Julkaistu: 8.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Raportti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan edustan meren tilasta vuonna 2022 on julkaistu

Kesällä 2022 rannikkoveden vedenlaatua seurattiin ympäristöhallinnon 36 havaintopaikalla Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan edustalla. Sen lisäksi alueella tehdään toiminnanharjoittajien ympäristölupiin perustuvaa velvoitetarkkailua.

Tulokset laajimmin tarkkailluista alueista esitellään raportissa, jonka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisi maaliskuun 2023 alussa. Näkymiä-sarjaan kuuluva julkaisu löytyy Kansalliskirjaston Doria-palvelusta Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Eteläisen Perämeren tila 2022. Yhteenveto vedenlaadun seurantatuloksista (Näkymiä, maaliskuu 2023) (pdf, doria.fi)

Tulosten mukaan rannikkovesien tila on keskimäärin parempi seuranta-alueen pohjoisosissa. A-klorofyllin, kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuudet ovat matalampia ja näkösyvyys on syvempi kuin alueen eteläosissa, mutta tuloksissa on paikoin suurta vaihtelua. Sinileväkukintoja (syanobakteerien massaesiintymiä) havaittiin lähinnä alueen eteläisissä osissa, esimerkiksi Vaasan, Maalahden ja Kaskisten edustalla. Suomen ympäristökeskuksen tuottamat satelliittitiedot tukevat näitä havaintoja. Raportti sisältää myös satelliittihavainnot.

Rannikkovesien seurantaan kuuluu vedenlaadun lisäksi myös kasviplanktonin, pohjaeläinten ja makrofyyttien (makroskooppiset levät ja vesikasvit) seurantaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa seurannasta pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja eteläisen Perämeren alueella. Makrofyyttiseurannan tulokset on aiemmin koottu raporttiin, joka myös löytyy Doriasta: https://www.doria.fi/handle/10024/182872.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Anna Bonde
puh. 0295 027 777