Julkaistu: 14.6.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hanke pienruoppauksen ohjeistuksen kehittämiseksi alkaa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on alkanut pienruoppauksia koskeva kehittämishanke, jonka aikana tuotetaan uutta ohjemateriaalia kansalaisille, urakoitsijoille sekä kaavoittajien käyttöön. Hanke toteutetaan yhteistyössä muiden rannikon ELY-keskusten ja ympäristöhallinnon asiakaspalvelukeskuksen kanssa.

Uudet ja selkeämmät ohjeet pienruoppaajille

Hankkeen aikana tuotetaan uutta ohjemateriaalia kansalaisille, urakoitsijoille sekä kaavoittajien käyttöön.  Hankkeen tavoitteena on vähentää ilmoitusmenettelyn alaisten ruoppausten eli niin kutsuttujen pienruoppausten haitallisia vaikutuksia ja tarjota pienruoppaushankkeiden teettäjille sekä toimeenpanijoille helposti saavutettavaa ja selkeää tietoa ruoppausten toteuttamiseksi.

Ohjemateriaalin tuottamisen lisäksi hankkeessa kehitetään VELMU-karttapalvelua tukemaan kaavoittajien ja ruoppausvalvojien päätöksentekoa ja selvitetään mahdollisuuksia sertifikaatin luomiseen ruoppausurakoitsijoita varten. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö.

Väärin toteutettu ruoppaus on uhka luonnon monimuotoisuudelle

Pienruoppauksilla on merkittäviä vaikutuksia Suomen vesistöjen tilaan, minkä vuoksi niiden toteuttamisessa on tärkeää noudattaa annettuja säännöksiä ja ohjeita. Yleisemmin ruopatut alueet, eli matalat rannat ja ruovikot, ovat tärkeä osa suomalaista vesiluontoa. Ne ovat esimerkiksi monien kalojen kutu- ja poikasalueita ja tarjoavat suoja- ja ruokapaikkoja vesilinnuille. Siistiksi ruopattu ranta on usein luontoarvoiltaan köyhä ja ruoppauksessa saatetaan menettää monimuotoinen vesilajisto jopa pysyvästi. Ruoppauksessa saattaa vapautua pohjasedimenttiin varastoituneita ravinteita, jolloin vesistön luontainen ravinnekierto häiriintyy. Se myös altistaa ranta-alueet syöpymiselle ja sortumiselle. Ruoppauksen aiheuttama veden samentuminen, jonka vaikutus voi ulottua kauaskin, on myös virkistyskäyttöä haittaava.

Viranomaisten ohjeistuksilla pyritään turvaamaan suomalaisen vesiluonnon ja elinympäristöjen säilyvyys.

Yhteystiedot

Suunnittelija ja hankevastaava Siiri Nyrhilä
(siiri.nyrhila@ely-keskus.fi)
p. 0295 022193

Ryhmäpäällikkö Sanna-Liisa Suojasto
(sanna-liisa.suojasto@ely-keskus.fi)
p. 0295 022946

Kuva: Rantaveden leviä. © Mats Westerblom/metsähallitus