Julkaistu: 9.2.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesistökunnostuksiin haettiin Kaakkois-Suomessa yhteensä 1,34 miljoonaa euroa avustuksia

Vuoden 2022 vesistökunnostusten avustushakuun saapui 20 hakemusta, joissa haettiin yhteensä noin 1 340 000 euroa avustusta. Päätökset myönnettävistä avustuksista tehdään kevättalven 2023 aikana. ELY-keskukset myöntävät vuosittain avustuksia vesistökunnostushankkeille, joissa tavoitellaan vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitoa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen saapui vuoden 2022 vesistökunnostusten avustushaussa yhteensä 20 avustushakemusta. Avustusta haettiin hyvin erityyppisiin hankkeisiin. Hakemuksista 15 kohdistui vesistöissä tehtäviin toimenpiteisiin, kuten elinympäristökunnostukseen, kosteikon rakentamiseen, hoitokalastukseen, ruoppaukseen tai virkistyskäyttöä haittaavan vesikasvillisuuden poistoon. Viisi hakemusta kohdistui suunnittelu-, esiselvitys- tai menetelmäkehityshankkeisiin. Kaikista hakemuksista yhdeksän sisältää valuma-aluekunnostuksia.

Hakijoita on kannustettu käynnistämään ja hakemaan avustusta erityisesti valuma-alueiden kunnostushankkeisiin. Näillä hankkeilla pyritään pienentämään vesistöihin kohdistuvaa ulkoista kuormitusta. Kuormituksen vähentämisellä luodaan vesistöihin pysyviä positiivisia vaikutuksia.

Avustuspäätökset vuoden 2022 haussa saapuneisiin hakemuksiin tehdään kevättalvella 2023.

Avustusta vesistökunnostushankkeille myönnetään vuosittain

ELY-keskukset myöntävät vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia vesistökunnostushankkeille, joiden tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen.

Avustusta voidaan myöntää hankkeen kaikkiin vaiheisiin, kuten esisuunnitteluun, suunnitteluun, lupamaksuihin, toimenpiteiden toteutukseen ja hankkeen seurantaan. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustettaville kunnostushankkeille on eduksi, jos hanke olisi vesienhoidon toimenpideohjelman, tulva- tai kuivuushaittojen ehkäisyn. Vaelluskalakantojen tai vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä hanke.

Lue lisää vesistöjen kunnostuksesta ja hoidosta

Vesien kunnostus ja hoito  (vesi.fi)

Yhteyshenkilöt

Ville Räihä
Vesienhoidon asiantuntija
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Puh: 0295 029 226
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Antti Haapala
Hydrobiologi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Puh: 0295 029 103
etunimi.sukunimi @ely-keskus.fi

Ilkka Närhi
Vesitalousasiantuntija
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Puh: 0295 029 265
etunimi.sukunimi @ely-keskus.fi

Kuva: Haminassa sijaitsevan Uittimensalmen kunnostukseen myönnettiin avustusta vuonna 2022, © Pauli Haimi/KASELY