Publicerad: 4.6.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Lagstiftning om översvämningsrisker

Lagstiftningen som styr hanteringen av översvämningsrisker gäller såväl översvämningar i vattendrag och havsvattenöversvämningar som dagvattenöversvämningar i tätorter. Målet är att minska de risker och olägenheter som översvämningarna medför samt att förbättra beredskapen för översvämningar.

Lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och statsrådets förordning (659/2010) som kompletterar lagen trädde i kraft 2010. Med hjälp av lagen anpassades Finlands lagstiftning om översvämningsrisker till EU:s lagstiftning om översvämningar, det vill säga EU:s översvämningsdirektiv.

Översvämningsdirektivet (direktivet om bedömning och hantering av översvämningsrisker, 2007/60/EG) antogs 2007. Drivfjädern bakom direktivet var de översvämningar som drabbat Europa och de stora skador som översvämningarna orsakat. Översvämningsdirektivet förpliktar medlemsstaterna att bedöma översvämningsrisken och fastställa områden med betydande översvämningsrisk i landet, samt att utarbeta översvämningskartor och planer för hantering av översvämningsrisker för dessa områden.

Lagstiftningen styr hanteringen av översvämningsrisker

Syftet med lagen om hantering av översvämningsrisker i Finland är att minska översvämningsrisker, att förebygga och lindra ogynnsamma följder av översvämningar samt att främja beredskapen för översvämningar. Lagens syfte är också att samordna hanteringen av översvämningsrisker med förvaltningen av avrinningsområdet i övrigt, med iakttagande av hållbart nyttjande av vattentillgångarna och skyddsbehoven.

Lagen om hantering av översvämningsrisker fastställer vilka åtgärder som vidtas för att hantera översvämningsriskerna. Hanteringen grundar sig på att identifiera och kartlägga områden med betydande översvämningsrisk samt utarbeta hanteringsplaner för dessa områden. I lagen fastställs också olika myndigheters uppgifter och samarbetsformer för hanteringen av översvämningsrisker.

Förordningen om hantering av översvämningsrisker innehåller närmare bestämmelser om hanteringen av översvämningsrisker. I förordningen föreskrivs bland annat om de kartor över översvämningshotade områden som ska utarbetas för områden med betydande översvämningsrisk.

Den första planeringsomgången för hantering av översvämningsrisker enligt lagen om hantering av översvämningsrisker genomfördes 2010–2015. I samband med den utsågs för första gången områden med betydande översvämningsrisk i Finland. Det senaste beslutet om områden med översvämningsrisk är från 2018.