Julkaistu: 14.6.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntänyt avustuksia vesien tilaa parantaville hankkeille (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt kevään aikana avustuksia vesien tilaa ja käyttöä parantaville hankkeille (16 kpl) Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa yhteensä 909 200 €. Lisäksi pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan on myönnetty avustuksia 26 500 € kolmelle hankkeelle.

Käynnistyvillä hankkeilla toteutetaan vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutusta ja vesien tilan parantamiseen tähtäävät hankkeet kohdistuvatkin alueille, joissa vesien ekologinen tila on hyvää huonompi tai se on riskissä heikentyä. Myönnetty rahoitus vaihtelee hankekoon mukaan muutamasta tuhannesta eurosta 156 000 euroon. Avustuksia myönnettiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien avustusmäärärahojen puitteissa.

Avustetuissa hankkeissa tullaan toteuttamaan monipuolisia toimenpiteitä niin valuma-alueilla kuin vesistöissäkin ja kunnostuskohteita on sekä sisävesissä että merialueella. Hanketoimijoina ovat pääasiassa paikalliset vesiensuojeluyhdistykset, mutta joukossa on myös kuntien, WWF:n, Pyhäjärvi-instituutin, Aurajokisäätiön ja Paimionjoki-yhdistyksen vetämiä hankkeita. Hankkeissa tullaan tekemään mm. kosteikkosuunnitelmia, vesistöön päätyvän ravinnekuormituksen vähentämiseen ja vesienhallintaan tähtäävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta valuma-alueella, järven kemiallisen käsittelyn suunnittelua, vesikasvillisuuden niittoa ja koskikunnostuksia.

Pohjavesien suojelusuunnitelmia tullaan avustettujen hankkeiden myötä laatimaan Naantalin, Kankaanpään ja Oripään pohjavesialueille. Uuden suojelusuunnitelman saa yhteensä 20 pohjavesialuetta, joista yksitoista on vedenhankintaa varten tärkeitä 1- tai 1E-luokan pohjavesialueita. Merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä liittyy kaikkiaan kahdeksalle pohjavesialueelle.

Kaikille avustusta hakeneille hankkeille ei pystytty määrärahatilanteen vuoksi tekemään myönteistä päätöstä. Hankkeilta edellytetään positiivista vaikutusta vesien tilaan sekä tarvittavia lupia ja toimenpiteiden on oltava vesien- ja merenhoitosuunnitelmien mukaisia. Myös kohdealueiden soveltuvuutta vesien- ja merenhoidon näkökulmasta arvioidaan ennen rahoitusta. Avustuspäätöksissä painotettiin erityisesti hankkeita, joissa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä valuma-alueella vesistöihin päätyvän ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti 50 % kokonaiskustannuksista, mutta avustus voi olla myös suurempi, mikäli hanke on vesien- ja merenhoitosuunnitelmien, tulvasuojelun, vaelluskalakantojen tai vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin merkittävä hanke. Hankkeiden etenemistä ja niiden vaikutuksia myös seurataan.

Lisätietoja 

Vesistökunnostushankkeet:

Sanna Kipinä, p. 0295 022 879
Niklas Lindeman, p. 0295 022 168

Pohjavesien suojelusuunnitelmat:

Hanna Laihinen, p. 0295 022 118

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Vesistöä ja ruovikkoa. © Kaija Joki-Sipilä