Publicerad: 6.2.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för januari 2023: Vinteröversvämning (landskapen i Österbotten)

Det milda vädret och regnet i mitten av januari ledde till att vattenföringen i åarna och vattenståndet i sjöarna nådde vinterflödesnivåer. Snabbast steg vattenföringen i Lappfjärds å och i de övriga åarna söder om Vasa. När vattenföringen steg, fick det isarna att röra på sig och forsavsnitten smälte.

Högt vattenstånd och isproppar

I Lappfjärds å nedanför Perus bro (Kristinestad) bildades den 14–15 januari en ispropp, som gjorde att vattenståndet uppströms steg med ca 90 cm.  Isproppen kunde lösas upp så att vattnet kunde passera området som dämdes upp.   Också i bland annat Storå, Närpes och Kronoby anhopades ismassor på tämligen långa avsnitt i åarna, men det orsakade ingen risk för översvämning. NTM-centralen följde upp isläget i åarna med hjälp av terrängbesök och flera viltkameror.

Vattenföringen i åarna steg efter mitten av månaden och nådde exceptionellt höga nivåer för tidpunkten. I Kyro älv steg vattenståndet vid mätstationen i Nikkola i Ilmajoki med nästan två meter på en knapp vecka. I Liinamaa i Lappo å steg vattenståndet likaså med över två meter så att det till slut låg ca en halv meter över den s.k. flödesgränsen. I nedre loppet av Kyro älv steg vattenföringen från 20 m3/s till nästan 200 m3/s. I nedre loppet av Lappo å steg vattenföringen från 30 m3/s till över 120 m3/s. Den genomsnittliga vattenföringen vid våröversvämningar i nedre loppet av Kyro älv ligger på ca 300 m3/s och i nedre loppet av Lappo å på ca 200 m3/s.

Också vattenståndet i de reglerade sjöarna steg betydligt. I Seinäjoki steg vattenståndet i den konstgjorda sjön Kalajärvi med ca 30 cm och låg till slut nära övre gränsen för regleringen. I den konstgjorda sjön Hirvijärvi och i Kuortaneenjärvi i Lappo ås avrinningsområde steg vattenståndet med ca 25 cm, medan vattenståndet i Lappajärvi i Esse ås avrinningsområde steg med ca 10 cm. Då avtappningen utökades strävade man efter att beakta isläget nedströms i åarna.

Mot slutet av januari blev vädret svalare och nederbörden mindre, vilket också fick vattenföringen i åarna att minska. Under slutet av månaden började man i sakta man sänka vattenståndet i de reglerade sjöarna mot våren för att få plats för kommande smältvatten.

Vinteröversvämningen syntes i vattenkvaliteten

En sällsynt vinteröversvämning gjorde att åarna i Södra Österbotten och Österbotten nådde flödesnivåer. Detta syntes i vattenkvaliteten: vattnet blev grumligt och sedimenthalterna steg. Också fosforhalterna var mycket höga bland annat i Kyro älv och Lappo å. I Mellersta Österbotten ökade vattenföringen inte lika mycket och vattenkvaliteten i Perho å motsvarade bättre de värden som är typiska vintertid. Egentliga försurningsproblem observerades inte i de större åarna och pH-värdena som uppmättes låg kring 5,5–6. I de mindre åarna längs kusten har försurningssituationen troligen dock varit sämre.

I sjöarna var syresituationen ganska bra. På grund av smältvattnet låg vattenståndet högt och därmed var även syreförråden goda. Om vädret förblir milt och isen smälter tidigt, förväntas inga större syreproblem.

Grundvattennivåerna har börjat stiga

I början av januari hade grundvattennivåerna börjat sjunka, vilket är typiskt för vinterhalvåret. På grund av det exceptionellt varma vädret och regnen fick grundvattenmagasinen påfyllning i mitten av januari och grundvattennivåerna började stiga. Särskilt längs kusten minskade tjäldjupet och mer regn- och ytvatten kunde infiltreras i marken. Vid de nationella mätstationerna för grundvatten är grundvattennivåerna i huvudsak kring eller något över medlet för tidpunkten. Grundvattennivån är exceptionellt hög för tidpunkten i hela området.

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar på kartan (vatten.fi)

Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto (reglering och vattenföring)
tfn 0295 027 794

Specialforskare
Anssi Teppo (vattenkvalitet)
tfn 0295 027 948

Överinspektör
Krister Dalhem (grundvattnen)
tfn 0295 027 671

Chef för vattenresursenheten
Liisa Maria Rautio
tfn 0295 027 919

Foto: I Närpes å anhopades is i närheten av Pörtom. © NTM-centralen i Södra Österbotten