Julkaistu: 10.1.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu

Hartolan ja Sysmän 23.12.2021 voimaan astuneet pohjavesialueiden muutokset perustuvat alueilla tehtyihin pohjavesitutkimuksiin, maastokäynteihin ja karttatarkasteluihin.

Hämeen ELY-keskus on tarkistanut Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset. Pohjavesialueiden tarkistukset perustuvat vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
  • Hartolan ja Sysmän 23.12.2021 voimaan astuneet pohjavesialueiden muutokset perustuvat alueilla tehtyihin pohjavesitutkimuksiin, maastokäynteihin ja karttatarkasteluihin.

Hartolan muutokset

Hartolassa tehtiin pohjavesialueiden ulkorajaan muutoksia kolmella pohjavesialueella, joiden pinta-alat hieman pienenivät. Pohjola-Tainionvirran osa-alueet A, B ja C yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi. Kalhon pohjavesialueen itäisestä haarasta muodostettiin uusi Juvanlamminharjun pohjavesialue. Sahansuo-Vaimolammen pohjavesialueella tehtiin pieniä rajaustarkistuksia.

Hartolassa on muutosten jälkeen kaksi vedenhankintaa varten tärkeätä 1-luokan pohjavesialuetta ja vedenhankintakäyttöön soveltuva 2-luokan pohjavesialueita on neljä.

Sysmän muutokset

Sysmässä Karilanmaa-Nikkaroinen A pohjavesialue nimettiin uudelleen Karilanmaan pohjavesialueeksi. Karilanmaa-Nikkaroinen B pohjavesialue nimettiin Kahusjärven pohjavesialueeksi. Liikolan pohjavesialueen luokitus laskettiin luokkaan 2. Alue soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta sille ei toistaiseksi ole osoitettu käyttöä yhdyskuntien tai haja-asutuksen yhteisvedenhankinnassa. Lintulanjoen pohjavesialue poistetiin luokituksesta, sillä pohjavesialue on pienialainen ja sen merkitys yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta on vähäinen.

Sysmässä tehtiin pohjavesialueiden ulkorajaan muutoksia kuudella pohjavesialueella. Kuokanmäen, Leenharjun ja Pellosniemen pinta-alat hieman kasvoivat. Karilanmaan, Kahusjärven ja Soukanharjun pinta-alat hieman pienenivät.

Sysmässä on muutosten jälkeen kolme vedenhankintaa varten tärkeätä 1-luokan pohjavesialuetta ja kahdeksan vedenhankintakäyttöön soveltuvaa 2-luokan pohjavesialuetta.

Kuva: Hämeen ELY-keskus