Publicerad: 8.12.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Regleringen av Perho å kan förändras under perioder med elbrist

På grund av eventuell elbrist kan det uppstå behov av förändringar i regleringen av Perho å. För att trygga tillgången på elektricitet har Kaitfors kraftverk, som ligger nedströms från sjögruppen i Perho ås mellersta lopp, enligt tillståndsbeslutet rätt att i skötseln av regleringen avvika från normalsituationen. Behovet att tilläggskapacitet kan röra sig från en timme upp till flera dygn i fall det blir elbrist. För att uppnå tilläggskapacitet fordrar det att vattenmängden som strömmar genom kraftverket ökar.

NTM-centralen i Södra Österbotten och ägaren av Kaitfors kraftverk (Oy Perhonjoki Ab) har utrett hur elproduktionen i exceptionella situationer skulle kunna utökas på så sätt att olägenheterna för regleringen och avtappningen minimeras.  I anslutning till detta har man kommit överens om att det under kommande vinter är möjligt att vid behov använda sig av det tillståndsenliga regleringsintervallet (80 cm) för sjögruppen i Perho ås mellersta lopp i vidare omfattning än normal praxis. Om förändringen förverkligas medför det konsekvenser för bl.a. ändringar i sjögruppens vattenstånd, istjocklek och därmed även för rekreationsbruket vintertid.

Vid exceptionella situationer kan man avvika från avtappningsbestämmelserna i tillståndet för att trygga elproduktionen. Detta görs genom att man avviker från förhållandet mellan dag- och nattavtappningen i Kaitfors kraftverk och genom att avtappningen höjs till över 17 m3/s även när inflödet från sjögruppen är mindre än 14 m3/s. I alla situationer strävar man efter att genomföra förändringarna i avtappningen med sådana mängder att vattnet förhindras från att stiga så det rinner ut över istäcket. Den största risken med förändringarna i avtappningen är att istäcket nedströms tjocknar, eftersom snabba ökningar i vattenföringen leder till att vattnet rinner ut på isen.  Om man blir tvungen att göra avvikande avtappningar under kommande vinter, följs istjockleken upp. Om uppföljningen visar att istäcket blir betydligt tjockare eller att avvikelserna orsakar oväntade olägenheter, frångår man avvikelserna i regleringen.

Tillståndsinnehavare för sjögruppen i Perho ås mellersta lopp är NTM-centralen i Södra Österbotten. I praktiken sköts regleringen av Oy Herrfors Ab enligt tillståndsbestämmelserna och anvisningar från NTM-centralen.

Mer information:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto
NTM-centralen i Södra Österbotten
tfn 0295 027 794

Gruppchef Kim Klemola
NTM-centralen i Södra Österbotten
tfn 0295 027 829

Vattenkraftchef Benjam Wärn
Oy Herrfors Ab
tfn 044 781 5341