Publicerad: 14.4.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vädret blir varmare och det syns i åarna i Österbotten

Temperaturen dagtid har stigit och nattfrosten minskat, vilket gör att vattenföringen i åarna i Österbotten och Södra Österbotten har ökat och fortsätter att öka. Enligt prognoserna infaller flödestoppen i huvudsak under nästa vecka. Även i Mellersta Österbotten håller vattenföringen på att öka något, men enligt prognoserna infaller flödestoppen först under valborgsveckan. Snömängderna är fortsättningsvis större än genomsnittet för tidpunkten, speciellt i Lappfjärds ås, Lappo ås, Esse ås och Perho ås avrinningsområden. Under de senaste veckorna har vädret varit sådant att isarna i åarna har försvagats. Det finns dock en risk för isproppar åtminstone i Kyro älv nedanför Storkyro.

Om temperaturen stiger måttligt och nederbörden är ringa, sker snösmältningen under en längre tid, vilket minskar flödestoppen. Trots snöns stora vattenvärde är det alltså möjligt att vårflödet inte orsakar betydande skador på byggnader. Ställvis kommer vattnet att rinna ut på låglänta åkrar och små vägar.  I Närpes å, Kyro älv, Lappo å och Perho å kommer översvämningsläget delvis underlättas av att vattenståndet i de konstgjorda sjöarna är lågt för att det ska finnas plats för smältvatten.

Enligt Översvämningscentret kommer vattenföringen i Lappo å, Kyro älv och de små åarna längs kusten att vara som störst i genomsnitt mellan 20 och 23 april. Eftersom snösmältningen sker under en förhållandevis lång tid, kommer vårflödet enligt nuvarande prognoser att nå nivåer som motsvarar översvämningar som infaller i genomsnitt en gång på 1–5 år. Ett par graders förändringar i temperaturen och eventuellt regn kan dock leda till betydande förändringar i prognoserna.

Mer information på webben:

Mer information om vårens översvämningsprognoser från Översvämningscentret:

  • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn 0295 251 439

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
  • Ledande vattenhushållningsexpert Tomi Mäki, tfn 0295 027 461
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919