Publicerad: 4.11.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för oktober: Nederbördsmängden och vattenföringen nära normala (Landskapen i Österbotten)

Under oktober närmade sig vattenföringen normala nivåer för tidpunkten. Den rikliga nederbörden under början av månaden syntes i vattenkvaliteten och grundvattenmagasinen.

Efter första halvan av oktober låg vattenföringen nära normala nivåer

I de österbottniska landskapen var nederbördsmängden i oktober kring 50–70 mm, vilket är nära normala regnmängder för tidpunkten.  Nederbörden som föll 4–6.10. gjorde att vattenföringen i åarna var högre än vanligt i början av oktober. I mitten av oktober kom det mer regn, vilket gjorde att vattenföringen i åarna ökade. I Skatila i nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen som högst 128 m3/s den 18 oktober. I slutet av oktober var vattenföringen i Skatila 34 m3/s, vilket är nära normal vattenföring för tidpunkten. I nedre loppet av Lappo å var vattenföringen som högst den 18 oktober (64 m3/s) och i slutet av oktober 37 m3/s, som också är nära vanliga nivåer för slutet av oktober. I Närpes å var vattenföringen som högst 36 m3/s och i slutet av oktober låg den nära genomsnittet för tidpunkten med ca 12 m3/s.

Vattenståndet i de reglerade sjöarna låg i slutet av oktober i huvudsak nära de normala nivåerna för tidpunkten. I Kyro älvs avrinningsområde låg vattenståndet i den konstgjorda sjön Kalajärvi ca 10 cm högre än vanligt i slutet av oktober. I Lappo å låg vattenståndet i sjön Kuortaneenjärvi kring genomsnittet för tidpunkten och i den konstgjorda sjön Hirvijärvi var vattenståndet ungefär 5 cm högre än genomsnittet för slutet av oktober. Vattenståndet i sjön Jääskänjärvi som ligger vid Nurmo ås källflöden har sänkts med ca 70 cm så att fastighetsägarna längs stranden ska kunna restaurera stränderna med hjälp av muddring. Vattenståndet i Jääskänjärvi kommer att stiga till normala sommarnivåer på våren då snön smälter.

I Lappajärvi i Esse å var vattenståndet i slutet av oktober nära övre gränsen för målzonen. Vattenståndet i Alajärvi var ca 10–15 cm lägre än vanligt, eftersom man förbereder ett byte av regleringsdammens lucka i november. I Perho å låg vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana ungefär en halv meter lägre än normalt i slutet av oktober. De konstgjorda sjöarna Vissavesi och Venetjärvi låg nära normala nivåer i oktober.

Vattenkvaliteten varierade

Vattenmängden i åarna varierade under oktober. Detta återspeglades också i vattenkvaliteten. Näringshalterna var synnerligen höga särskilt i mitten av månaden när vattenföringen var som störst. Trots att försurningsolägenheter inte observerades, är det sannolikt att det förekom sådana under och efter flödestoppen i oktober särskilt i de mindre åarna längs kusten, där uppföljningen görs mer sällan.

Grundvattennivåerna stiger i sakta mak

Under oktober har grundvattennivåerna i huvudsak stigit i sakta mak. Grundvattennivåerna vid de riksomfattande mätstationerna för grundvatten ligger i huvudsak kring genomsnittet för tidpunkten. Grundvattenmagasinen fortsätter att fyllas fram till att tjälen bildas i marken.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

• Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)

• Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)

• Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)

• Vikarie för vattenresursenhetens chef Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar (vatten.fi)

Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi)

• Algobservationer finns på Järviwiki (jarviwiki.fi)