Publicerad: 20.4.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Syresituationen är dålig i en del av de österbottniska sjöarna

I mars observerades att syresituationen i de österbottniska sjöarna hade försämrats under den långa vintern. Därför undersökte NTM-centralen i Södra Österbotten syresituationen på nytt under påskveckan. Sämst var syresituationen i små, grunda och eutrofierade sjöar och i en del av de konstgjorda sjöarna. Vanligtvis leder syrebrist till att fosfor urlakas i vattnet ur bottensedimentet, men i värsta fall kan det förekomma fiskdöd på grund av syrebristen. Risken för syreproblem ökar, då vattenståndet i de konstgjorda sjöarna och reglerade sjöarna har sänkts för att det ska finnas plats för smältvatten för att minska översvämningsolägenheter. Då vattenståndet sjunker minskar emellertid syreförrådet i sjöarna.

På basis av vattenproverna som togs under påskveckan var syreläget i de konstgjorda sjöarna sämst i Kivi- och Levalampi som ligger i Närpes ås avrinningsområde. Eftersom syrehalten visade sig vara så låg att fiskar kan dö, minskades avtappningen från den konstgjorda sjön genast efter att man fått provresultaten. Syrehalten var mycket låg även i Ullavanjärvi som ligger i Perho ås avrinningsområde. Under vårens lopp har NTM-centralen hittills fått in rapporter om fiskdöd endast från Vähäjärvi i Ruotsalo i Karleby.

I de konstgjorda sjöarna Venetjoki och Patana var bottnen i de djupaste partierna nästan utan syre, men vid ytan var situationen bättre. Syrebrist förekom även i sjögruppen i Perho ås mellersta lopp, men nedströms från sjöarna var syrehalten hög i Perho å. I Kyro älvs avrinningsområde var syresituationen god i de konstgjorda sjöarna Kyrkösjärvi och Kalajärvi, trots att vattenståndet var lägst hittills under våren och lägre än vanligtvis om vårarna. Det syrehaltiga smältvattnet har tydligen blandats med sjövattnet ända ner till bottnen i dessa konstgjorda sjöar. I Lappo ås avrinningsområde var syresituationen god endast vid ytan i den konstgjorda sjön Hirvijärvi, medan det fanns väldigt lite syre på bottnen i den djupaste delen. I Alajärvi och Jääskänjärvi har syresituationen vid ytan förbättrats från provtagningen i mars, men i den djupaste delen av Alajärvi lider bottnen fortsättningsvis av syrebrist.

Syresituationen i de konstgjorda och reglerade sjöarna i NTM-centralen i Södra Österbottens område lättar denna vecka, då det varma vädret gör att allt mer smältvatten styrs till sjöarna.  Också i Mellersta Österbotten förbättras syresituationen i de konstgjorda och reglerade sjöarna sannolikt under denna och nästa vecka, när vattenmängden i sjöarna ökar.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vattenhushållningsexpert Mika Tolonen,
tfn 0295 027 949

Ledande vattenhushållningsexpert Jukka Pakkala,
tfn 0295 027 893 (nås 21.4. och fr.o.m. 25.4)

Gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861