiin niille ominaisia elinympäristöjä ja kasvi- ja eläinlajeja. Lisäksi vesistöjen arvo virkistyskohteena kasvaa.

Kunnostaminen voi edellyttää toimia vesistön ympäristössä. Jos valuma-alueelta tulee liikaa kuormitusta, pitää päästölähteisiin puuttua.

Itse joessa tai purossa tehtävät kunnostustoimet vaihtelevat kohteen mukaan. Jos uoma on padottu tai siinä on muita esteitä ja keinotekoisia rakenteita, pitää selvittää, voidaanko ne poistaa. Poistaminen voi vaatia ympäristöluvan. Lopuksi uoma kunnostetaan niin, että siitä tulee monimuotoinen ja virtausoloiltaan vaihteleva.

Yksi kunnostuskeino on lisätä uomaan puuta, soraa ja kiviä – samoja aineksia, jotka sieltä on saatettu aikoinaan poistaa. Kivet ja puut saavat joen virtausnopeuden vaihtelemaan niin, että jokeen palautuu luontainen koskien ja suvantojen vuorottelu. Polveilevasta virrasta kalat löytävät suojaa ja pohjaeläimet sopivia elinpaikkoja. Kunnostamalla voidaan luoda monimuotoinen virtavesi, jossa kalat voivat lisääntyä.

Kuva: Kunnostustalkoot Naamankajoella, © Saara Pönkkö

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Valuma-alueen kunnostus

    Valuma-alueen kunnostaminen on tärkeää, kun pyritään parantamaan vesistön vedenlaatua ja ekologista tilaa. Valuma-aluekunnostuksella vähennetään vesistöön …

  • Virtavesien kunnostus

    Joet ja purot ovat luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä mutta myös herkkiä elinympäristöjä. Virtavesien kunnostus tähtää siihen, …