Publicerad: 2.12.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Naturlig hantering av dagvatten

Naturlig hantering av dagvatten ger många fördelar: belastningen på vattendragen och översvämningsskadorna minskar, stadsnaturen blir rikare och man sparar dessutom pengar.

Numera söker man efter naturliga lösningar för hantering av regnvatten som samlats på gator och andra hårda ytor. Små vattenmängder styrs till exempel till grönsänkor, där vattnet absorberas i marken. Många sådana sänkor anläggs längs vägarna.

Dagvatten kan också filtreras genom jordlager. Ett filtreringsfält kan se ut som en vanlig gräsplan, men under fältet finns ett nätverk av täckdiken som samlar vatten. Filtreringen avlägsnar minst nio tiondelar av tungmetallerna och fosforn som finns i dagvattnet.

Särskilda våtmarker anläggs också för dagvattnet. I dessa våtmarker stannar vattnet så länge att det hinner bli klart och rent innan det leds till ett vattendrag.

Olika dagvattenlösningar är en del av städernas grönnätverk. De gör stadsnaturen mångsidigare och hjälper många växt- och djurarter. Stadsborna får njuta av ett varierande landskap i naturtillstånd, som erbjuder upplevelser och gynnar människors hälsa och trivsel.

Staden sparar pengar när dagvattnet hanteras nära den plats där det uppkommit och det inte behöver ledas någon annanstans. Man har beräknat att en park på en hektar i stadskärnan sparar över 200 000 euro per år.

Bild: © Lasse Häkkinen, Lahden kaupunki

Fördjupa dig i temat