Säännöstely

Paatsjoen vesistöalue

Paatsjoen vesistöalue sijaitsee Lapin maakunnan pohjoisosassa, pääosin Inarin kunnan alueella. Vesistöalueen pinta-ala on 18 403 km2, josta Suomen puolella 14 512 km2, ja järvisyys 12,4 %. Inarijärvi on Paatsjoen vesistöalueen keskusjärvi. Paatsjoki alkaa Inarijärven luusuasta Nellimin kylän lähistöltä, josta se virtaa Venäjän puolelle ja laskee lopulta Jäämereen koukaten välissä Norjan puolelle. Paatsjoen vesistöalue kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen ja poronhoitoalueeseen.

Inarijärveen laskevat vesistöt ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta Kirakkajoen vesistöä, joka on rakennettu voimatalouskäyttöön. Suurimmat Inarijärveen laskevat joet ovat Ivalojoki ja Juutuanjoki.

Paatsjoen vesistöalueen säännöstely

Inarijärven säännöstely alkoi jo vuonna 1942, jolloin Paatsjokeen rakennettu Niskakosken säännöstelypato valmistui. Ilman vesioikeuslain mukaista lupaa aloitettu säännöstely keskeytyi syksyllä 1944, kun Niskakosken pato tuhoutui sotatoimissa. Vuonna 1946 vesistötoimikunta myönsi luvan Inarijärven säännöstelyyn, ja säännöstely alkoi uudelleen vuonna 1948.

Inarijärven säännöstelyn nykyinen vesioikeudellinen lupa perustuu vesistötoimikunnan 27.1.1958 tekemään päätökseen. Päätöksen pohjalta on laadittu Suomen, Norjan ja Venäjän hallitusten välinen valtiosopimus, joka allekirjoitettiin 29.4.1959 Moskovassa. Säännöstelyn käytännön toteuttamista ohjaa sopimuksen liitteenä oleva asiakirja (Inarijärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla), jossa määrätään mm. juoksutuksista ja vedenkorkeuksista. Inarijärven säännöstelyn vesioikeudellisen luvan haltija on 1.1.2009 alkaen ollut Lapin ELY-keskus.

Inarijärven säännöstelypatona toimii Kaitakosken voimalaitoksen pato, joka sijaitsee Paatsjoen yläjuoksulla. Kaitakosken lisäksi Paatsjoessa on neljä venäläisten ja kaksi norjalaisten omistamaa voimalaitosta.

Inarijärveen laskevalla Kirakkajoen vesistöalueella säännöstellään Rahajärveä Kirakkakönkään voimalaitoksella. Vuosina 1963–1976 säännösteltiin myös Rahajärven yläpuolella olevaa Hammasjärveä.

 

Paatsjoen vesistöalueen säännösteltyjä järviä on mahdollista tarkastella kartalla.

Vesireittikohtaiset säännöstelyn kuvaukset

Alla löytyy säännöstelyyn liittyvää tietoa vesistöalueen eri osista.

Inarin kunnalle myönnettiin lupa vesilaitoksen rakentamiseen Kirakkajoen Kirakkakönkääseen sekä Rahajärven vedenjuoksun säännöstelemiseen vuonna 1956. Rahajärven säännöstelyväli on 2,5 metriä ja voimalaitoksen putouskorkeus 14 metriä.

Inarijärven säännöstelyn lupaehtojen mukainen alaraja on tasolla N60+117,42 m ja yläraja tasolla N60+119,78 m. Lupaehtojen mukainen säännöstelyväli on 2,36 m. Inarijärven säännöstelyssä on vuodesta 1999 alkaen käytetty vedenkorkeuden tavoitevyöhykettä, jonka myötä vedenkorkeuden vuotuinen vaihteluväli vuosina 2000–2018 on ollut keskimäärin 1,40 metriä.

Inarijärven säännöstelyn toteuttamista koskevien täydentävien ohjeiden mukaan Inarijärven vedenpinnan korkeus pyritään pitämään tavoitekorkeuksien muodostamalla vyöhykkeellä ja välttämään tarpeettomia ohijuoksutuksia Paatsjoen vesivoimalaitoksilla. Inarijärven säännöstelyn nykyisten ohjeiden mukaisesti Inarijärven vedenpinnan korkeus on alennettava toukokuun 1. päivään mennessä vähintään korkeuteen N60+118,28 m. Kesä-heinäkuun tulvahuipun jälkeisellä kasvukaudella pyritään aleneviin vedenkorkeuksiin, mikäli siitä ei aiheudu ohijuoksutuksia Paatsjoen vesivoimalaitoksilla tai vedenpinnan alenemista korkeuden N60+119,33 m alapuolelle.

Säännöstelyn kehittäminen

Inarijärven säännöstelyn kehittämiseksi on laadittu toimenpidesuosituksia, joiden toteutumista ohjaa ja edistää vuonna 1998 perustettu Inarijärven seurantaryhmä. Seurantaryhmä toimii myös paikallisten asukkaiden, eri hallinnonalojen ja tutkimuslaitosten välisenä yhteistyöelimenä.

Lisätietoja: