Publicerad: 4.4.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Snön började smälta och vattenföringen i åarna ökade i mitten av mars (landskapen i Österbotten)

Under första hälften av mars var vattenföringen i de österbottniska åarna typiska för tidpunkten. Det varma vädret i mitten av mars ökade vattenföringen i åarna framför allt i de små avrinningsområdena längs kusten såsom i Toby-Laihela å och Malax å. I slutet av mars blev vädret avsevärt svalare och vattenföringen jämnade ut sig och började minska en aning.

I de österbottniska landskapen var snöns vattenvärde högre än genomsnittet i slutet av mars. I slutet av mars fanns det snö i synnerhet i de övre loppen till större åar såsom Perho å, Esse å, Lappo å och Kyro älv. I området av de små åarna längs kusten och i de nedre loppen av större åar minskade snömängderna märkbart under den varma perioden i mitten av mars.

På många ställen i de österbottniska åarna var isen tjockare än genomsnittet i mars. Under vecka 12 sågades isen i Kyro älv och Lappfjärds å för att göra isen svagare i närheten av de platser där de värsta ispropparna brukar bildas. Isen sågades i Kyro älv i Skatila (Korsholm), Golkas (Vasa) och Storkyro vid Pukkilansaari och gamla kyrkan. I Lappfjärds å sågades isen i Kristinestad i närheten av båtskjulen i åmynningen.

De konstgjorda sjöarna längs Perho å, Lappo å, Kyro älv och Närpes å har huvudsakligen sänkts till vårnivå i väntan på smältvattentoppen då de konstgjorda sjöarna används för att lagra vatten och minska flödestoppen. Även i den konstgjorda sjön Pitkämö började vattenytan sänkas runt mitten av mars. Sjön är vanligen den sista i tur att sänkas till vårnivå. Vatten avleddes från sjögruppen i Perho ås mellersta lopp till åavsnittet som ligger nedanför Kaitfors i syfte att göra istäcket svagare. I slutet av mars fick NTM-centralen rikligt med förfrågningar om den låga vattennivån i de konstgjorda och reglerade sjöarna.

Syresituationen är svag i de flesta sjöarna

I början av mars var vattenkvaliteten i åvattnen typiska för vinterperioden. Ytavrinningen var obetydlig och vattenkvaliteten påverkades främst av vatten som faller ut från grundvattnen och av bland annat belastningen av avloppsvatten. Bland de största åarna var vattenkvaliteten sämst, det vill säga vattnet var mycket näringsrikt, i Närpes å. I de andra större åarna var vattenkvaliteten typisk för tidpunkten och näringskoncentrationerna uppvisade måttlig eller till och med god nivå. pH-värdet låg mellan 6 och 7 och olägenheter på grund av surt vatten observerades inte. Kring mitten av mars började vattenföringen öka på grund av att temperaturen steg. Översvämningar kommer att försämra vattenkvaliteten, men effekterna kommer att synas först i april.

Den långa vintern har försämrat syresituationen i de flesta sjöarna i området. Syreläget är sämst i små, grunda och eutrofa sjöar och i en del av de konstgjorda sjöarna. I dessa sjöar har syreläget försämrats i det bottennära underskiktet, men i en del av sjöarna är syreläget dåligt även i överskiktet under istäcket. I stora och djupa sjöar begränsas de syrefattiga förhållandena till underskiktet, medan syreläget i överskiktet är bra. Fiskdöd är den synligaste följden av syrebrist. Tills vidare har dock NTM-centralen inte fått in några uppgifter om fiskdöd.

Grundvattennivåerna började stiga

Under förvintern har grundvattennivåerna sjunkit jämnt, men trenden upphörde efter mitten av mars när vädret blev varmare. Det tjocka snötäcket började smälta och smältvattnet sögs upp i marken och fyllde på grundvattenreserverna. Efter mitten av månaden började grundvattennivåerna stadigt stiga framför allt i grundvattenförekomsterna som ligger i kustregionen. Trenden är densamma på de riksomfattande stationerna för grundvattenuppföljning som finns i Kelviå, Alavo och Halso. På kontrollstationerna ligger grundvattenstånden huvudsakligen i närheten av medelvärdet för tidpunkten.

Mer information på webben:

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, puh. 0295 028 021 (reglering och vattenföring)
  • Specialforskare Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vattenkvalitet)
  • Överinspektör Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (grundvattnen)
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen