Plan för hantering av översvämningsriskerna

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde 2022–2027

Lovisa kustområde har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut (20 december 2018) utsetts till ett område med betydande översvämningsrisk. En översvämning i ett kustområde kan orsaka betydande regionala skador på bland annat bosättningen, byggnaderna, vägnätet och samhällstekniken. Dessutom finns det ett planläggnings- och byggnadstryck i närheten av stranden.

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras de mål och åtgärder för hantering av översvämningsrisker som föreslagits för området, hur de ska uppnås inklusive motiveringar och genomförandet av målen och åtgärderna i den förra planen för hantering av översvämningsrisker utvärderas. I planen beskrivs också andra frågor som är väsentliga för hanteringen av översvämningsrisker, såsom myndigheternas verksamhet vid en översvämning. Planen bygger på en preliminär bedömning av översvämningsriskerna på kustområdet, på kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt på andra uppgifter.

Lovisa ligger i den östra delen av det historiska landskapsområdet i Nyland. Lovisa har idag mindre än 15 000 invånare (2020). Invånarantalet i området har minskat med över 10 procent sedan början av 1980-talet. I området finns Valkoms djuphavshamn för handelssjöfart som är i aktivt bruk. Härifrån finns en järnvägsförbindelse till banan Lahtis–Lovisa och därmed till andra orter i Finland. Området är känt för sitt kärnkraftverk som i nuläget producerar cirka 10 procent av den årliga elproduktionen i Finland.

Lovisa kustområde ligger på norra sidan av Finska viken, cirka 200 km öster om Östersjöns huvudbassäng och cirka 220 km väster om den innersta delen av Finska viken. Havsområdet ingår i östra Finska vikens kustområde. Området består till största delen av relativt grund skärgård där vattendjupet varierar i huvudsak mellan 10 och 20 meter med undantag för strandområdena. Djupzonen på över 20 meter börjar egentligen först i den yttre skärgården.

Vanligtvis är havsvattenståndet som högst under senhösten och vid årsskiftet. De högsta vattenstånden i Finska vikens kustområde uppmättes i januari 2005 under vinterstormen Gudrun, då man i Lovisa var tvungen att höja skyddsvallen i nedre delen av staden samt pumpa översvämningsvatten som hotade fastigheterna.

För Lovisa kustområde presenteras 12 mål för hanteringen av översvämningsriskerna:

 1. Fast bosättning i influensområdet för en sällsynt översvämning (1/100 a) skyddas mot översvämningar eller man har förberett sig på översvämningar så att människors hälsa och säkerhet inte riskeras.
 2. I influensområdet för en mycket sällsynt översvämning (återkommer mer sällan än 1/250a) finns det inga objekt som är svåra att evakuera eller så har objekten skyddats och evakueringsförbindelserna säkrats.
 3. Strålsäkerheten vid Lovisa kärnkraftverk kan hanteras vid en exceptionell översvämning som återkommer betydligt mer sällan än en gång per 1 000 år.
 4. El-, värme- och vattendistributionen samt kärnkraftverkets elproduktion bryts inte för en oskäligt lång tid vid en mycket sällsynt översvämning.
 5. Viktiga trafikförbindelser bryts inte vid en mycket sällsynt översvämning.
 6. Verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner och försörjningsberedskapen störs inte vid en mycket sällsynt översvämning.
 7. Inga nya riskobjekt uppstår.
 8. En mycket sällsynt översvämning medför inga oåterkalleliga och oersättliga skador för miljön och kulturarvet.
 9. Genom planering av områdesanvändningen, planläggning, planering och genomförande av byggande samt upprätthållande av den byggda miljön minskas riskerna för översvämning i kustområden och dagvattenöversvämning. I myndighetsverksamheten och byggandet beaktas klimatförändringens inverkan på ökningen av översvämningar.
 10. Aktuell information om översvämningar i kustområden produceras för myndigheter och andra aktörer för beredskap och avvärjning av översvämningar.
 11. Kontinuiteten i översvämningskompetensen har säkerställts och samarbetet mellan de centrala aktörerna löper smidigt.
 12. De människor som bor i och besöker översvämningshotade områden samt de företag som verkar där är medvetna om översvämningshotet och sannolikheten för en översvämning. De kan skydda sin egendom och självständigt förbereda sig för en översvämningssituation.

I planen behandlas och presenteras heltäckande åtgärder som minskar översvämningsrisken, åtgärder för översvämningsskydd, beredskapsåtgärder, verksamhet vid en översvämning, åtgärder i efterhand samt andra åtgärder.

De viktigaste åtgärderna som ska övervakas i området med betydande översvämningsrisk i Lovisa hör samman med översvämningsvallen vid Lovisavikens västra sida samt med bostadsmässområdet på östra sidan.

En plan för att höja översvämningsvallen i Lovisa ska utarbetas. I planen presenteras de nuvarande eventuella skadorna, kostnaderna för en höjning av vallen och nyttan av den. Utifrån planen kan man fatta beslut om en eventuell bestående höjning av vallen eller andra sätt att hantera översvämningsriskerna. Före den egentliga höjningen ska en verksamhetsplan göras upp för vallen, där man beskriver användningen av tillfälliga översvämningsskydd.

För Drottningstrandens bostadsmässområde är de åtgärder som ska följas upp en regional höjning av markytan samt byggande av en vågbrytare för att skydda området.

De lägsta rekommenderade bygghöjderna och behovet av en lokal vågmarginal beaktas i planeringen av markanvändningen och i byggnadsordningen.

Dessutom strävar man efter att identifiera och kontrollera översvämningsrisken för bland annat bosättning och byggnader samt samhällstekniska konstruktioner. Det är också viktigt att prioritera och vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 18 § i lagen om hantering av översvämningsrisker godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde den 16 december 2021. NTM-centralen i Nyland kungör godkännandet i kommunerna i avrinningsområdet den 21 december 2021 och skickar informationen till de myndigheter som har hörts under beredningen av planen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Lovisa för åren 2022-2027 (pdf)

Bilagor till plan för hantering av av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut (mmm.fi)

Hörande om planerna för hantering av översvämningsrisker

Invånare och intressegrupper har haft möjlighet att framföra sina åsikter om innehållet i planen för hantering av översvämningsrisker, bland annat om målen, åtgärderna och genomförandet. Dessutom har man kunnat ge respons på miljörapporten, som är en del av planen. Samrådsmaterialet har varit framlagt i kommunerna i avrinningsområdet och responsen har också kunnat ges elektroniskt.

Planen för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde 2016–2021 har uppdaterats för perioden 2022–2027. Hörandet gällande förslaget ordnades den 2 november 2020–14 maj 2021. Samtidigt begärdes utlåtanden av behöriga myndigheter. Under hörandet mottogs åtta utlåtanden. På basis av responsen under hörandet gjordes vissa preciseringar av planförslaget.