med temat:
Hantering av översvämningsrisker

Syftet med hanteringen av översvämningsrisker är att bedöma och minska översvämningsriskerna samt hindra eller minska de skador som översvämningarna orsakar. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ansvarar för planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i avrinnings- och kustområden. Till hanteringen hör att göra en preliminär bedömning av översvämningsriskerna, utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker samt göra upp en plan för hanteringen av översvämningsrisker.  Hanteringen av dagvattenöversvämningar hör till kommunernas uppgifter.

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna identifieras områden med översvämningsrisk. Områdena med översvämningsrisk identifieras på basis av tidigare översvämningar samt tillgängliga uppgifter om hur klimat- och vattenförhållandena utvecklas. Klimatförändringens effekter beaktas också.

Områden där översvämningsrisken utifrån den preliminära bedömningen kan vara betydande utses till områden med betydande översvämningsrisk. I dessa områden kan förhöjda vattenstånd i vattendrag eller havsvattenstånd orsaka betydande översvämningsskador.

För områden med betydande översvämningsrisk utarbetas en karta över översvämningshotade områden. På kartan markeras områden som hamnar under vatten och vattendjupet vid en viss sannolikhet för översvämning. En karta över översvämningsrisker utarbetas också för områdena. Av denna karta framgår invånarantalet i det översvämningshotade området samt andra objekt som kan ta skada vid en översvämning.

Kartorna över översvämningsrisker och översvämningshotade områden utgör grunden för hanteringen av översvämningsrisker. Den som planerar områdesanvändningen, åtgärderna för hantering av översvämningsrisker eller räddningsverksamheten vid en översvämning kan använda sig av kartorna.

En plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för avrinnings- eller kustområden med ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen för hanteringen av översvämningsrisker i området i fråga samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

I hanteringsplanerna för avrinningsområdet behandlas bland annat hur man kan förutse översvämningar och varna för dem, samt planeringen av markanvändning och räddningsåtgärder. Dessutom utreds om det i avrinningsområdet är nödvändigt och möjligt att till exempel hålla kvar översvämningsvatten, utveckla regleringen av vattendraget eller genomföra rensningar och invallningar.

Jord- och skogsbruksministeriet godkände planerna för hantering av översvämningsrisker 2022–2027 den 16 december 2021.

Syke har sammanställt en riksomfattande sammanfattning av planerna

En översvämningsgrupp utses för områden med betydande översvämningsrisk. Översvämningsgruppen består av representanter för NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna och räddningsväsendet i regionerna. Översvämningsgruppens uppgift är att planera hanteringen av översvämningsrisker i området i fråga och följa hur de mål som ställts upp i riskhanteringsplanen uppfylls.

Bekanta dig med och kommentera förslagen för riskområden för översvämning

Nyhet 22.3.2024: Förslag – 18 områden med betydande översvämningsrisk i Finland

Har områdena med betydande översvämningsrisk identifierats? Kommentera NTM-centralernas förslag på områden med betydande översvämningsrisk vid samrådet 15.3.2024–17.6.2024.

  1. Skrolla ner på sidan till rubriken Regionalt innehåll med anknytning till översvämningsrisker
  2. Välj landskapet på länklistan
  3. Välj den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna i sidan som öppnas
  4. På sidan som öppnas hittar du närmare anvisningar för hur du kan lämna respons

 

Regionalt innehåll med anknytning till översvämningsrisker

Regional information om översvämningsrisker finns på svenska för följande landskap:

Södra Österbotten

Översvämningar i Landskapen i Österbotten

Plan för hantering av översvämningsrisker:

Översvämningsgrupper:

Egentliga Finland

Översvämningar i Egentliga Finland

Plan för hantering av översvämningsrisker:

Översvämningsgrupper:

Nyland

Översvämningar i Nyland

Plan för hantering av översvämningsrisker:

Översvämningsgrupper:

Kymmenedalen

Översvämningar i Kymmenedalen

Plan för hantering av översvämningsrisker:

Översvämningsgrupper:

 

På sidans finskspråkiga version finns även information om övriga landskaps översvämningsrisker.

 

Fördjupade innehål

Myndigheternas beredskapsåtgärder och verksamhet vid översvämning

Olika myndigheter och andra offentliga aktörer har sina egna uppgifter och ansvar i samband med förberedelser för översvämningar och under en översvämning.

Lagstiftning om översvämningsrisker

Lagstiftningen som styr hanteringen av översvämningsrisker gäller såväl översvämningar i vattendrag och havsvattenöversvämningar som dagvattenöversvämningar i tätorter.

Hantering av översvämningsrisker

Hanteringen av översvämningsrisker omfattar alla de åtgärder i de olika faserna vars mål är att bedöma och minska översvämningsriskerna samt förhindra eller minska skadorna som orsakas av översvämningar.