Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Kalvolassa

Hämeenlinnan Kalvolassa sijaitsevilla Könnölän, Huntinkivenkankaan ja Saapaslamminharjun pohjavesialueilla aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat viikolla 21 maatutkaluotauksilla. Ensi syksyn ja talven aikana tehdään kairauksia, pohjaveden havaintoputkien asennuksia sekä painovoimamittauksia. Koko rakenneselvitystyö valmistuu toukokuussa 2022. Tutkimukset sijoittuvat Könnölän ja Ohtisten kylien väliselle kaakko-luodesuuntaiselle harjujaksolle. Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka 11 tutkimuspisteessä ja pisteisiin […]

Lue lisää

Hämeen ELY-keskus myönsi avustuksia vesienhoitoon ja tulvariskien hallintaan

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt lähes 603 000 euroa avustusta vesien- ja merenhoidon toteutusta sekä tulvariskien hallintaa palveleviin hankkeisiin Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä pintavesien kunnostushankkeissa. Avustuksia myönnettiin ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Avustuksilla edistetään myös Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista. Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin 21 hankkeelle yhteensä […]

Lue lisää

Laaja-alainen näkemys osaksi hulevesien hallintaa

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Kuivat kesät, sateiset talvet sekä rankkasateet lisääntyvät. Ääri-ilmiöt luovat paineita tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin myös hulevesien hallinnallinnalle. Mitoitussateet muuttuvat ja nykyilmaston mukaiset poikkeukselliset mitoitussateet voivat näin ollen muodostua uudeksi normaaliksi. Hulevesi on rakennetun ympäristön sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pintavaluntana pois maan ja rakennusten pinnoilta kuten kaduilta, teiltä ja katoilta. […]

Lue lisää