Julkaistu: 15.5.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Laaja-alainen näkemys osaksi hulevesien hallintaa

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Kuivat kesät, sateiset talvet sekä rankkasateet lisääntyvät. Ääri-ilmiöt luovat paineita tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin myös hulevesien hallinnallinnalle. Mitoitussateet muuttuvat ja nykyilmaston mukaiset poikkeukselliset mitoitussateet voivat näin ollen muodostua uudeksi normaaliksi.

Hulevesi on rakennetun ympäristön sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pintavaluntana pois maan ja rakennusten pinnoilta kuten kaduilta, teiltä ja katoilta. Tiiviin kaupunkirakentamisen myötä vettä läpäisemättömän pinnan ja hulevesien määrä lisääntyy. Hulevesien hallintaan on olemassa erilasia teknisiä- ja luonnonmukaisia ratkaisuja. Hyvin suunnitellut hulevesirakenteet lisäävät kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja alueen arvoa. Hulevesien hallinnassa on hyvä huomioida valuma-aluelähtöinen näkökulma ja suunnitelmissa on osattava ottaa huomioon laaja-alaiset vaikutukset koko valuma-alueella. Määrällisen hallinnan ja viivyttämisen ohella tulee aina painottaa samanaikaisesti myös hulevesin laadullista hallintaa.

Hulevesien hallinta on hyvä esimerkki poikkitieteellisestä teemasta, jonka haasteiden ratkaisemiseksi tarvitsemme laajan joukon eri alan asiantuntijoita suunnittelemaan ratkaisuvaihtoehtoja ja ottamaan huomioon eri intressitahojen tarpeet. Kaavoitus on mielestäni valuma-aluelähtöisen näkökulman edistämisessä avainasemassa ja hulevesien tulvareittejä sekä luonnonmukaisia menetelmiä ja niiden vaatimia, mahdollisesti laajojakin tilaratkaisuja on tärkeä suunnitella ennakoiden jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kuntaliitto julkaisi 2012 Hulevesioppaan, joka tarjoaa ohjeita yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan parissa toimiville sekä yksityisille kiinteistöille.

Hulevesiasioiden laaja-alaisuus näkyy myös ELY-keskusten työkentässä liittyen esimerkiksi tulvariskien hallintaan, säännöstelyn kehittämiseen, kaavalausuntoihin, liikenteen vastuualueelle, vesiensuojelun toimenpiteisiin, peruskuivatukseen, peltovalvontaan, vesihuoltoon, ympäristönsuojelulain mukaiseen laitosvalvontaan, pohjavesiin, luonnonsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Lista on valtava ja kaavoituksessa edistettävän valuma-aluelähtöisen näkökulman lisäksi yhtä lailla on tärkeää lisätä yhteistyötä ELY-keskusten hulevesiasiantuntijoiden sekä vastuualueiden eri asiantuntijoiden kesken ennakkoluulottomasti. Yhteistyö ja eri alan asiantuntijoiden törmäyttäminen on tärkeää osaamisen kehittämiseksi hulevesien määrällistä sekä laadullista näkökulmaa ajatellen.

Milla Torkkel
Vesitalousasiantuntija
Hämeen ELY-keskus