Plan för hantering av översvämningsriskerna

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Toby-Laihela ås avrinningsområde 2022–2027

Toby-Laihela ås avrinningsområde ligger i landskapet Österbotten och avrinningsområdet omges av Kyro älvs, Närpes ås och Malax ås avrinningsområden.  Området med betydande översvämningsrisk ligger i kommunerna Vasa, Korsholm och Laihela.  Översvämningsrisken ökar eftersom vatten från Toby-Laihela ås och Kyro älvs avrinningsområden rinner samman i det s.k. bifurkationsområdet i Korsholm och Vasa.  Toby-Laihela ås avrinningsområde är tämligen litet och sjöprocenten är 0,04, vilket innebär att det knappt finns några sjöar i avrinningsområdet.

Vid en översvämning hotas en betydande mängd invånare även i tätorten samt skol- och daghemsbyggnader, viktiga trafikförbindelser (bl.a. Vasa flygstation och järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki) objekt med miljötillstånd. En översvämning kan orsaka problem för eldistributionen, dataförbindelserna och vattenförsörjningen.

En plan för hantering av översvämningsriskerna i Toby-Laihela ås avrinningsområde har utarbetats för åren 2016–2021. Planen har uppdaterats och den nya planen gäller åren 2022–2027. Beredningen av planen har skett i Toby-Laihela ås översvämningsgrupp. I hanteringsplanen framförs åtta mål och 29 olika åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker i området.

Toby-Laihela ås avrinningsområde ligger i landskapet Österbotten och det ingår i Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Avrinningsområdet omges av Kyro älvs, Närpes ås och Malax ås avrinningsområden. Området med betydande översvämningsrisk ligger i kommunerna Vasa, Korsholm och Laihela. Översvämningsrisken ökar eftersom vatten från Toby-Laihela ås och Kyro älvs avrinningsområden rinner samman i det s.k. bifurkationsområdet i Korsholm och Vasa. Toby-Laihela ås avrinningsområde är tämligen litet och sjöprocenten är 0,04, vilket innebär att det knappt finns några sjöar i avrinningsområdet.

I Toby-Laihela å finns inte sådan användning av vattenresurser som väsentlig påverkar översvämningsriskerna (såsom vattenkraftverk eller kvarnar). I ån har det byggts två bottentrösklar, som ligger i Kylänpää i Laihela och nära Helsingby i Korsholm. Längs Toby-Laihela år har det inte gjorts särskilda åtgärder för översvämningsskydd av bosättning och byggnader. I nedre loppet av Toby-Laihela å har det gjorts rensningar 2014–2018.

I nedre loppet av ån i Karkmo finns en station där vattenståndet och vattenföringen mäts kontinuerligt. Dessutom finns en mätpunkt för vattenståndet i Laihela centrum, men mätpunkten ingår inte i det riksomfattande observationsnätet och observationer görs inte kontinuerligt. Medelvattenföringen (MQ) i Karkmo i Toby-Laihela å (1972-2020) är 3,3 m³/s Vid mätstationen i Karkmo är den lägsta (NQ) uppmätta vattenföringen 0,00 m3/s och den största (HQ) 56 m³/s.

Toby-Laihela ås översvämningsgrupp har ställt upp målen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås område med betydande översvämningsrisk och för hela avrinningsområdet målen för kvarhållande av vatten. Målen har grupperats enligt de ogynnsamma följder som översvämningar orsakar och består av övergripande mål samt mer specifika delmål. Särskilt ville man i målen för Toby-Laihela ås avrinningsområde betona beredskap inför översvämningar, styrning av markanvändningen, egen beredskap för översvämningar, kvarhållande av vatten samt beredskap inför klimatförändringen. Bekanta dig närmare med målen i hanteringsplanen för Toby-Laihela å.

Flera åtgärder har framförts för att hantera översvämningsriskerna. Största delen av åtgärderna hör samman med att minska översvämningsriskerna och öka beredskapen. I dessa ingår bl.a. egen beredskap och effektivare information, säkerställandet av betydande trafikförbindelser eller alternativa rutter samt medel inom planeringen av markanvändningen.  Med aktuella översvämningskartor och noggrannare mätningar av byggnaders läge kan man bättre gestalta vilka riskområden en översvämning orsakar och undvika byggande på översvämningsområden. Beredskapen inför översvämningar förbättras också bl.a. genom att på förhand skaffa tillfälliga översvämningsskydd, ordna översvämningsövningar och utarbeta beredskapsplaner.

I Toby-Laihela ås avrinningsområde har också framförts flera åtgärder för att förbättra avrinningsområdets förmåga att kvarhålla vatten. Det anses vara centralt med fungerande växelverkan, frivillighet och stödsystem. Ett exempel på en åtgärd för att förbättra kvarhållandet av vatten är att bilda ett samarbetsnätverk för att främja småskaligt kvarhållande av vatten på avrinningsområdet. Dessutom föreslås att det görs en noggrannare kartering av objekt som lämpar sig för kvarhållande av vatten. Resultaten som fås via karteringen kan utnyttjas i rådgivningen som ges till markägare.

En utredning över behovet att skydda specialobjekt med hjälp av översvämningsskydd (tillfälliga och permanenta) i Laihela-Toby-Runsor kommer att göras. Objekt som behöver skydd kan bestå av byggnader som är svåra att evakuera, konstruktioner för vattentjänster och infrastruktur för el- och dataförbindelser. Utredningen kan användas som en anvisning till områdets kommuner och aktörer. Dessutom föreslås en utredning om hurdan inverkan en översvämning har för järnvägsförbindelsen mellan Vasa och Seinäjoki vid översvämningar.

Aktuell information och en uppdaterad lägesbild hjälper såväl invånare som myndigheter när de ska planera och genomföra skyddsåtgärder vid en översvämning. Också invånarna kan hjälpa till med att komplettera lägesbilden genom att förse myndigheterna med lokala översvämningsobservationer.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 18 § i lagen om hantering av översvämningsrisker godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde den 16 december 2021. NTM-centralen i Södra Österbotten kungör godkännandet i kommunerna i avrinningsområdet den 21 december 2021 och skickar informationen till de myndigheter som har hörts under beredningen av planen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde 2022-2027 (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut (mmm.fi)

Samråd om planerna för hantering av översvämningsrisker

Invånare och intressegrupper har haft möjlighet att framföra sina åsikter om innehållet i planen för hantering av översvämningsrisker, bland annat om målen, åtgärderna och genomförandet. Dessutom har man kunnat ge respons på miljörapporten, som är en del av planen. Samrådsmaterialet har varit framlagt i kommunerna i avrinningsområdet och responsen har också kunnat ges elektroniskt.

Planen för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela å 2016-2021 har uppdaterats för åren 2022–2027. Samrådet om utkastet till hanteringsplan pågick 2.11.2020-14.5.2021. Samtidigt begärdes utlåtanden i ärendet från myndigheterna. Under samrådet lämnades sammanlagt 22 utlåtande in, varav 10 gällde Toby-Laihela ås avrinningsområde. En del preciseringar gjordes i planutkastet på basis av den respons som kom under samrådet. Responsen beaktas även vid genomförandet av åtgärder och i det fortsatta samarbetet med intressegrupperna.

Samrådet om utkastet till plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela å åren 2016-2021 pågick 1.10.2014-31.3.2015. Under samrådet kunde man framföra sin åsikt om hanteringsplanerna och om målen och åtgärderna för att hantera översvämningsriskerna, om miljörapporten samt om genomförandet av planen. Responsen behandlades i översvämningsgruppen och den beaktades till nödvändiga delar i färdigställandet av planen. Ett sammandrag gjordes över responsen.