Publicerad: 18.3.2022

Informationen har producerats av Jord- och skogsbruksministeriet

Klimatförändringen ökar översvämningsrisken – riskhanteringsplanerna minskar den

Klimatförändringen förutspås öka extrema situationer med anknytning till väder- och vattenförhållandena. Finland är ett långt land och under de två senaste åren har vi upplevt såväl helt snö- och isfria vintrar som vintrar med nästan rekordmycket snö. Regional beredskap för varierande och extrema vattenförhållanden blir alltså allt viktigare. De nyligen godkända planerna för hantering av översvämningsrisker stöder den regionala beredskapen.

Sommaren 2021 inträffade en mycket förödande översvämning i Mellaneuropa. Tyskland drabbades hårdast – översvämningen ledde till mer än 184 dödsfall och var den värsta naturkatastrofen i Tyskland sedan 1962. Även många andra europeiska länder drabbades av personskador. De materiella förlusterna var enorma. Det sägs att klimatförändringen förvärrade översvämningen, men för en enskild väderhändelse är det mycket svårt att uppskatta i vilken utsträckning. På många håll hade de förändrade förhållandena inte beaktats i beredskapen för översvämningar och riskuppfattningen grundade sig alltför mycket på situationen vid tidigare översvämningar.

Även i Finland förutspås översvämningarna i de stora vattendragen öka i och med klimatförändringen, men i en del av landet minskar översvämningsrisken i och med att vinterns snötäcke är tunnare. Det leder också till att flödestopparna under året inte längre infaller under vårflödena utan förskjuts till vintern eller hösten. I Lappland torde klimatförändringen öka nederbördsmängderna och inom den närmaste framtiden även vårflödena, då nederbörden vintertid i huvudsak faller som snö. På lång sikt ökar risken för översvämningar vid havskusten, särskilt i Finska viken där landhöjningen inte är lika markant som i Kvarken. Även svårförutsedda situationer med översvämningar orsakade av kravis förutspås ställvis öka i takt med att det allt mer sällan bildas ett istäcke på älvar och åar. Det blir alltså svårare att förutse översvämningar, samtidigt som vi i övrigt har bättre beredskap än tidigare att hantera översvämningsriskerna. Av ovan nämnda orsaker är det mycket viktigt att planerna för hantering av översvämningsrisker är uppgjorda regionalt, med beaktande av de lokala översvämningsriskerna, deras utveckling och beredskapsmöjligheterna.

Planerna för hantering av översvämningsrisker antar de utmaningar som klimatförändringen medför

Syftet med planerna för hantering av översvämningsrisker är att förbereda sig för översvämningar och de utmaningar som klimatförändringen medför. Planerna som de regionala NTM-centralerna och översvämningsgrupperna berett för 2022–2027 godkändes i slutet av fjolåret vid jord- och skogsbruksministeriet. Planer har utarbetats för de avrinnings- eller kustområden där det finns minst ett område med betydande översvämningsrisk. Det finns totalt 18 planer och de täcker drygt hälften av hela Finlands yta. Målet är att människors hälsa och säkerhet inte äventyras och att samhällets viktiga funktioner skyddas även vid en mycket sällsynt översvämning.

I planerna presenteras mål och åtgärder för att förebygga och minska översvämningsskadorna. I planerna föreslås cirka 450 praktiska åtgärder, bland annat att hålla kvar översvämningsvatten, utveckla regleringen av vattendraget samt bygga vallar. Även många icke-strukturella åtgärder ingår i planerna, såsom beredskapsplaner och övningar samt utveckling av översvämningsprognoser och -varningar. Det effektivaste sättet vore att förbereda sig proaktivt för framtida risker till exempel i samband med planeringen av markanvändningen.

De första planerna för hantering av översvämningsrisker utarbetades för 2016–2021. I de nu reviderade planerna har man bedömt de olika åtgärdernas motståndskraft mot klimatförändringar och anpassningsbarhet till olika förändringar. Det är särskilt viktigt att förbereda sig på ett anpassningsbart och övergripande sätt genom olika åtgärder, även med beaktande av ännu oförutsedda eller växande risker. Planerna för hantering av översvämningsrisker spelar en viktig roll i egenskap av en allmän och långsiktig plan för regionen.

Kommunerna ansvarar för hanteringen av riskerna för dagvattenöversvämningar. I Finland finns tills vidare inga områden med betydande risk för dagvattenöversvämning och inga riskhanteringsplaner för dagvattenöversvämningar enligt lagen om hantering av översvämningsrisker. Hanteringen av dagvatten främjas dock på andra sätt i kommunerna.

Mer information om hanteringen av översvämningsrisker och planerna för hantering av översvämningsrisker finns på https://www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/

Författare:


Lauri Ahopelto
Konsultativ tjänsteman
Jord- och skogsbruksministeriet
Naturresursavdelningen/enheten för naturresurs- och vattenhushållning


Antti Parjanne
Ledande vattenhushållningsexpert
Jord- och skogsbruksministeriet
Naturresursavdelningen/enheten för naturresurs- och vattenhushållning

Huvudbild: © Brahestadsregionen, översvämning i Pyhäjoki älv, april 2018