Publicerad: 1.9.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Underhåll av brunnen

Det är viktigt att hålla ett öga på brunnens skick, brunnsvattnets kvalitet och vattenmängden året om. Många problem med vattenkvaliteten kan undvikas genom att underhålla brunnen regelbundet och vid behov iståndsätta den.

En försämring av brunnsvattnets kvalitet beror i allmänhet på att förorenande ämnen kommer in i brunnen från omgivningen. Det kan bero på att konstruktionerna i brunnen är i dåligt skick samt att tätningen eller brunnslocket är dåliga. Gamla brunnar kan också ha dålig värmeisolering och slam kan ha samlats på brunnens botten.

Du undviker kvalitetsproblem genom att hålla brunnen i skick. Det är viktigt att hålla ett öga på brunnens skick, brunnsvattnets kvalitet och vattenmängden året om. En del av underhållet sköts lättas om det anpassas till årstiderna.

Kontrollera och iståndsätt brunnen på våren

Det är viktigt att kontrollera brunnens skick varje vår. Vid inspektionen kontrolleras att brunnens konstruktioner är i skick och på rätt plats samt att brunnens lock och lucka är hela och i gott skick. Kontrollera också ventilationsröret med skyddsnät och -höljen och rengör dessa vid behov.

Kontrollera dessutom brunnens näromgivning. Terrängen ska slutta bort från brunnen så att regn- och smältvatten rinner bort från brunnens bas. Det får inte finnas sättningar eller gropar där vatten kan samlas i närheten av brunnen. Förhindra att rotskott från träd och buskar sprider sig i närheten av brunnen, eftersom rötterna kan skada och flytta på brunnens konstruktioner.

Om du upptäcker att något behöver repareras ska du genast iståndsätta brunnen. Om till exempel konstruktionerna i brunnen eller locket har gått sönder, eller om smådjur eller annan smuts har kommit in i brunnen, ska skadorna repareras samt brunnen rengöras och vid behov desinficeras.

Om brunnen har varit oanvänd under vintern bör du byta vattnet innan brunnen tas i bruk. Du fyller brunnen med friskt grundvatten genom att låta vatten rinna ur kranen eller småningom pumpa vattnet ur brunnen så långt bort från brunnen som möjligt. Om du är osäker på brunnsvattnets kvalitet är det skäl att låta undersöka vattnet.

Kontrollera vattnets kvalitet och vattenmängden på sommaren

Det lönar sig att titta i ringbrunnen med jämna mellanrum, men i synnerhet på sommaren, då grundvattennivån i allmänhet sjunker. Om brunnen får sitt vatten från en liten grundvattenförekomst kan vattnet minska snabbt i brunnen under torrperioden. Därför är det är viktigt att hela tiden följa nivån i brunnar som får sitt vatten från små grundvattenförekomster och brunnar med låg avkastning.

Du kan följa hur grundvattensituationen utvecklas överallt i Finland på Vatten.fi:s webbplats Vattensituationen och i karttjänsten Vatten.fi. Grundvattenkartorna ger ändå inte direkt information om situationen i enskilda brunnar, eftersom de lokala variationerna kan vara stora. Om mer vatten tas från brunnen än mängden vatten som uppkommer i grundvattenförekomsten i fråga, sjunker grundvattennivån och vattennivån i brunnen. Vattenproduktionen i en ringbrunn kan avta också på grund av att filterskiktet i brunnens botten är igensatt av slam. Vattnet ska rinna in i brunnen via bottnen.

Vattensituationen
Karttjänsten på vatten.fi

Om det finns lite vatten i den egna brunnen för tidpunkten och den långa väderprognosen utlovar torka är det skäl att börja reglera vattenuttaget. Vatten ska då inte användas till att vattna odlingar eller fylla bassänger och badtunnor.

Om vattnet i brunnen minskar väsentligt kan också vattenkvaliteten förändras. Om du lägger märke till färg, turbiditet eller främmande lukt eller smak i vattnet ska du sluta använda vattnet och låta undersöka det.

Information om eventuell tillförsel av reservvatten fås av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Dricksvatten ska inte förvaras i behållare eller dunkar under långa perioder. Behållaren ska vara ren och tillverkad av livsmedelsgodkänt material. Förvara behållaren mörkt och svalt.

Om vattnet ofta tar slut i en ringbrunn kan du överväga att göra brunnen djupare. Du kan också förbättra brunnens kapacitet genom att ta bort slam och byta filtersand. Borrbrunnens vattenproduktion kan ökas genom att göra sprickor i berggrunden för att förbättra vattentrycket.

Viktigt att skydda brunnen mot ytavrinning och översvämningar på hösten

Det är alltid en god idé att kontrollera brunnens skick innan vintern kommer. Locket ska inte bara vara tätt, utan också så bra och starkt att det tål en människas vikt i kombination med en tung snölast. Ventilationsröret ska ligga ovanför snöns yta. När vintern närmar sig kan ventilationen minskas så att brunnen inte fryser.

På hösten är det viktigt att skydda brunnen mot översvämningar. Bästa sättet är att forma marken kring brunnen så att den sluttar tillräckligt bort från brunnen. Kontrollera också att genomföringarna till rören i brunnens övre del är täta.

Det lönar sig att regelbundet avlägsna löv, barr och annat skräp från brunnslocket, särskilt före vintern så att de inte hamnar under snön i fuktiga förhållanden och börjar förmultna. En borste är ett utmärkt verktyg för detta arbete!

Före tjälperioden ska du också kontrollera tjälskyddet i brunnen, eftersom tjälen annars kan flytta på brunnsringarna. Ytvatten, skräp och små djur kan komma in i brunnen mellan brunnsringar som förskjutits.

Säkerställs att brunnen ligger trygg under snön på vintern

Glöm inte brunnen på vintern. Redan innan snön kommer lönar det sig att märka ut brunnslocket till exempel med plogkäppar. Då hittar du brunnen även om det kommer mycket snö. Kom också ihåg att kontrollera att brunnens ventilationsrör alltid når ovanför snön.

Det är särskilt viktigt att märka ut brunnen med käppar om snön plogas i närheten av brunnen. En stor snöplog kan lätt skada brunnen! Röj inte snön ovanför och runt brunnen, eftersom snön isolerar och skyddar brunnen och vattenrören mot frysning. En brunn som används kontinuerligt fryser i allmänhet inte ens vid hård köld, om dess tjälisolering är i skick.

Även om snön skyddar brunnen mot frysning är det viktigt att inter ploga upp snöhögar ovanpå eller runt brunnen. Brunnens omgivning blir då snötäckt och våt långt in på våren, och smältvatten och förorenande ämnen kan komma in i brunnen.

En stugbrunn som används endast tidvis och vattensystemet på stugan kan kräva särskilda åtgärder inför vintern.

Låt ett proffs sköta iståndsättning av brunnen

Om brunnen har förfallit eller vattenkvaliteten har försämrats är nästa åtgärd att iståndsätta brunnen. I allmänhet lönar det sig att iståndsätta även en brunn i dåligt skick om den producerar mycket vatten och inte sinar under långa torrperioder. Problem med vattenkvaliteten kan helt enkelt bero på att ytvatten kommer in i brunnen via trasiga konstruktioner eller på grund av dålig tätning.

Om brunnsvattnets dåliga kvalitet beror på att grundvattnet förorenats kan situationen åtgärdas endast genom att bygga en ny brunn på en bättre plats.

Det lönar sig alltid att anlita professionell hjälp för att iståndsätta brunnen. Till exempel att flytta tillbaka brunnsringar som förskjutits krävs grävarbete i omgivningen kring brunnen. Samtidigt är det bra att förbättra brunnens tjälskydd.

Det är också skäl att anlita en yrkesutbildad person för att rengöra och eventuellt desinficera brunnen. Klättra aldrig ner i brunnen själv, det är farligt! Om du klättrar ner i brunnen är det viktigt att sörja för säkerheten och bland annat se till att brunnen har kontinuerlig maskinell ventilation. Företag och entreprenörer som är insatta i iståndsättning av brunnar finns på olika håll i Finland.

Efter iståndsättningen lönar det sig att tappa vatten i ett par dagar – likaså om nya rör har installerats i brunnen. Se till att tappa vatten ur brunnen grundligt innan du dricker brunnsvattnet.

Mer information om ämnet:

Frågor om underhåll och skötsel av brunnen