Publicerad: 6.6.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för maj: Vattenytorna i sjöarna nådde goda försommarnivåer (landskapen i Österbotten)

I början av maj var vattenföringarna i de österbottniska åarna typiskt ganska stora för tidpunkten. Vattenföringen i Perho å var särskilt stor, på nivån 100 m3/s i det nedre loppet av ån. Vattenföringarna i åarna minskade tydligt under maj månad, men i slutet av månaden bidrog regnet till att vattenföringarna ökade en aning över genomsnittsnivån.

I Kyro älvs nedre lopp var vattenflödet i slutet av maj cirka 32 m3/s, i Lappo ås nedre lopp cirka 37 m3/s, i Perho ås nedre lopp cirka 19 m3/s och i Närpes ås nedre lopp cirka 20 m3/s.

Under maj månad låg vattenytorna i de reglerade naturliga sjöarna och de konstgjorda sjöarna nära vanliga försommarnivåer. I slutet av maj låg vattenytan i Kuortaneenjärvi cirka 20 cm över sommarens målnivå. I slutet av maj låg vattenytan i Lappajärvi cirka 10 cm över målzonen för regleringen.

I maj inleddes renoveringen av dammarna i Renko och Kiikku i Seinäjoki å. Dammarna påverkar regleringen i Kalajärvi och Kyrkösjärvi under sommaren. När dammen i Renko renoveras kan vatten inte avtappas till Kyrkösjärvi, utan allt vatten från Kalajärvi och Seinäjoki å ovanför leds via den naturliga fåran som rinner genom Seinäjoki centrum. Runt mitten av maj steg vattenytan i Kalajärvi konstgjorda sjö nära regleringens övre gräns, eftersom vattenföringen i Seinäjoki å nedanför minskades på grund av renoveringen. Vattenytan i Kalajärvi sjönk till normal sommarnivå före slutet av maj månad.

Försurningsläget blev bättre i maj

Under början av månaden fortsatte försurningsläget att vara dåligt i de mindre kustnära åarna och i några bifåror till större åar. I Kelviå å, Solf å, Lehmäjoki å, Malax å och Vörå å sjönk pH-värdet till nivån 4,6–4,8.Sura förhållanden kan orsaka fiskdöd, men inga anmälningar om fiskdöd har lämnats in till NTM-centralen. I stora åar var försurningsläget tämligen bra under hela maj månad. Vattnet var surast i början av månaden i Närpes å och Kyro älv, där pH-värdet sjönk till 5,8. I övriga stora åar varierade pH-värdet mellan 6,0 och 6,7. Även i Närpes å och Kyro älv blev pH-värdet snabbt bättre i slutet av månaden.

Grumligt åvatten på grund av översvämningar minskade i maj såsom även partikel- och närsaltshalterna. I åar som lider av försurning var kvävehalterna dock naturligt höga, medan fosforhalterna på motsvarande sätt var tämligen låga.

Grundvattenytorna ligger på en stabil nivå

I början av månaden steg grundvattenytorna i jämn takt. Under den varma och regnfria perioden har dock stegringen jämnat ut sig. I de kustnära sorterade åsavlagringarna observerades en lindrig sänkning av grundvattenytorna i slutet av månaden. På de riksomfattande stationerna för grundvattenkontroll i Halsua och Bötom ligger grundvattenstånden cirka 50 cm högre än de långsiktiga medelvärdena, medan de i Kauhava och Alavus ligger cirka 25 cm lägre än medelvärdena. På grundvattenstationerna i Laihela och Kelviå ligger grundvattenstånden i stort sett på medelvärdet för tidpunkten.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (grundvattnen)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio tfn 0295 027 919

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar (vatten.fi): https://www.vesi.fi/karttapalvelu/
Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi): http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/RealTime/lsu.htm