Julkaistu: 8.9.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hangasmäessä 10.-17.8.2020 sattuneen jätevesivuodon ympäristövaikutuksia selvitetty (Kanta-Häme)

Pintavesitulosten perusteella jätevesivuodon pintavesivaikutukset jäivät pääasiassa Otusojan alueelle. Pintavesinäytteitä otettiin 19.8. ja 23.8. Otusojasta sekä Eteläistenjärvestä.

19.8. Otusojan yläjuoksulla vuodon alapuolella jätevesivaikutus oli selvästi havaittavissa esimerkiksi korkeana sähkönjohtavuutena, kohonneina ravinnepitoisuuksina sekä korkeana ulosteperäisten bakteerien määränä. Edelleen sunnuntaina 23.8. Otusojan yläjuoksulla oli havaittavissa merkkejä jätevedestä. Myös alempana Otusojassa jätevesivaikutus näkyi sunnuntaina selvästi esimerkiksi kohonneena sähkönjohtavuutena, kohonneina ravinnepitoisuuksina sekä ulosteperäisten bakteerien määränä. Otusoja laskee Eteläistenjärveen. Eteläistenjärven näytepisteellä havaittiin 19.8. vähäinen määrä ulosteperäisiä bakteereja, muita jätevesien vaikutuksia ei havaittu. Sunnuntaihin mennessä ulosteperäisten bakteerien pitoisuudet olivat laskeneet, eikä muita selviä jätevesiperäisiä vaikutuksia edelleenkään havaittu Eteläistenjärvessä. Ulosteperäisten bakteerien määrä Eteläistenjärvessä oli kaikissa näytteissä huomattavasti Otusojaa alhaisempi.

Tulosten perusteella jätevesivuodon pintavesivaikutukset kohdistuvat pääasiassa Otusojaan. Vaikutukset näkyivät Eteläistenjärvessä vähäisenä määränä ulosteperäisiä bakteereja. Muilta osin vedenlaatu vastasi tyypillistä humusjärveä, eikä vuodolla ollut selvää vaikutusta esimerkiksi Eteläistenjärven ravinnepitoisuuksiin.

Tapahtunut jätevesivuoto ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Vuodon vaikutusalue on saatu rajattua pienelle alueelle aivan vuotokohdan läheisyyteen, jossa vain kolme kiinteistöä on oman talousvesikaivon varassa.

Kaivovesinäytteitä on otettu Hämeenlinnan viranomaispalvelujen toimesta 20.8.2020, 25.8.2020 ja 1.9.2020. Mahdollisesta jätevesivaikutuksesta kertovia E. coli-bakteereja on löytynyt yhdestä kaivosta. E. coli-bakteerien määrä on ollut vähäinen, eikä se ole kasvanut 20.8.-1.9.2020 välisenä aikana. 1.9.2020 otetussa kaivovesinäytteessä muut tutkitut bakteerit täyttivät talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Kahdesta muusta kaivosta otetuissa vesinäytteissä ei ole todettu jätevesivaikutusta.

Tarkkaa ajankohtaa, milloin jätevesi ja siinä olevat bakteerit olisivat mahdollisesti ehtineet kaivoihin, on vaikea arvioida. Alueen maaperä on maaperäkartan perusteella melko huonosti vettäjohtavaa moreenia. Koska talousvesikaivoihin on voinut tai voi vielä kulkeutua jätevesivuodon seurauksena jäteveden mukana bakteereja, näytteenottoa kaivovesistä on syytä toistaiseksi jatkaa ja seuraavat näytteet otetaan 9.9.2020. Saatujen tulosten perusteella jatkotoimenpiteitä arvioidaan uudelleen.

Lisätietoja:

Mimmi Kaskenpää, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173
Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230 (pohjavedet)