Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.1.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,99.  Nyt taso on 6 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta alenee hiukan pakkaskauden jatkuessa. Muutokset alkuvuonna ovat olleet hitaita ja sama jatkuu vakaan pakkastalven ajan. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla. Viimeisten viikkojen juoksutukset ovat olleet keskimääräistä hieman pienempiä.  Tilanne jatkuu samanlaisena, koska lämpötilaennusteet näyttävät pakkasen jatkuvan. […]

Lue lisää

Yhdyskuntien jätevesien satunnaispäästöt (Yhteissatu) – päätösseminaari 16.2.2022

Jätevesien satunnaispäästöt, eli viemäriverkostojen ylivuodot ja jätevedenpuhdistamoiden ohitukset, kattavat noin 0,2 % jätevesien kokonaismäärästä. Kokonaiskuormituksena määrä on pieni, mutta saattaa paikallisesti aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja. Jätevesien satunnaispäästöt ovat nousseet esiin parhaillaan käynnissä olevassa EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamistyössä. Näin ollen myös kansallista lainsäädäntöä tullaan tarkistamaan. Meneillään oleva hanke, Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä (Yhteissatu), […]

Lue lisää

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia on valmistunut

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille on valmistunut yhteinen vuoteen 2030 ulottuva haja-asutuksen vesihuoltostrategia. Strategia on laadittu katalyytiksi vesihuollon arvostuksen, kehittämisen ja yhteistyön lisäämiseksi taajamien ulkopuolisilla alueilla. Strategian tavoitteena on tukea taajamien ulkopuolisten alueiden kehittymistä ja hyvän arjen varmistamista. Strategian tarkoituksena on vauhdittaa haja-asutuksen vesihuollon nykytilan kuntoon saattamista sekä ennusteisiin ja muutosvoimiin varautumista. Taajamien ulkopuolisten alueiden […]

Lue lisää

Etelä-Savon järvien jäänpaksuudet kasvoivat tammikuussa vaihtelevasti

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelevat Etelä-Savon järvillä 31–37 cm:n välillä, mutta jäänpaksuuksissa voi olla huomattavia eroja järven sisällä. Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat 20.1.2022 jäänpaksuuksia viidellä Etelä-Savon järvellä. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Kaikilla havaintopaikoilla jää on suurimmaksi osaksi teräsjäätä. Vuoden alun leuto sää sulatti jään päällä olevaa lumikerrosta ja lisäsi kohvajään osuutta. Kohvajään […]

Lue lisää

Syke ja Tukes muistuttavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä

Suomen ympäristökeskus Syke ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottavat Isojen hallien ja maneesien ja erityisesti kuplahallien kattorakenteita kannattaa tarkkailla aktiivisesti lumikuorman varalta, Syke ja Tukes muistuttavat. Rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä, kun maaston lumikuorma kasvaa noin 100 kiloon neliömetrillä. Tämä raja ylitetään jo paikoin Lapissa, Kainuussa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Kuplahallien osalta riskiraja on vain 50-60 kiloa, […]

Lue lisää

Tiekartta avuksi maatalouden vesiensuojelun haasteiden ratkontaan

Varsinais-Suomen ELY-keskus on selvittänyt maatalouden vesiensuojelun haasteita osana Saaristomeren hot spot -tiekarttatyötä. Haasteet on koottu vuoden 2021 lopulla julkaistuun Maatalouden vesiensuojelun pullonkaulat -raporttiin. Maatalouden vesiensuojeluun liittyvien haasteiden selvittämiseen osallistui alueen maanviljelijöitä ja viranomaisia. Maatalouden vesiensuojelutyön tehokasta toteutusta hidastavat muun muassa toimenpiteiden maantieteelliseen kohdentamiseen sekä paikoin suurten lantamäärien hyödyntämiseen liittyvät haasteet. Maatalouden tukijärjestelmän monimutkaisuus vaikeuttaa tilalle […]

Lue lisää

Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa

Tuoreen selvityksen mukaan maa- ja metsätalouden vaikutukset jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun ovat edelleen voimakkaita. Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seurantaohjelman seurantajaksolla 2008–2020 ei näkynyt valtakunnallisesti yhtenäistä paranemista vesien tilassa. Tulokset viittaavat siihen, että vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi tehostaa ja kohdentaa nykyistä paremmin. Ravinnepitoisuudet korkealla ja ekologinen tila heikentynyt Maatalouden ja metsätalouden hajakuormituksen […]

Lue lisää

Meriekosysteemi aiheuttaa suuria vuorokausivaihteluja meriveden hiilidioksidipitoisuuteen

Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja saksalainen Warnemünden Itämeren tutkimuslaitos selvittivät Itämeren hiilidioksidin vuorokausivaihtelun suuruuden ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi tutkimuksessa määritettiin vuorokausivaihtelun vaikutus ilman ja meren väliseen hiilitaseeseen. Meret toimivat merkittävinä maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden säätelijöinä. Rannikkomerien, kuten Itämeren, hiilidioksidipitoisuus vaihtelee suuresti paitsi mittauspaikan myös vuorokaudenajan mukaan. Merten vaikutuksen ymmärtäminen vaatiikin tarkkoja ja hyvin suunniteltuja mittauksia. […]

Lue lisää

Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni

Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman nopeasti. Tähän tulokseen päädyttiin juuri päättyneessä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeessa (VNTEAS), jossa koottiin laaja tietopaketti metsänomistajille ja asiantuntijoille sekä tunnistettiin jatkokehitystarpeita. ”Nykyiset metsänhoidonsuositukset ja metsäsertifiointijärjestelmien kriteeristöt huomioivat näkemyksemme mukaan pohjaveden suojelun […]

Lue lisää

Joulukuu oli tavanomaista kylmempi ja vähäsateisempi Pohjois-Karjalassa

Lunta satoi joulukuussa tavallista vähemmän, mutta marraskuun lumisuuden ansiosta lunta oli kertynyt vuodenvaihteeseen mennessä n. 10–20 cm normaalia enemmän. Joulukuu oli Pohjois-Karjalan maakunnassa reilun neljä astetta tavanomaista kylmempi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin joulukuun keskilämpötilaksi -10,7 astetta, kun se tavallisesti on -6,3 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin joulukuun keskilämpötilaksi -9,8 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on -5,5 […]

Lue lisää

Joulukuun vesitilannekatsaus: Talvi saapui aikaisin (Pohjalaismaakunnat)

Talvi tuli jo joulukuussa mukanaan kovat pakkaset ja runsaat lumisateet. Talvisen sään seurauksena vesistöissä esiintyi jonkin verran hyydeongelmia. Vesistöjen virtaamat kuitenkin olivat keskimääräistä pienempiä ja laatuongelmat helpottivat. Talvelle tyypilliseen tapaan pohjavedenpinnat olivat laskussa. Pakkasen vuoksi hyydeongelmia ja pienet virtaamat Joulukuun alun kireät pakkaset aiheuttivat hyydeongelmia etenkin Ähtävänjoella koskialueilla Pedersöressä. Hyyde nosti joen vedenpintaa mm. Lappforsin […]

Lue lisää

Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu

Hartolan ja Sysmän 23.12.2021 voimaan astuneet pohjavesialueiden muutokset perustuvat alueilla tehtyihin pohjavesitutkimuksiin, maastokäynteihin ja karttatarkasteluihin. Hämeen ELY-keskus on tarkistanut Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset. Pohjavesialueiden tarkistukset perustuvat vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä […]

Lue lisää