Publicerad: 4.1.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för december 2022: Kölden gjorde att vattenföringen sjönk och vattenkvaliteten blev bättre (landskapen i Österbotten)

I december låg temperaturen mestadels på kölden. Hårdare köldknäppar inträffade kring självständighetsdagen och i mitten av månaden. Det vintriga vädret hade också inverkan på vattensituationen.

Vattenståndet och vattenföringen steg fram till mitten av månaden

Det kalla vädret orsakade ställvis problem med kravis längs Esse å vid forsområdena i Pedersöre. För att underlätta situationen minskades avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån. Avtappningen från Evijärvi minskades från nivån 18 m3/s ungefär till nivån 13 m3/s. I Ytteresse användes grävmaskin för att få bort kravis som höll på att dämma upp ån i ett forsområde.  Kravisproblemen i december förblev emellertid tämligen små och i åarna började det bildas ett istäcke som skyddar från kravis. Under julveckan blev vädret varmare och avtappningen till Esse å kunde utökas.

På grund av kölden har vattenföringen i de österbottniska vattendragen varit lägre än genomsnittet för december. I Skatila i nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen i december i genomsnitt 15 m3/s, medan genomsnittet för december under perioden 1911–2021 är 40 m3/s. I nedre loppet av Lappo å var vattenföringen i december i genomsnitt 16 m3/s, medan genomsnittet för december under perioden 1931–2021 är 34 m3/s. I Kaitfors i nedre loppet av Perho å var vattenföringen i december i genomsnitt 9 m3/s, medan genomsnittet för december under perioden 1983–2021 är 23 m3/s.

Vattenståndet i de reglerade och i de konstgjorda sjöarna låg nära genomsnittet för december. Man strävade efter att ännu under december hålla vattenståndet i de konstgjorda sjöarna tämligen högt även med tanke eventuell kommande elbrist.

Försurningen

I december var vattenföringen mindre än genomsnittet, vilket också syntes på vattenkvaliteten. Försurningsläget i de österbottniska åarna förbättrades och inga försurningsolägenheter observerades. I de stora åarna steg pH-värdet till ungefär 6,2–6,9. Vintern syntes också i form av att ytavrinningen minskade och därför minskade även näringshalterna, speciellt fosforn. Undantaget utgjordes av Närpes å, där fosforhalterna förblev på en nivå som tyder på kraftig eutrofiering och belastning. Bäst var vattenkvaliteten i Lappfjärds å.

Grundvattennivån

I de österbottniska landskapen ligger grundvattennivåerna kring genomsnittet för tidpunkten. Enligt prognoserna kommer grundvattennivåerna att fortsätta sjunka under vintermånaderna, eftersom tjälen förhindrar att det bildas grundvatten.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto
tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)

Specialforskare
Anssi Teppo
tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)

Överinspektör
Tilda Rantataro
tfn 0295 027 668 (grundvatten)

Vikarie för vattenresursenhetens chef
Jyrki Latvala
tfn 0295 027 861

Mer information på webben:

Vattenprognoser, grundvattennivåer och tjäle på kartan
Vattensituationen i realtid i vattendragen på NTM-centralen i Södra Österbottens område