Publicerad: 3.3.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Mer snö än genomsnittligt i februari (Landskapen i Österbotten)

I februari fanns det mer snö än genomsnittligt på hela NTM-centralen i Södra Österbottens område. Också snöns vattenvärde eller snölasten var större än genomsnittet. Vattenföringen, grundvattennivåerna och vattenkvaliteten i åarna var i huvudsak typiska för tidpunkten.

Mer snö än genomsnittligt

I slutet av februari var det mer snö i de österbottniska landskapen än genomsnittligt vid den här tidpunkten. Snöns vattenvärde var ca 80–140 mm under andra hälften av februari. Mest snö fanns det i Lappfjärds ås och Perho ås avrinningsområden, där snöns vattenvärde i övre loppet av åarna i slutet av februari låg kring 120–140 mm. I Närpes ås, Tjöck ås och Malax ås avrinningsområden samt i de övre loppen av Kyro älvs, Laihela ås och Esse ås avrinningsområden var vattenvärdena kring 100–120 mm. I övriga områden låg snöns vattenvärde kring 80–100 mm. Vanligtvis är snömängden och snöns vattenvärde störst i mars. Snöns vattenvärde i millimeter motsvarar snölasten i kg/m2.

I åarna och sjöarna var istjockleken i slutet av månaden i genomsnitt 30–50 cm, vilket motsvarar genomsnittet på lång tid. Exempelvis i Lappajärvi (Halkosaari) var istjockleken lite över 40 cm. De lokala variationerna i istjockleken är dock stora.

I februari sänkte man vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna för att det ska finnas plats för smältvatten och för att minska olägenheterna av vårflödena. Sänkningen av vattenståndet fortsätter ännu under mars. Särskilt i de konstgjorda sjöarna sänks vattenståndet så att det är lägre än vanligt precis som i fjol våras, eftersom det finns rejält med snö i området. Till exempel den konstgjorda sjön Patana var i slutet av februari dryga 3,5 meter lägre än normalt på sommaren och under mars kommer vattenståndet att ytterligare sjunka med ca 1,5 meter.

Vattenföringen i åarna och älvarna var nära genomsnittet för tidpunkten. Tövädret och regnen i slutet av månaden gjorde att vattenföringen steg något.

Syresituationen i de grunda sjöarna har blivit sämre

Syresituationen i de grunda sjöarna har blivit sämre och åtminstone i Evijärvi har syrehalterna sjunkit betydligt i de grunda vikarna. Istäcket isolerar vattnet från atmosfären och i de grunda sjöarna är syrebristen i slutet av vintern delvis ett naturligt fenomen. Ett resultat av detta är att det förekommer begränsat av fiskar som fordrar rikligt med syre, såsom sik och siklöja. Situationen förvärras betydligt dels av eutrofieringen som förbrukar syre, dels av att syreförrådet minskar då vattenståndet sjunker. Det typiska är att syresituationen är som sämst i mars, innan smältvattnet börjar förbättra läget.

Sänkningen av grundvattennivåerna har jämnats ut

Grundvattennivåerna har hållit sig på jämn nivå under februari. Vid de riksomfattande mätstationerna för grundvatten i de österbottniska landskapen har vattennivåerna legat kring eller ca 25 cm under genomsnittet för tidpunkten.

Mer information på webben:

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021 (reglering och vattenföring)
  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
  • Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919