Publicerad: 11.12.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för november 2023: Från flödesnivåer till vinterköld (Landskapen i Österbotten)

I början av november gjorde det varma vädret och regnet att vattenståndet steg i sjöar och åar. Efter mitten av månaden gjorde vintern entré i form av ställvis hård köld.

Vattenståndet förblev högt fram till senare delen av månaden

I början av november var vädret varmt och det regnade, vilket fick snön som fallit i slutet av oktober att smälta och vattenståndet i de österbottniska sjöarna och åarna att stiga.  Särskilt i de små vattendragen längs kusten, till exempel i Närpes å och Tjöck å, steg vattenföringen snabbt till nära flödesnivåer. I nedre loppet av Närpes å steg vattenföringen på några dagar från ungefär 4 m3/s till 64 m3/s. Innan mitten av månaden sjönk temperaturen till köldgrader och vattenföringen började sjunka. I slutet av november blev det hård köld och det gjorde att kravis började bildas i forsavsnitten särskilt i Esse å.

Vattenståndet i sjön Lappajärvi i Esse ås avrinningsområde sjönk under november med 16 cm.  I slutet av månaden var vattenståndet i sjön ungefär en halv meter högre än normalt för tidpunkten. Avtappningen från Lappajärvi låg fram till slutet av november på maximinivån enligt tillståndet, d.v.s. 30 m3/s. I slutet av november började det bildas kravis i forsarna i Esse å och det ledde till att vattenståndet ställvis steg. För att underlätta kravissituationen och få istäcket att bildas minskades avtappningen från Evijärvi och Lappajärvi med sex kubikmeter i sekunden. Avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi var alltså cirka 24 m3/s i slutet av månaden.

I november var vattenföringen i Kaitfors i nedre loppet av Perho å som störst 67 m3/s (den 9:e november) och i genomsnitt 27 m3/s, vilket ligger nära månadens normala genomsnittliga vattenföring.

I Lappo ås avrinningsområde steg vattenståndet i sjön Kuortaneenjärvi med ca 20 cm i början av november på grund av snösmältningen och regnet. Fram till slutet av månaden sjön dock vattenståndet till normal nivå. Vattenföringen i nedre loppet av Lappo å var som högst 94 m3/s (den 9:e november). Vattenföringen i nedre loppet av Lappo å var i november i genomsnitt 59 m3/s, medan genomsnittet för november månad under åren 1931–2023 är 40 m3/s.

I nedre loppet av Kyro älv steg vattenföringen i början av november från ca 30 m3/s till 165 m3/s. Vattenföringen i november var i genomsnitt 74 m3/s, medan genomsnittet för november månad under åren 1931–2023 är 54 m3/s.

Vattenkvalitet

I november blev vattnet i sjöarna snabbt kallt och i slutet av månaden var alla sjöar istäckta. Också längs kusten började istäcket att bildas i skärgården. På grund av att vädret snabbt blev kallt och istäcket snabbt lade sig, har vattenmassan nära bottnen i sjöarna förblivit varmt. Det i kombination med en eventuell lång vinter kan förutspå problem med syrebrist mot slutet av vintern. Att syrehalterna har minskat har redan observerats åtminstone i Edesjärvi i Alavo. Å andra sidan har vattnet frusit till ganska hög nivå, vilket gör att syreförrådet i sjöarna är större. Trots det kalla vädret och den mörka årstiden observerades en kraftig förekomst av olika blågröna alger eller cyanobakterier i Lappajärvi i början av månaden. Observationerna gjordes längs stränderna på olika håll av sjön.  Det är sällsynt, men inte alldeles ovanligt, att blågröna alger förekommer såhär sent på året.

Under början av november var vattenföringen i åarna tämligen stora, vilket också syntes i vattenkvaliteten. Olägenheterna med kraftig försurning fortsatte i de små åarna längs kusten. Surast (pH 4,5–4,8) var vattnet i Vörå å, Toby å och Solf å. Även i en del andra små åar observerades att åvattnet hade blivit klarare som ett resultat av sedimenteringen av humusföreningar i det kraftigt försurade vattnet. I de större åarna förekom inte försurningsproblem, utan pH-värdet låg kring 6,1–6,8. Halterna av sediment och näringsämnen i åarna var tämligen höga särskilt i början av november, men minskade mot slutet av månaden.

Grundvattennivån är hög

I november steg grundvattennivån något, då snön som föll i oktober smälte och plusgraderna gjorde att även marken smälte. När temperaturen sedan gick över i köldgrader frös marken till igen. Då filtreras inte längre grundvatten genom jordmånen och grundvattennivån började sjunka i sakta mak. Grundvattennivån förväntas sjuka ända fram till våren, om inte vädret blir varmt och gör att snön och marken smälter. På stora områden i de österbottniska landskapen är grundvattennivån högre än vanligt i november. Ett undantag utgörs av det österbottniska kustområdet från Vasa till Kristinestad. Där kan grundvattennivån särskilt i små grundvattenförekomster ställvis vara något lägre än normalt. Vid de riksomfattande mätstationerna för grundvatten ligger nivåerna kring genomsnittet för tidpunkten eller högst 1,0 meter över det.

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar på kartan (vatten.fi)

Vattensituationen i realtid på NTM-centralen i Södra Österbottens område (ymparisto.fi)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto
tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)

Specialforskare Anssi Teppo
tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)

Överinspektör Tilda Rantataro
tfn 0295 027 668 (grundvatten)

 

Bild © NTM-centralen i Södra Österbotten