Publicerad: 28.3.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Automatisk mätning av snön testas i Lappo ås område

NTM-centralen i Södra Österbotten och Finlands miljöcentral samarbetar kring ett projekt som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Projektet testar användning av automatik för snötaxering. Kontinuerligt tillgängliga realtidsdata utnyttjas vid utvecklingen av prognoserna för vattendragsmodellen särskilt med avseende på vårflödena.  I projektet ansvarar NTM-centralen för framställandet av realtidsdata och utförandet av nödvändiga jämförelsemätningar. Finlands miljöcentrals roll i projektet gäller utnyttjandet av realtidsdata över snöläget i vattendragsprognoserna för Lappo å.

I november 2021 installerades automatiska mätare vid snölinjerna i Lehtimäki och Kaidesluoma i Alavo i Lappo ås källområden. Kontinuerliga realtidsdata utnyttjas för att utveckla prognoserna i vattendragsmodellen. Realtidsuppgifterna om snöns vattenvärde är mycket viktiga för regleringen och översvämningsskyddet i Lappo å, som har få sjöar och är ett översvämningskänsligt avrinningsområde där vattensituationen ändras snabbt. Syftet med projektet är att förbättra tillgången på realtidsdata, översvämningsprognoserna i vattendragsmodellen, skötseln av regleringen och översvämningsskyddet samt få erfarenheter om tillförlitligheten och användbarheten hos och nyttan med automatiken.

En ultraljudsgivare har installerats vid de båda snölinjerna på två olika slags platser (öppet område och skogbevuxet område). Givaren mäter snödjupet och en våg används för att mäta snöns tyngd och fastställa vattenvärdet och dessutom finns givare som mäter jordfuktigheten. På mätplatserna mäter man dessutom temperaturen i luften, i snön och på marken. Dessutom har käppar ställts upp vid mätplatserna för observation av snödjupet. Vid mätplatserna finns också viltkameror som filmar snötäcket och snöfria fläckar. Snötäcket filmas också med hjälp av drönare ett par gånger under vintern. Uppgifterna som fås via den automatiska utrustningen jämförs med de manuella mätningarna, som görs oftare vid den kritiska tidpunkten då snön börjar smälta.

De uppgifter som under vintern fåtts via automatiken har visat sig vara tämligen träffsäkra i jämförelse med de manuella mätresultaten åtminstone under midvintern. Under vårvintern bildas det bärande lager i snön på grund av smältning och tillfrysning och dessa försvårar vägningen av snön. Vindförhållandena vid mätplatsen påverkar hur snön hopar sig särskilt på öppna platser. Under vårens gång kommer det att fås mer erfarenheter om vilken betydelse de automatiska observationerna har för utarbetandet av översvämningsprognoser.

Apparat för automatisk snömätning i Lehtimäki i Lappo ås avrinningsområde. Bild: NTM-centralen i Södra Österbotten

Mer information på webben:

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tuuli Saari, tfn 0295 027 925 (fr.o.m. 29.3.)
  • Vattenhushållningsexpert Risto Mäkinen, tfn 050 312 8708
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829