Julkaistu: 19.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Kalvolassa

Hämeenlinnan Kalvolassa sijaitsevilla Könnölän, Huntinkivenkankaan ja Saapaslamminharjun pohjavesialueilla aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen.

Hankkeen maastotyöt alkavat viikolla 21 maatutkaluotauksilla. Ensi syksyn ja talven aikana tehdään kairauksia, pohjaveden havaintoputkien asennuksia sekä painovoimamittauksia. Koko rakenneselvitystyö valmistuu toukokuussa 2022. Tutkimukset sijoittuvat Könnölän ja Ohtisten kylien väliselle kaakko-luodesuuntaiselle harjujaksolle.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka 11 tutkimuspisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten ja maatutkaluotausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin 27 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotaukset tehdään teitä pitkin autolla tai mönkijällä ajaen. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle. Kairauksille ja havaintoputkien asennuksille tullaan hakemaan maanomistajien luvat.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee pohjaveden suojelua, vedenhankinnan turvaamista, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata maankäyttöä alueille, joilla riskit, pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueiden rajauksia. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, HS-Veden, Hämeen ELY-keskuksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.