Publicerad: 20.1.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Man har tagit itu med utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket

NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket som en del av Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt. Utmaningarna har sammanställts i rapporten Maatalouden vesiensuojelun pullonkaulat som publicerades i slutet av 2021. I utredningen av utmaningarna med anknytning till vattenskyddet inom jordbruket deltog områdets jordbrukare och myndigheter.

Ett effektivt genomförande av vattenskyddsarbetet inom jordbruket fördröjs bland annat av utmaningarna i anslutning till den geografiska uppdelningen av åtgärderna samt utnyttjandet av stora mängder gödsel. Det komplicerade stödsystemet för jordbruket försvårar valet och genomförandet av åtgärder som lämpar sig för gården, och därför borde användningen av rådgivningstjänster effektiveras. I Skärgårdshavets avrinningsområde har det också lagrats rikligt med näringsämnen i jordmånen under tidigare årtionden och klimatförändringen kan för sin del öka näringsavrinningen, vilket fördröjer synliggörandet av effekterna av de genomförda vattenskyddsåtgärderna. I framtiden är det viktigt att effektivera vattenskyddet inom jordbruket och säkerställa att det viktiga vattenskyddsarbetet fortsätter. Vattenskyddsåtgärderna inom jordbruket har redan länge genomförts, vilket också bör beaktas i nyhetsrapporteringen om ämnet och på så sätt uppmuntra lantbruksföretagarna att upprätthålla och effektivisera vattenskyddsåtgärderna.

Utmaningar inom vattenskyddet löses

I Skärgårdshavets hot spot-projekt har man inlett vägkartfasen där man samlar lösningar för att effektivera vattenskyddet. Syftet med vägkartan är att schemalägga de åtgärder som behövs för att effektivera vattenskyddet under åren 2022–2027. Förutom att minska övergödningen av Skärgårdshavet är syftet med vägkartan att skapa förutsättningar för att avlägsna jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde från HELCOM:s hot spot-lista. Arbetet med vägkartan är en del av regeringens Skärgårdshavsprogram.

Vägkartan utarbetas tillsammans med områdets jordbrukare, föreningar, företag och kommuner. Tillsammans med olika intressentgrupper utarbetas verksamhetsmodeller för att minska näringsläckage från jordbruket och stödja jordbrukarna i viktigt vattenskyddsarbete. I samarbete mellan hot spot-vägkartprojektet och intressentgrupperna sammanställs metoder för att minska den diffusa belastningen på Skärgårdshavets avrinningsområde och avveckla den från HELCOM:s hot spot-lista innan 2027.

Mer information:

Elina Laurila, elina.laurila@ely-keskus.fi, tlf. 050 3128 577

Rapporten: Saaristomeren hot spot -tiekarttahanke: pullonkaula-analyysi (pdf, på finska, ely-keskus.fi) 

Projekt temasidor: Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt (ntm-centarlen.fi)

Foto: © Elina Laurila