Publicerad: 11.3.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vårens ankomst förbereds: Istjockleken mäts och plats för smältvatten görs i de konstgjorda sjöarna

Isarna på de österbottniska vattendragen var i månadsskiftet februari-mars ungefär en halv meter tjocka och ställvis till och med mer, vilket är tjockare än genomsnittligt. Till exempel i Lappfjärds åmynning, i Storkyro och i Perho ås mynning var isen ställvis över 60 cm tjock. Isarna är tjockare än i fjol våras, men dock tunnare än våren 2013, då isproppar orsakade ansenliga problem bl.a. i Kyro älv. NTM-centralen i Södra Österbotten mäter åarnas istjocklek på nytt nästa vecka och på basis av mätningarna fattas beslut om eventuella issågningar i början av vecka 12.

Även snömängden och snöns vattenvärde i de österbottniska landskapen är större än genomsnittet för tidpunkten. Snöns vattenvärde är nu ca 80–140 millimeter (mm). Mest snö finns i övre loppen av Lappfjärds å-Storås, Perho ås och Esse ås avrinningsområden, där snöns vattenvärde ligger kring 120–140 mm. I övriga avrinningsområden är snöns vattenvärde ca 80–120 mm. Snöns vattenvärde i millimeter motsvarar snölasten i kg/m2.

Vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna sänks nu lägre än under genomsnittliga vårar för att det ska finnas plats för smältvatten och för att minska olägenheterna av vårflödena. Exempelvis i den konstgjorda sjön Kalajärvi sänks vattenståndet med 3,5 meter och i den konstgjorda sjön Patana med fem meter i jämförelse med vattenståndet sommartid. Alla luckor vid regleringsdammen i Kuortaneenjärvi har öppnats den här veckan och sjöns vattenstånd kommer att sjunka med uppskattningsvis ca 20 cm innan vårflödet. Luckorna vid regleringsdammen i Kuortaneenjärvi hålls fullt öppnade under hela vårflödet.

I början av nästa vecka börjar man sänka vattenståndet i sjögruppen i Perho ås mellersta avsnitt genom att öka avtappningen vid kraftverket i Kaitfors. Syftet är att få vattnet att rinna ut på isen nedanför kraftverket i Perho å. Då det mörka vattnet ligger på isen absorberar det effektivt solvärmen och det påskyndar att istäcket smälter.

Vårens flödessituation påverkas väsentligt av de kommande veckornas temperaturer, nederbördsmängder och hur snabbt snösmältningen sker. Enligt Översvämningscentrets prognoser torde vattenföringen i de österbottniska åarna förbli låg åtminstone under nästa vecka tack vare uppehållsvädret och de kyliga nätterna.

Mer information på webben:

Mer information om vårens översvämningsprognoser från Översvämningscentret:

  • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn 0295 251 439

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919